Geografiska informationssystem

Vilket system vill du veta om? Använd länkar:

Informationssystemet för skyddsområden SATJ 

I SATJ-systemet finns information om alla nationella naturskyddsområden – både statens naturskyddsområden och privata skyddsområden – och andra skyddsobjekt på privat mark, såsom platser där arter som kräver särskilt skydd förekommer.  SATJ-systemet innehåller också uppgifter som Naturaområdena. 

SATJ-systemet har funktioner som underlättar arbetet med att inrätta skyddsobjekt på både statens naturskyddsområden och privat mark. Vi använder SATJ till att hantera förvärv av fastigheter som staten vill skydda. Efter ett förvärv hanteras uppgifterna om en fastighet som förvaltas av Forststyrelsen i systemet OmaisuusGIS. Med hjälp av SATJ producerar vi statistik över skyddsområdena och följer upp hur naturvårdsarbetet framskrider i de färdiga rapporterna. Vi administrerar också uppgifterna om naturminnesmärken i SATJ-systemet. 

Planerings- och uppföljningssystemet för skyddsområden SASS 

I SASS-systemet hanterar vi information om enskilda skyddsområden och Naturaområden. Vi använder systemet till att samla in och administrera de områdesspecifika uppgifter som vi behöver i planeringen och uppföljningen av dessa områden. Vi sammanställer och beräknar en stor del av informationen utifrån andra uppgifter ur Uljas-systemet. Vi använder också systemet till uppföljning i skyddsområdena och Naturaområdena som enskilda områden och som ett nätverk.  

SASS-systemet hjälper oss dessutom att sköta följande viktiga processer med tanke på uppfyllandet av våra skyldigheter i skyddsområdena och Naturaområdena: 

  • Översiktsplanering för planeringsbehovet i Natura 2000-områden och andra skyddsområden 
  • Årsplanering som gäller planer och inventeringar 
  • Bedömning av Naturaområdenas status (NATA) 
  • Utarbetande av skötsel- och användningsplaner 
  • Utarbetande av ordningsstadgar 
  • I framtiden också administration av Natura 2000-informationsblanketter 

I SASS-systemet bildar skyddsområdenas centrala planerings-, bedömnings- och uppföljningsprocesser sinsemellan en integrerad helhet. Systemet kompletterar SATJ-systemet både funktionellt sett och med tanke på informationsinnehållet. SASS-systemet används gemensamt av Forststyrelsen och miljöförvaltningen. 

Informationssystemet för skyddsområdenas biotopfigurer SAKTI  

I SAKTI-systemet administrerar vi uppgifter om egenskaper på biotopfigurnivå, som samlats in från skyddsobjekt på statsägd och privat mark i samband med inventeringar och uppföljningar (bland annat Natura 2000-naturtyper, hotade naturtyper enligt naturvårdslagen samt många variabler som beskriver antalet levande och döda träd och trädbeståndets sammansättning samt växtplatsens särdrag).  

SAKTI-systemet har separata delar där vi för in informationsinnehåll från inventeringen av nationella vårdbiotoper och inventeringarna av strömmande vatten samt uppgifter om fisketillståndsområden som Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster administrerar. I SAKTI-systemet ingår också i viss mån information som inte handlar om skyddsområden, såsom information om vårdbiotoper och vidtagna naturvårdsåtgärder. 

Vi använder SAKTI-systemet till att planera och administrera processerna för restaureringsåtgärder i naturen i statens markområden och privata skyddsområden. Med hjälp av systemet utarbetar vi regionala åtgärdsplaner med tillhörande konsekvensbedömningar samt detaljerade planer och kostnadskalkyler för arbetsplatserna. Via SAKTI-systemet följer vi upp hur arbetet med åtgärderna framskrider samt hur de lyckas kvalitativt och kvantitativt. De planerade och vidtagna åtgärderna sparas i systemet som figurer. Vi använder också systemet till att följa upp vårdbiotopobjektens status på riksnivå.  

Informationen om Natura 2000-naturtyper som behövs för bedömningen av Naturaområdenas status (NATA) i SASS-systemet tas ur SAKTI-systemet. Dessutom använder vi systemets information parallellt med SASS-systemet i den årliga uppföljningen av resursfördelningen, inriktningen och effekten av Forststyrelsens Naturtjänsters restaurerings- och naturvårdsåtgärder.  

SAKTI används gemensamt av Forststyrelsen och miljöförvaltningen. 

