Luontopalvelujen tietovarannot

Biotooppikuvioiden ja perinnebiotooppien tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on suojelualueiden biotooppikuvioiden ja perinnebiotooppien tietojen hallinta. Tietovarantoa käytetään luontotyyppien suojelun, ennallistamisen ja hoidon sekä perinnebiotooppien suojelun, kunnostuksen ja hoidon tehtävissä, joissa laadittavat toimenpidesuunnitelmat sekä toimenpiteiden toteutuksen työkohdesuunnitelmat sisältyvät tietovarantoon. Lisäksi tietovarantoa käytetään kalavesien hoidon ja suunnittelun tehtävissä, jotka tuottavat tietovarantoon tietoaineistoja. Tietovarantoa hyödynnetään myös mm. suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa.
Tietovaranto koostuu biotooppikuvioiden ja perinnebiotooppien tiedoista, ennallistamisen, luonnonhoidon ja perinnebiotooppien hoidon toimenpidesuunnitelmista sekä työkohdesuunnitelmista. Tämän lisäksi tietovaranto koostuu valtion vesialueiden ekologisen tilan sekä kalaston perustiedoista, kalastuslupa-aluetiedoista ja kalastusrajoituksien tiedoista sekä virtavesien inventointitiedoista.

Kalastukseen liittyviltä osin tietovarannosta vastaa Eräpalvelut.

Tietojärjestelmänä on suojelualueiden kuviotietojärjestelmä, joka on paikkatietojärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi suojelualuetta, Natura-tyyppiä ja toimenpiteen tavoitetta.

Aineisto on saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla valtionmaiden biotooppikuvioiden osalta.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja suunnitelmien laatimisessa.

Eliölajien tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on laji- ja lajistokartoituksissa sekä seurannoissa kertyvien kartoituskohteiden, kartoituskertojen ja lajihavainnointietojen hallinta. Tietovarantoa käytetään lajien suojeluun ja niiden elinympäristöjen hoitoon liittyvissä tehtävissä, kuten lajiesiintymiin kohdistuvien uhkien sekä niille suunniteltujen ja toteutettujen hoitotoimien hallinnassa.

Tietovaranto koostuu eliölajien kartoituskohteista, kartoituskerroista ja lajihavainnoista. Näiden lisäksi tietovaranto sisältää lajiesiintymien toimenpidekohteet, lajien taksonomian ja uhanalaisuusluokat.

Tietojärjestelmänä toimii lajistotietojen hallinta- ja ylläpitojärjestelmä, joka on paikkatietojärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi lajia, suojelualuetta ja kartoitustyyppiä.

Aineisto on saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla, mutta Luomuksen Lajitietokeskuksen Laji.fi -palvelun kautta.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja suunnitelmien osalta.

Kävijäseurannan ja yrityspalautteen tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on Luontopalvelujen kävijäseurantaan ja yrityspalautteeseen liittyvien tietojen hallinta. Tietovarantoon kerätään tietoja seuraamalla retkikohteiden ja asiakaspalvelupisteiden käyntimääriä, kohdistamalla kyselytutkimuksia niiden kävijöille ja yhteistyöyrityksille sekä keräämällä asiakas- ja yrityspalautetta. Tietovarantoa käytetään luonnon virkistys- ja matkailukäytön ohjauksen ja seurannan tehtävissä, kuten esimerkiksi luontomatkailun tuottamien paikallistaloudellisten hyötyjen seurannassa.

Tietovaranto koostuu käyntimäärätiedoista retkikohteilla ja asiakaspalvelupisteissä sekä niiden kävijöille ja yhteistyöyrityksille kohdistettujen kyselytutkimusten tietoja. Näiden lisäksi tietovarantoon sisältyy asiakaspalvelupisteissä annettua ja yritysten antamaa palautetta.

Tietojärjestelmänä toimii luontopalveluiden asiakastiedon hallinnan tietojärjestelmä ja siihen liittyvä yrityksille tarkoitettu käyttöliittymä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää muun muassa retkikohteen tai asiakaspalvelupisteen nimeä, aluekokonaisuutta, tutkimuksen tietoja, asiakaspalvelupisteen tyyppiä ja yrityksen nimeä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja
raporttien ja vieraskirjojen osalta.

