Julkaistu 21.2.2023

Uudet keinot kokeiluun Oulujärvellä − sorastusta lintujen pesimäluotojen pelastamiseksi

Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa kokonaan uudella tavalla, sorastuksella linnustolle tärkeitä pesimäympäristöjä Oulujärvellä. Sorastuksilla varmistetaan, että raivatut luodot eivät kasva umpeen ja näin pesimismahdollisuudet ovat paremmat. On suuri ongelma, että avoimia pesimäympäristöjä löytyy yhä vähemmän. Erityisesti luodoilla pesivät tiira- ja lokkikoloniat ovat kadonneet tai niiden parimäärät ovat vähentyneet merkittävästi.

Oulujärvellä parannetaan lokkilintujen ja kahlaajien pesimäympäristöjen tilaa sorastamalla pesimäluotoja. Aiemmin umpeen kasvaneiden luotojen puustoa ja pensaikkoa on raivattu vuoden 2022 aikana ja nyt umpeenkasvun hidastamiseksi luotojen pinta peitetään suodatinkankaalla ja sorakerroksella. Oulujärven alueella sorastamista käytetään ensimmäistä kertaa pesimäluotojen parantamiseksi tehtävässä työssä, eikä vastaavaa menetelmää ole käytetty aiemmin tällä alueella. Sorastus on myös valtakunnan mittakaavassa melko uusi menetelmä pesimäluotojen kunnostamisessa.

– Sorastaminen hidastaa luotojen vesakoitumista ja näin ollen takaa linnuille paremmat pesimisolosuhteet. Sorastus myös vähentää merkittävästi luotojen hoitotarvetta, kertoo luonnonsuojelun asiantuntija Riku Elfving Metsähallituksen Luontopalveluista.

Ensimmäiset sorastustyöt aloitetaan helmikuussa 2023 Siniluodolla, jonka alueella raivaukset tehtiin vuonna 2021. Siniluoto kuuluu Oulujärven lintusaaret Natura-alueeseen. Sorastamista voidaan tarpeen mukaan tehdä myös muilla lintusaarten luodoilla, jos tulokset Siniluodon alueella ovat positiivisia.

– Oulujärven lintusaaret ovat linnustolle arvokkaita pesimäympäristöjä, joiden umpeen kasvu on kiihtynyt muun muassa vedenpinnan säännöstelyn myötä. Monilta luodoilta ja saarilta esimerkiksi tärkeät lokki- ja tiirakoloniat ovat hävinneet lähes kokonaan, Elfving toteaa.

Oulujärven lintusaarten Natura-alue koostuu 12 saaresta, jotka ovat arvokkaita pesimäpaikkoja erityisesti lokkilinnuille ja muille vesi- ja rantalinnuille. Lokit ja tiirat ovat lintuvesien avainlajeja, sillä pesiään puolustavat emot suojelevat samalla myös muiden lintujen pesintöjä petoja vastaan. Lintuvesiltä vähenevät tyypillisesti monet muutkin lintulajit, jos lokkikolonia syystä tai toisesta häviää.

Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa Oulujärven linnuston elinoloja ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Työt tehdään yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Raivausten ja sorastuksen lisäksi Oulujärven lintusaarilla kokeillaan muitakin lintuveden hoitokeinoja, kuten pesimäpaikkojen luomista korottamalla saaria maa-aineksella.

– Tehtyjen toimenpiteiden tuloksia seurataan aktiivisesti. Esimerkiksi Siniluodolla pesivien lintujen määriä on laskettu säännöllisesti 1990-luvulta saakka, joten nyt tehtävien töiden tuomat positiiviset muutokset pystytään todentamaan. Jo raivauksen jälkeen Siniluodolla on jälleen havaittu naurulokki- ja pikkulokkipareja, Elfving kertoo.

Oulujärven lintusaarten Natura 2000 -alue on linnustolle perustettu suojelualue, jonka suojeluperusteena on useita avoimessa ympäristössä pesiviä lajeja. Metsähallituksen Luontopalvelujen toimet kohdistuvat Natura-alueelle, mutta onnistuessaan niillä on positiivinen vaikutus koko Oulujärven linnustoon.

Lisätiedot:

Riku Elfving, luonnonsuojelun asiantuntija, Metsähallituksen Luontopalvelut, riku.elfving@metsa.fi, 040 620 3212