Julkaistu 23.1.2024

Saaristomeren kansallispuiston Norstön saarelle kunnostetaan paahteista laidunta

Kuluvana talvena kunnostetaan Norstön eteläosassa umpeenkasvanutta perinnebiotooppia ja harjumetsää laitumeksi. Alueen puustoa väljistetään metsäkoneella, minkä jälkeen hakkuutähteet kasataan ja rakennetaan laidunaita. Työt alkavat tammikuun aikana ja kestävät arviolta huhtikuuhun. Laidunnus alkaa joko vuonna 2024 tai vuonna 2025.

Puustoa väljistetään hakamaiseksi Norstö Edetin merenlahden ja saaren sisäosan niittyä ympäröivissä metsissä. Norstö Edetistä pohjoiseen sijaitsevia, noin 30–45-vuotiaita istutusmänniköitä avataan paahteisiksi eli hyvin avoimiksi. Samanlaista ympäristöä voi nähdä esimerkiksi Örön saarella ja Hangon Tulliniemenrannalla.

Lisää valoa ja lahopuuta

Norstön itärannalle Sandvikeniin viettävän laakson puusto jätetään hoitotoimissa varjoisammaksi metsälaitumeksi. Vanhoista harjumetsistä vähennetään muutamilta osa-alueilta nuoria havupuita, jolloin vanhat männyt saavat tilaa ja harjumetsille ominainen valoisuus säilyy. Lahopuuta lisätään muun muassa jättämällä maahan karsittuja puiden runkoja ja kulottamalla kaksi metsälaikkua.

Muinaisjäännöksien säilyminen turvataan raivaamalla niillä kasvavat puut, jolloin puiden juuret eivät vahingoita jäännöksiä. Vanhoille ja maisemallisesti arvokkaille puille avataan tilaa.

Laitumen kokonaispinta-alaksi tulee noin 39 hehtaaria. Osa laitumen vanhempaa puustoa kasvavista osa-alueista ja laitumen ulkopuoleiset metsäalueet jäävät kehittymään luonnontilaisina. Niiden koko on noin 23 hehtaaria. Laidunaitoihin tulee portteja, ja laitumen länsipuolelle jää vapaa kulkureitti saaren etelä- ja pohjoisosien välille.

Tavoitteena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta  ja palauttaa elinympäristöjä

Luonnonhoidon päätavoite on estää luontokatoa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Norstö on tärkeä askelkivi Saaristomeren perinnebiotooppien ja harjusaarilla sijaitsevien paahdeympäristöjen verkostossa. Se yhdistää muun muassa Örön ja Purunpään suunnan harjualueita sekä Saaristomeren alueen arvokkaita perinnebiotooppeja.

Ruokoa kasvaa tiheästi meren rannalla, rannan vieressä mäntymetsää ja kalliolla polku rannan suuntaisesti.
Ruovikkoisen Edetin rannan kunnostaminen on tavoitteena Norstön saaren kunnostustöissä. Kuva: Eksot Tainio, 2023.

Lisäksi hoitotoimien tavoitteena on palauttaa perinteinen saaristolaismaisema niittyineen ja laidunmetsineen sekä edesauttaa ruovikoituneen Norstö Edetin rannan palautumista hiekkarannaksi.

Työt ovat osa Rannikko-Life-hanketta. Hanke kunnostaa vuosina 2018–2025 rannikon lajirikkaita elinympäristöjä raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Hoidon kohteena on 41 Natura 2000 -suojelualuetta Perämereltä Viron pohjoisrannikolle.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun asiantuntija Esko Tainio, Metsähallitus, Luontopalvelut: esko.tainio(at)metsa.fi, +358 40 538 1637

Luonnonsuojelun asiantuntija Markus Jaskari, Metsähallituksen Luontopalvelut: markus.jaskari(at)metsa.fi, +358 40 655 1318

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset