Tiedotteet

Valuma-alueiden suunnittelu lisää pienvesien kunnostustoimien vaikuttavuutta (21.10. 2021)

Valuma-alueprojektin painopiste oli kala- ja riistaelinympäristöjen parantamisessa, mutta ennallistamisesta hyötyvät yhtä lailla kaikki lajit. Projektissa suunniteltiin pienvesien kunnostuksia, joita ovat esimerkiksi uittoperattujen koskien ennallistukset, virtakutuisten kalojen kutu- ja poikasalueiden tekeminen sekä uomiin kertyneiden kiintoainesten ja vaellusesteiden poistaminen. Lisäksi tarkasteltiin vesistöjen valuma-alueita ja niille suunniteltiinn toimia, joilla haitat vesistöille vähenevät. Näitä ovat esimerkiksi puuta heikosti tuottavien soiden ennallistus, ojien tukkiminen, pintavalutuskenttien tekeminen sekä kosteikkojen perustaminen.

Valuma-alueprojektissa kunnostettiin pilottina kahdeksan pienvesistöä valuma-alueineen. Pilottikohteita oli kaksi Lapissa, kaksi Kainuussa, kaksi Pohjois-Karjalassa ja kaksi Keski-Suomessa.

Tärkeimpänä tavoitteena oli saada aikaan Metsähallituksen yhteinen toimintatapa kokonaisten valuma-alueiden kunnostukseen. Projektin jälkeen valuma-aluekunnostus jatkuu osana Metsähallituksen normaalia toimintaa. Lisäksi tavoitteena on, että toimintatapa olisi hyödynnettävissä maa- tai vesialueen omistajuudesta riippumatta.

Metsähallituksen Eräpalvelujen vetämässä projektissa olivat mukana myös Metsähallitus Metsätalous Oy ja Luontopalvelut. Luonnonhoito Metsähallituksen monikäyttömetsissä on Metsätalous Oy:n vastuulla ja suojelualueilla Luontopalvelujen vastuulla. Riista- ja kalaelinympäristöjen hoito on Eräpalvelujen tehtävä.

Valuma-alueprojekti alkoi toukokuussa 2020 ja kesti vuoden 2021 loppuun. Projektia rahoitti Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista.

Projektipäällikkönä toimi Sihveri Ervasti.

Päivitetty viimeksi 10.1.2022