Systemet för hantering och underhåll av artdata LajiGIS  

Forststyrelsens Naturtjänster och miljöförvaltningen använder applikationen LajiGIS till att hantera och administrera artdata samt att planera och följa upp åtgärder för att skydda arterna. I LajiGIS finns också uppgifter om arternas ställning i olika bestämmelser (såsom rödlistekategori). En del uppgifter om hotade och nära hotade arter kommer från miljöförvaltningens system Hertta Eliölajit. 

I LajiGIS sparar vi information om artobservationer och inventeringstillfället som samlas in i samband med artinventeringar och uppföljning samt uppgifter om hot mot artförekomsterna samt planerade och genomförda åtgärder. Vi kan också spara information om behovet av inventering i LajiGIS som modell för planeringen under kommande år.  

Luomus portal Laji.fi kommer inom den närmaste framtiden att fungera som distributionskanal för materialet i LajiGIS och andra artdata.  

Det geografiska informationssystemet för konstruktioner, leder och arkeologiska objekt PAVE 

Med Forststyrelsens system PAVE administrerar och hanterar vi information om byggnader, konstruktioner, leder och arkeologiska objekt som till största delen finns i statens områden. I systemet kan vi spara information om åtgärder som planeras för byggnader, konstruktioner och delar av leder. Med hjälp av systemets funktioner kan vi utforma åtgärdsplaner av åtgärderna.  

PAVE-systemet är i första hand ett verktyg för Naturtjänsters personal som har hand om planeringen av rekreation och turism i naturen samt de som sköter underhållet av objekten. Även personalen som planerar skyddet av kulturarvet använder applikationen till att samla in och administrerar information om arkeologiska objekt. Vi använder också applikationen till att administrera information om kulturarvsobjekt som förvaltas av Fastighetsutveckling och Skogsbruk Ab. Uppgifterna som sparats i PAVE används som utgångsmaterial i tjänsten Retkikartta.fi.  

Cirka 400 personer har beviljats rätt att göra uppdateringar eller sökningar i PAVE-systemet. I systemet finns inga sekretessbelagda uppgifter.  

Forststyrelsens informationssystem för fastighets- och markanvändning OmaisuusGis 

OmaisuusGis är ett geografiskt informationssystem där vi hanterar fastighets/gårds- och markanvändningsinformation för områden som Forststyrelsen förvaltar. Systemet innehåller information om fastighets-, markanvändnings- och beredningsobjekt. Med hjälp av objektens informationsinnehåll och systemets funktioner stöder vi bland annat intressebevakning, hantering av fastighetsinformation, förvärv och överlåtelse av ett område, hantering av ett områdes förvaltnings- och markanvändningsinformation och ändringar i dem samt hantering av balansuppgifter för mark- och vattenegendomen.  

Vi använder ett fastighetsobjekts spalter till att administrera informationen om till vilken av Forststyrelsens resultatenheters förvaltning eller användning fastighetens områden hör. Med hjälp av fastighetens spalter och markanvändningsobjekten administrerar vi informationen om områdenas huvudsakliga användningsändamål (markanvändning). 

Systemet för skogsresurser och planering Silvia 

Vi använder det geografiska informationssystemet Silvia till skogsplanering och till att administrera information om skogsresurser, vägar och broar. 

I Silvia ingår ändamålsenliga verktyg för planering av skogsbruket både på kontoret och i terrängen. Vi använder Silvia i planeringen av drivning och skogsvårdsåtgärder, områdesekologisk granskning, naturresursplanering, hantering av information om vägar och broar samt hantering av skogsresurser. Silvia är integrerat med systemet för verksamhetsstyrning (Ohjas), systemet för hantering av fastighets-, markanvändnings- och naturvårdsinformation (Uljas), Skogscentralens gränssnitt samt gränssnittet för beräkning av tillväxten. 

Silvia effektiverar åtgärdsplaneringen inom skogsbruket och stöder verksamhetsstyrningen.  

Systemet för verksamhetsstyrning Ohjas 

Vi använder systemet Ohjas till att styra verksamhet som skogsvård, skogsförbättring, drivning och transport. 

I Ohjas ingår ändamålsenliga verktyg för att styra och följa upp hur skogsvården genomförs. Ohjas har funktioner för hantering av företagaruppgifter för skogsvård, drivning och transport samt för administration av kunduppgifter, virkeshandel och fakturering. I systemet hanterar vi dessutom våra egna skogsarbetares elektroniska arbetsinstruktioner och arbetstidsregistrering. Ohjas är integrerat med många externa system, såsom med Trimble Oy:s företagartjänster (WoodForce och LogForce) och kundernas system för timmermottagning. Systemet är också integrerat med viktiga interna system, såsom personalsystemet och ekonomiförvaltningens system samt skogsplaneringssystemen.