Ihmisiä seisoo metsässä vanhojen puiden vieressä, katselevat ylös puiden latvoihin.
Kansallispuiston hoitajat tutkivat Seitsemisen kansallispuiston vanhoja puita. Kuva: Sanna Penttilä.

Luonnonhoitajat täydennyskoulutuksessa

Luonnonhoitajien täydennyskoulutus Euroopan Natura-akatemiassa käynnistyi helmikuussa 2023.

Lisätietoa englanninkielisellä hankesivullamme.

Natura-akatemia luonnonhoidon asiantuntijoille

Ensisijaisena tavoitteena on, että kaikki Natura 2000 -verkoston ja suojelualueiden hoitajat voivat toimia tehokkaammin, pätevämmin ja rohkeammin luonnonhoidon ammattilaisina. Kehitämme käytännön tapoja, joilla asiantuntijat voivat vastata Euroopan luonnon kohtaamiin monitahoisiin haasteisiin, työskentelivätpä he luonnonhoitajina maastossa tai suojelualueen päällikköinä. Hankkeessa hyödynnetään ns. sulautuvaa oppimista, joka tapahtuu sekä paikan päällä kasvokkain että digitaalisia ympäristöjä hyödyntävänä etäopiskeluna, joka on hyvin itseohjautuvaa. Oppimisen avulla rakennetaan tehokkaan luonnonhoidon vaativaa ydinosaamista.

Tuemme luonnon tehokkaan hoidon valmiuksien kehittämistä. Luomme uuden ”Euroopan Natura-akatemian”, joka on eurooppalainen luonnonhoitajien koulutusohjelma. Akatemia tarjoaa innovatiivisia ja luovia verkko-oppimismahdollisuuksia sekä lähiopetusta paikan päällä. Kiinnitämme hankkeen aikana erityistä huomiota metsä- ja meriekosysteemien asiantuntijoiden tarvitsemiin johtamiskäytäntöihin.

Ammatillisen kehittämisen koulutusjärjestelmä varmistaa osaltaan EU:n biodiversiteettistrategian 2030 tavoitteiden ja päämäärien sekä niihin liittyvien linjausten toteutumisen.

Seitsemän kumppania seitsemässä maassa

Hankkeen nimi on lyhenne sen tavoitteista: LIFE ENABLE: Creating the European Nature Academy for applied Blended LEarning. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,6 miljoonaa euroa ja toiminta-aika 2021–2024.

Hankkeen vetäjänä toimii Euroopan Kansallispuistoliitto EUROPARC (europarc.org) .

Kumppaneita on mukana seitsemän. Lisätietoa kumppaneista löytyy englanninkieliseltä sivultamme.

Metsähallituksen Luontopalvelut yhteistyökumppanina

Hankkeen yhteistyökumppanina Metsähallituksen Luontopalvelut osallistuu

  • Euroopan luontoakatemian (Natura-akatemia) koulutusjärjestelmäkehyksen luomiseen: Hankkeen koordinointiyksikkö ja asiantuntijaryhmät (toimi A1)
  • valmiuksien tarveanalyysin laatimiseen nykyisen oppimistarjonnan perusteella (toimi A2)
  • koulutustarpeiden online-analysointivälineen tuottamiseen ja testaamiseen, jonka avulla voidaan luoda valmiuksien kehittämiseen tähtääviä koulutusohjelmia organisaatioiden, alueiden ja kansallisella tasolla (toimi A3)
  • osaamisperusteisten valmiuksien kehittämiskurssien, sisältöjen ja tarvelähtöisten oppimisohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen (toimi A5)
  • paikallistason toimien edistämiseen uusien työllistymismahdollisuuksien luomiseksi (toimi A8).

Lisäksi Luontopalvelut osallistuu hankkeen viestintään ja siihen liittyvän sosiaalisen median toimintaan.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Tiia Tanskanen
tiia.tanskanen@metsa.fi
puh. 358 206 39 4341

Euroopan “Natura-akatemia”

LIFE ENABLE -hanke hyödyntää aiemman e-Natura2000.edu -hankkeen kokemuksia. Luomme eurooppalaisen koulutusjärjestelmän nimeltä European Nature Academy (“Euroopan Natura-akatemia”). Akatemia antaa lisäkoulusta, ja koulutuksn saaneet kehittävät oppimiskokonaisuuksia edelleen. Tavoitteena on tarjota Natura 2000 -verkoston hoitajiile laajasti saatavilla olevia ja räätälöityjä oppimiskokemuksia. Tähän pyritään kehittämällä, testaamalla ja toteuttamalla innovatiivisia ja esteettömiä koulutustoimia. Toiminta tukee EU:n linjauksia parantamalla luonnonhoitokäytäntöjä Natura 2000 -alueita sisältävässä laajennetussa suojelualueverkostossa.

Keskeisenä ajatuksena on, että kaikki Natura 2000 -verkostossa tai sen yhteydessä työskentelevät voivat

  • edistää verkostoitumista ja vertaisoppimista
  • parantaa ymmärrystään siitä, että heidän roolinsa on enemmän kuin luonnon monimuotoisuuden suojelua – he ovat tärkeitä toimijoita, kun pyritään edistämään EU:n Biodiversiteettistrategian 2030 tavoitteita paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla
  • saada tietoa ja oppeja työnsä keskeisistä lainsäädännöllisistä, teknisistä ja hallinnollisista näkökohdista
  • soveltaa teknistä osaamistaan hankkimalla, parantamalla ja kehittämällä käytännön valmiuksia ja pätevyyksiä, joita he tarvitsevat vastuidensa hoitamisessa ja kehittää samalla rakentavia suhteita ja kumppanuuksia Natura 2000 -sidosryhmien kanssa
  • kehittää valmiuksiaan edistää ekosysteemien ja erityisesti metsien ja merialueiden tarjoamien palvelujen tehokasta hoitoa.

Euroopan Natura-akatemia tulee tarjoamaan mahdollisuuksia kouluttautua edelleen kouluttajiksi, mentoreiksi tai hankkeen oppimiskokemusten välittäjiksi. Lisäksi se luo kokonaisuuden toistettavia kursseja ja räätälöityjä oppimistoimintoja, joissa hyödynnetään niin kontaktiopetusta kuin sulautuvaa ja verkko-oppimistakin. LIFE ENABLE -hanke soveltaa käytännön kehittämis- ja toteutustapoja sisällön ja oppimistapojen tarkistamiseen ja päivittämiseen. Tämä perustuu osallistujien, tuutorien ja ulkoisten asiantuntijoiden palautteeseen osana jatkuvaa ammatillista kehittämisohjelmaa, joka on rakennettu tarkoituksenmukaisesti Euroopan luontoa ja sen hoitajia varten.

Lisätietoa edellisestä hankkeesta LIFE e-Natura2000.edu

Edellisen hankkeen tulokset 2018–2021 on esitelty sekä verkkosivulla että lyhyissä videoissa:

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 15.3.2023