Merialueiden paikkatietoaineistot

Tietovarannon käyttötarkoituksena on eri merialuehankkeissa tuotettujen paikkatietoaineistojen hallinta. Tietoja hyödynnetään mm Natura-alueiden tila-arvioinnin (NATA) -prosessissa, jonka yhteydessä tietoja tallennetaan suojelualueiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään.

Tietovaranto koostuu lajien ja luontotyyppien levinneisyysmalleista sekä meren ympäristöolosuhteita kuvaavista aineistoista.

Tietojärjestelmänä toimii paikkatieto-ohjelmisto.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan.

Rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on virkistys- ja matkailukäytön reittien ja maastorakenteiden, rakennusten ja arkeologisten kohteiden tietojen hallinta. Tietovarantoa käytetään reittien ja maastorakenteiden suunnittelussa, tuottamisessa ja ylläpidossa, kulttuuriperintöön kuuluvien arkeologisten kohteiden ja suojeltujen rakennusten suojelussa, kunnostuksessa ja hoidossa sekä Metsähallituksen rakennusten hallinnassa. Tietovarantoa hyödynnetään myös mm. suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa.

Tietovaranto koostuu rakennetiedoista, arkeologisista kohteista, rakennustiedoista ja reittitiedoista, sekä palveluvarustuksen rakentamisen ja kunnossapidon toimenpidesuunnitelmista.

Tietojärjestelmänä toimii rakennusten, rakennelmien, reittien ja muun rakennetun omaisuuden sekä arkeologisten kohteiden paikkatietojärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää muun muassa kohteen tai kohdekokonaisuuden nimeä ja reitin nimeä sekä toimenpidesuunnitelman nimeä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja esimerkiksi suunnitelmien osalta.

Suojelualueiden suunnittelun ja seurannan tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin liittyvien suunnitteluprosessien hallinta. Tietovarantoa käytetään Natura-alueiden yleissuunnittelussa, suunnitelmia ja inventointeja koskevassa vuosisuunnittelussa, Natura-alueiden tilan arvioinnissa (NATA), suojelualueiden hoidon- ja käytön suunnittelussa sekä järjestyssääntöjen laatimisessa.

Tietovaranto koostuu Natura-alueiden yleissuunnitelmista, suunnitelmia ja inventointeja koskevista vuosisuunnitelmista, Natura-alueiden tilan arvioinneista (NATA), suojelualueiden hoito – ja käyttösuunnitelmista (HKS) sekä suojelualueiden järjestyssäännöistä. Lisäksi tietovarantoon sisältyy Natura 2000 -tietolomakkeet ja suojelualuekohtaiset seurantatiedot.

Tietojärjestelmänä toimii suojelualueiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi kohteen nimeä tai tilaa ja laatijayksikköä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja suunnittelutietojen osalta.

Suojelualueiden tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on valtion suojelualueiden, yksityismaiden suojelukohteiden ja luonnonmuistomerkkien tietojen hallinta. Tietovarantoa käytetään luonnonsuojelualueiden perustamistehtävissä ja niihin liittyvässä kiinteistötietojen hallinnassa sekä Metsähallituksen liiketoiminnan maakaupassa (kiinteistöjen myynti ja osto).

Tietovaranto koostuu valtion suojelualueiden, yksityismaiden suojelukohteiden ja luonnonmuistomerkkien tiedoista. Tietovaranto sisältää myös luonnonsuojelualuiden perustamiseen liittyviä kiinteistötietoja ja muita perustamisen valmisteluun liittyviä tietoja sekä Metsähallituksen maakauppaan liittyviä kiinteistötietoja.

Tietovaranto sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Yksityismaiden suojelukohteisiin liittyviltä osin tiedoista vastaavat ELY-keskukset. Metsähallituksen liiketoiminnan maakauppaan liittyvien kiinteistöjen osalta tietovarannon tiedoista vastaa Kiinteistökehitys.

Tietojärjestelmänä toimii suojelualuetietojärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi kohteen nimeä, kiinteistötunnusta, SATJ-tunnus (yksityismaiden suojelukohteilla tästä käytetään yleiskielessä nimitystä YSA-tunnus).

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla, mutta tietovarannossa ylläpidettävä valtion suojelualueiden, yksityismaan suojelukohteiden ja erämaa-alueiden aineisto on avoimesti saatavilla Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tarjoaman teknisen rajapinnan kautta.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja valtion luonnonsuojelualueiden perustamistehtävien osalta ja Metsähallituksen maakauppaan liittyvien kiinteistöjen osalta.

Takaisin pääsivulle