Forststyrelsens naturtjänster har tillsammans med samarbetspartnerna planerat hur Natura 2000 -området Söderskärs och Långörens skärgård ska användas och skötas i framtiden. Även de statsägda områdena på Pörtö och Glosholm tillhör planeringsområdet.

Målet är att bevara den unika skärgårdsnaturen och det värdefulla kulturarvet

När man har planerat och utvecklat användningen har man beaktat vikten av att bevara områdets unika skärgårdsnatur och värdefulla kulturarvsobjekt, som är känsliga för störningar, för kommande generationer. Mattlandet-Bastulanden i Söderskärs skärgård är en av de finaste fyr- och lotsbyggnadshelheterna i Finland. Hela Natura 2000-området är synnerligen viktigt för skyddet av häckade skärgårdsfåglar. Dessutom är Söderskär ett viktigt område för fågeluppföljningen och fågelforskningen.

Rekreationen och naturturismen utvecklas kontrollerat

Målet har varit att styra användningen till vissa områden som är lämpliga att användas för rekreation och naturturism. En stor del av Natura 2000-området är skyddat som privata eller statsägda naturskyddsområden, där rekreationen begränsas av författningarna om inrättande av områdena.

Statens område på Pörtö utvecklas i samarbete med Föreningen Nylands friluftsområden. Glosholm utvecklas till ett besöksobjekt. Det skulle lämpa sig väl att hyras för t.ex. naturturismverksamhet. När Mattlandet-Bastulanden används för rekreation och naturturism är målet att användningen ska bidra till att bevara kulturarvs- och naturvärdena eller att presentera dem för allmänheten.

Planen har skickats för godkännande till miljöministeriet 21.12.2012

Mer information

Senast uppdaterad 14.9.2020