Julkaistu 22.6.2021

Virtavesien kunnostustyöt alkavat Koillismaalla − Iijoella kymmenen koskea kuntoon

Metsähallitus kunnostaa lähikuukausina kymmenen koskea Iijoen sivujokiin kuuluvilla Livojoella ja Loukusanjoella. Kunnostuksilla täydennetään osittain lähes 30 vuotta sitten toteutettuja koskien kiveämisiä rakentamalla lohikaloille kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja.

Livojoen yläosalla kunnostetaan alkusyksyn aikana Metsähallituksen alueella sijaitsevat kolme koskea, Mustakoski, Pitkäkoski ja Niskakoski. Joen alaosalla kunnostetaan viisi osakaskuntien alueella sijaitsevaa koskea, Ruuhenkoski, Hillinkoski, Peurakoski, Pistelinkoski ja Hanhikoski.  

Edelliskerran Livojoen kosket on kunnostettu uittoperkauksien jäljiltä 1990-luvun alussa, jolloin pääasiallisena kunnostustoimenpiteenä oli koskien kiveäminen. Lisääntymis- ja poikasalueita ei juuri tehty, joten täydennyskunnostusten toimenpiteinä ovat nyt kutuun soveltuvien soraikkojen ja poikaskivikkojen tekeminen virtapaikkoihin harjukselle, taimenelle ja lohelle.

Loukusanjoella kunnostuksia tehdään Myllykosken ja Pitkänsuvannon välillä yksityisvesialueella. Loukusanjoella on aiemmin tehty vain pienimuotoista kiveämistä, joten kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamisen lisäksi koskien virtausta monipuolistetaan nyt kiveämällä. Muutamiin perkausten vuoksi kuivilleen jääneisiin jokiuomiin palautetaan vesi.

Työt jatkuvat kesäkuusta lokakuuhun

Työt alkavat kesä-heinäkuussa kohteiden drone-kuvauksella, sekä kartoittamalla kalakantojen tila sähkökoekalastuksin. Livojoella kartoitetaan myös raakkukanta sukeltamalla, jotta erittäin uhanalaista raakkua eli jokihelmisimpukkaa sisältävät kosket voidaan jättää kunnostusten ulkopuolelle. Loukusanjoella raakkukartoitus on tehty jo aiemmin, eikä lajia löytynyt alueelta.

Metsähallitus vastaa kunnostustyön ohjauksesta ja johtamisesta. Varsinaiset kunnostukset toteutetaan elo-lokakuun aikana urakoitsijoilta ostettuna työnä. Kohteisiin kuljetetaan kymmeniä tuhansia kiloja kiviaineista kuuppakärryllisellä metsäkoneella ja helikopterilla. Koskien kiveämisessä käytetään muun muassa kaivinkoneita.

−Toimenpiteet ovat osa tavoitettamme palata tavallaan aikaan ennen uittoperkauksia, jolloin kalakannat olivat luontaisia. Haluamme nähdä lohen nousevan tulevaisuudessa taas Iijokeen, kertoo Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen. 

Rahoitusta useista lähteistä

Loukusanjoen kunnostukset tehdään pääosin Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Livojoen yläosan kunnostukset rahoitetaan Lapin ELY-keskuksen myöntämällä avustuksella ja Helmi-rahalla. Livojoen alaosan-, sekä pieni osa Loukusanjoen kunnostuksista ovat Iijoki-sopimuksen mukaisia kunnostuksia ja kustannuksista vastaavat ELY-keskus, PVO-vesivoima, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta ja Metsähallitus.

Osa Iijoen laajempaa vaelluskalahanketta

Metsähallituksen virtavesikunnostukset ovat osa laajempia ponnistuksia vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseksi Iijokeen. Metsähallitus on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämässä Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022, jossa tuetaan virtavesikunnostuksia pienpoikasistutuksilla, emokalojen ylisiirroilla ja kalatiehankkeilla.

Merivaellukselle lähtevät poikaset tullaan ohjaamaan Haapakosken voimalaitokselle rakennettavaan alasvaellusväylään ja kiinniottolaitteeseen, josta poikaset siirretään alajuoksulle. Myös Iijoen ensimmäiselle voimalaitospadolle Raasakkaan on suunnitteilla kalatie ja kiinniottolaite.

Kutusoraikoiden puhtaana pysyminen varmistetaan esimerkiksi Loukusanjoella Metsähallituksen valuma-aluekunnostuksilla. Metsähallitus on yhteistyökumppanina myös Micropoliksen, Metsäkeskuksen ja Tapion Ojasta allikkoon -hankkeessa, jossa kartoitetaan kaikki Iijoen metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvat suokohteet ravinteiden ja kiintoaineen pidättämiseksi.

Lukuisat paikalliset vesistökunnostajat tekevät niin ikään tärkeää työtä Iijoen vesistön tilan parantamiseksi.

Jokainen voi omalta osaltaan toimia virtavesien ja kalojen hyväksi. Metsähallitus kannustaakin kaikkia osallistumaan omalla teollaan Kalojen vuosi -kampanjaan. Osallistumistapoihin voi tutustua sivulla Eräluvat.fi/kalojenvuosi 

 

Lisätietoja:

Virtavesikunnostukset: Eero Hartikainen, eräsuunnittelija, Metsähallitus, puh. 040 821 9679, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Iijoen yhteistyöhankkeet: Lauri Rantala, Iijoen kehittämiskoordinaattori, puh. 040 6475 475, lauri.rantala@micropolis.fi