Valuma-alueprojektin painopiste on kala- ja riistaelinympäristöjen parantamisessa, mutta ennallistamisesta hyötyvät yhtä lailla kaikki lajit. Projektissa suunnitellaan pienvesien kunnostuksia, joita ovat esimerkiksi uittoperattujen koskien ennallistukset, virtakutuisten kalojen kutu- ja poikasalueiden tekeminen sekä uomiin kertyneiden kiintoainesten ja vaellusesteiden poistaminen. Lisäksi tarkastellaan vesistöjen valuma-alueita ja niille suunnitellaan toimia, joilla haitat vesistöille vähenevät. Näitä ovat esimerkiksi puuta heikosti tuottavien soiden ennallistus, ojien tukkiminen, pintavalutuskenttien tekeminen sekä kosteikkojen perustaminen.

Valuma-alueprojektissa kunnostetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä valuma-alueineen. Pilottikohteita on kaksi Lapissa, kaksi Kainuussa, kaksi Pohjois-Karjalassa ja kaksi Keski-Suomessa.

Tärkeimpänä tavoitteena on saada aikaan Metsähallituksen yhteinen toimintatapa kokonaisten valuma-alueiden kunnostukseen. Projektin jälkeen valuma-aluekunnostus jatkuu osana Metsähallituksen normaalia toimintaa. Lisäksi tavoitteena on, että toimintatapa olisi hyödynnettävissä maa- tai vesialueen omistajuudesta riippumatta.

Metsähallituksen Eräpalvelujen vetämässä projektissa ovat mukana myös Metsähallitus Metsätalous Oy ja Luontopalvelut. Luonnonhoito Metsähallituksen monikäyttömetsissä on Metsätalous Oy:n vastuulla ja suojelualueilla Luontopalvelujen vastuulla. Riista- ja kalaelinympäristöjen hoito on Eräpalvelujen tehtävä.

Valuma-alueprojekti alkoi toukokuussa 2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun. Projektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sihveri Ervasti
Metsähallitus, Eräpalvelut
etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 0206 39 4151

Päivitetty viimeksi 25.11.2021