Ebba ja Edith etenevät kohti YVAa ja maastoselvityksiä

Kevään edetessä Ebba ja Edith -merituulivoimahankkeet jatkavat valmistautumista ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja tuleviin maastoselvityksiin.

”Geologian tutkimuskeskus GTK jatkaa tulevana kesänä merialueen luotauksia erityisesti Edith-hankkeen osalta Närpiössä. Pyhäjoella ja Raahessa sijaitsevan Ebban osalta on jäljellä lähinnä täydentävää luotaustyötä”, kertoo Edithin yhteyshenkilö Hanna Tuominen.

”Kun kesä etenee, pyrimme aloittamaan muitakin maastoselvityksiä. Ne jakautuvat useammalle vuodelle. Selvitämme mm. maa- ja merialueiden luonnon olosuhteita sekä teemme fysikaalisia tutkimuksia merellä.”

Sukeltaja kartoittamassa

Edith-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavoitukseen konsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy. Merituulivoimahankkeiden konsulttikumppanit on valittu julkisten hankintojen periaattein.

Valmistelu etenee kasvavilla joukkueilla

”Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen käynnistäminen on ajankohtaista vuoden tai kahden sisällä. Ebba-hankkeen YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen on konsultiksi valittu Sitowise Oy, joka myös laatii tarvittavia selvityksiä. Suunnitteluun tarvitaan lisäksi teknisiä kumppaneita, joten hankkeiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden joukko laajenee jatkuvasti”, kertoo Ebban projektijohtaja Sami Piippo.

Merituulivoima kiinnostaa asukkaita

Paikalliset asukkaat seuraavat mielenkiinnolla hankkeiden valmistelua.

”Meiltä on kysytty mm. jääolosuhteista ja ahtojäiden vaikutuksesta tuulivoimaloihin. Lisäksi asukkaita puhuttavat tuulivoimaloiden näkyminen maisemassa ja mahdolliset vaikutukset kalastoon. Näitäkin asioita tarkastellaan huolellisesti tulevassa YVA-menettelyssä”, kertoo Mikko Tolkkinen, joka toimii Ebban tuulivoima-asiantuntijana.

Parin vuoden kaavoitusrupeama

Metsähallituksen ja hankekumppaneiden lisäksi työ jatkuu myös paikallisesti kuntien kaavoitustoiminnassa.

Merituulivoimahankkeiden yleiskaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (alueidenkäyttölaki 1.1.2025 alkaen) 77a-pykälän mukaan siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Suomen kaavajärjestelmässä alueiden käytön suunnittelu etenee laaja-alaisesta ja yleispiirteisestä tarkastelusta kohti yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaavoitusta ohjaa siten maakuntakaava.

Tuulivoiman tuotantoa käsittelevä maakuntakaavatyö on parhaillaan menossa sekä Pohjanmaalla että Pohjois-Pohjanmaalla. Kunnat vastaavat rakentamisesta ja kaavoituksesta alueillaan, joihin kuuluvat myös merialueen aluevedet.

Hankkeiden kaavoitusaloitteet on hyväksytty ja kaavoitussopimukset allekirjoitettu niin Pyhäjoen kunnassa kuin Raahen ja Närpiön kaupungeissakin.