Korsnäsin merituulivoimahankkeen YVA-menettelyt käynnissä

Vattenfallin ja Metsähallituksen Korsnäsissa sijaitsevan merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmat (YVA-ohjelmat) ovat valmistuneet. Toinen YVA koskee merituulivoimapuistoa ja merikaapeleita, toinen sähkönsiirtoa mantereella. Myös tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on parhaillaan nähtävillä.

Korsnäs kasvihuoneet kuvasovite

Korsnäsin merituulivoimapuisto koostuu enintään 150 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho enintään 25 MW. Voimaloiden välisen etäisyyden arvioidaan olevan 1-2 km. Sähkö siirretään hankealueelta mantereelle merenpohjaan asennettavia merikaapeleita pitkin. Merituulivoimapuiston alueelle rakennetaan 1-2 merisähköasemaa.

Mantereelle rakennettava sähkönsiirto käsittää merikaapelien rantautumispisteestä eteenpäin lähtevän maakaapelin, sähköaseman ja tarvittavan suurjännitelinjaratkaisun.

Yleisötilaisuus veti paikalle satakunta kuulijaa

YVA-ohjelmia ja OASia esiteltiin huhtikuun lopulla Korsnäsissä järjestetyssä yleisötilaisuudessa, johon osallistui satakunta henkilöä. Tilaisuutta oli mahdollista seurata samanaikaisesti myös Teuvalla ja siihen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Korsnäsin hanke jatkaa vuoropuhelua paikallisyhteisössä ja järjestää kesän ja syksyn mittaan sidosryhmätapahtumia, joista tiedotetaan paikallisilla kanavilla.

YVA- ja kaavoitustyö jatkuu

YVA-menettelyihin ja kaavoitukseen liittyvät selvitykset jatkuvat yli kesäkauden. YVA-menettelyiden seuraava vaihe on vaikutusten arviointi ja ympäristövaikutusten arviointiselostusten (YVA-selostus) laatiminen. Tämä työ aloitetaan syksyllä. Syksyllä alkaa myös kaavoitusprosessin seuraava vaihe, kaavaluonnoksen laatiminen.

YVA-ohjelmista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne nähtävilläoloaikana eli 24.5.2024 mennessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.5.2024 saakka. Korsnäsin kunta kokoaa asiaa koskevat mielipiteet ja lausunnot.

Lisätietoja ympäristöministeriön ja Korsnäsin kunnan nettisivuilta:

Korsnäsin merituulivoimapuiston ja merikaapelireittien YVA:
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/korsnasin-merituulivoimapuisto-ja-merikaapelireitit-korsnas

Korsnäs havsvindkraftspark och sjökabelsträckning, miljökonsekvensbedömning (MKB):
https://www.ymparisto.fi/sv/medverka/miljokonsekvensbedomning/korsnas-havsvindkraftspark-och-sjokabelstrackningar-korsnas

Mantereelle sijoittuvaa sähkönsiirtoa koskeva YVA:
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/korsnasin-merituulivoimapuiston-sahkonsiirto-mantereella

Elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark, miljökonsekvensbedömning (MKB):
https://www.ymparisto.fi/sv/medverka/miljokonsekvensbedomning/eloverforing-pa-fastlandet-fran-korsnas-havsvindkraftspark

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman aineisto ja kuulutus:
Korsnäs havsbaserade vindkraftspark – Korsnäs kommun (korsnas.fi)
https://www.korsnas.fi/kungorelse-delgeneralplan-for-korsnas-havsbaserade-vindkraftspark-program-for-deltagande-och-bedomning/