Ennallistamiskohteitten tarjouskauppa

Tarjouspyyntö pystykaupasta Metsähallituksen ennallistamiskohteilla 2022

Pyydämme pystykauppatarjoustanne seitsemästä Metsähallituksen ennallistamiskohteista. Tarkemmat tiedot kohteista taulukossa ja liitteissä.

Hakkuut sisältävät

a) suon ennallistamiskohteita, joissa tavoitteena on palauttaa puusto ojitusta edeltäneeseen tilaan ja/tai hakata ojalinjat auki tukkimistyötä varten. Pääsääntöisesti harvennushakkuita

b) lehtojen hoitohakkuita, joissa harvennetaan istutettu kuusikko, tavoitteena valoisuuden lisääminen ja lehtipuuston kasvuedellytysten parantaminen. Pääsääntöisesti harvennushakkuita

c) pystymetsien polttokohteiden harvennushakkuita, tavoitteena hakatun alueen valoisuuden lisääminen, nopeampi kuivuminen ja turvallinen toteutus palokuormaa vähentämällä

Aikataulu

Talvikorjuuta vaativien kohteiden osalta tavoite on talven 2022 aikana, mutta myös talvi 2023 on mahdollinen
Kesähakkuukohteet vuosien 2022–2023 aikana, saarikohteilla myös kesä 2024 mahdollinen.

Metsähallitus vastaa

 • Tarvittavista luvista viranomaisille. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvita
 • Yksityismaiden käytöstä kulkemiseen ja puutavaran varastointiin, poislukien saarihakkuukohteet. Tarvittavista aurauksista kohteille vastaa ostaja
 • Tarvittaessa tiedottamisesta
 • Korjuuohjeiden toimittamisesta. Tarvittaessa kuviorajaukset voidaan toimittaa myös Esri-shape -muodossa sähköisesti
 • Ennakkoraivauksista tarvittaessa
 • Neuvonnasta ja opastuksesta hakkuuta aloitettaessa ja hakkuun aikana

Yleistä hakattavista kohteista

Luonnonsuojelualueiden ennallistamishakkuissa toteutus vaihtelee erittäin runsaasti työkohde- ja kuviotasolla tavoitteen mukaisesti ks. työkohteiden ohjeet.
Yleisellä tasolla muutamia ominaispiirteitä ja yleisohjeita ovat mm.

 • Runsas kertymä m3/ha, >100m3/ha
 • Tavoitepuustot eroavat huomattavasti harvennusmalleista, ks. kuviokohtaisesti
 • Metsäsertfioinnin ohjeita ei tarvitse eikä voi noudattaa. Hakattava puutavara ei ole sertifioitua.
 • Suot osin pehmeitä
 • Korjuun puustovaurioita ei tarvitse välttää
 • Puuvalinnassa sovelletaan käänteistä laatuharvennusta, ts. lengot, lahovikaiset yms. rungot jäävät pystyyn
 • Ajourapainumista ei ole haittaa suokohteilla, lehdoissa vältettävä
 • Erityinen huomio hakattaviin puulajeihin ja hakkuutähteen käsittelyyn
 • Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä suojelualueiden hakkuista

Pyydämme teitä ilmoittamaan pystykauppatarjouksessanne seuraavat tiedot:

 • Tarjouksen tekijän yhteystiedot
 • Tarjouksen kohde
 • Puutavaralajeittaiset kantohinnat €/m3 (alv 0%). Runkopuu voidaan hinnoitella myös energiapuuksi.
 • Puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset
 • Puutavaran mittaustapa
 • Toteutusajankohta
 • Tarjouksen voimassaoloaika
 • Muut tarjouksessa huomioitavat tekijät

Lisätietoja kohteista antaa Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Rauli Perkiö p. 0407082102. Lisätietoja puukauppaan liittyen antaa Ossi Miettinen p. 0408215979.

Liitteet:

 1. Kohteiden yhteenveto
 2. Kuvioluettelo ja kartat

Yhteistyöterveisin

Ossi Miettinen
Asiakkuuspäällikkö