Publicerad 4.3.2022

Framgångsrikt år för Forststyrelsen – satsningarna på biologisk mångfald nådde rekordnivåer 2021

År 2021 var både ekonomiskt och verksamhetsmässigt lyckat för Forststyrelsen. Koncernens resultat för affärsverksamheten var 120 miljoner euro och satsningarna på att trygga den biologiska mångfalden och annan samhällelig nytta uppgick till sammanlagt 80 miljoner euro. Forststyrelsens verksamhet främjar också Finlands klimatmål och skapar mångsidig välfärd för såväl enskilda människor som den regionala ekonomin. 

Forststyrelsekoncernens omsättning var 367,4 miljoner euro och resultatet 119,9 miljoner. Forststyrelsen betalar 120 miljoner euro av resultatet för föregående år till staten. 

Det goda resultatet berodde huvudsakligen på den stora efterfrågan och priset på virke. I fjol avverkades 6,3 miljoner kubikmeter virke i statens skogar. Det är cirka fem procent mindre än den planerade avverkningsvolymen som fastställts i naturresursplanerna för 2021. Samtidigt ökade affärsverksamhetens satsningar på främjande av den biologiska mångfalden och annan samhällelig nytta till 79,7 miljoner euro. 

–    I statens mångbruksskogar kan man med hjälp av god planering kombinera många slags mål. Inom skogsbruket infördes i fjol ett energieffektivitetssystem (ETJ +) som bygger på kontinuerlig förbättring. Man satsade på att minska klimatkonsekvenserna och på artkännedom genom att rekrytera experter inom branschen, berättar Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä

Intresset för vindkraft ökade antalet förhandsutredningar

Fastighetsutveckling redovisade ett resultat på 21,2 miljoner euro. Efterfrågan ökade både inom tomtrörelsen och projektutvecklingen av vindkraft. Den inhemska turismens ökade popularitet återspeglades i efterfrågan på stugtomter och ett rekordstort antal fritidstomter såldes. 

Efterfrågan på förnybar energi ökar, vilket syntes i form av fler förhandsutredningar av vindkraftsparker som planeras på statens marker. På statens marker finns för närvarande 138 vindkraftverk som producerar cirka 1 000 Gwh energi. Det motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka 75 000 eluppvärmda egnahemshus. Projektutvecklingen av den första havsvindkraftsparken som planeras utanför Korsnäs framskrider, och som bäst letar man efter en ansvarsfull projektpartner. 

–    Projektutvecklingen av vindkraften och ökningen av kolsänkorna och kolförråden i mångbruksskogarna främjar också Finlands mål för koldioxidneutralitet. Vårt strategiska mål är att tredubbla vindkraftsproduktionen fram till 2030 och utöka kolsänkorna och kolförråden i skogarna med 10 procent fram till år 2035, berättar Niemelä. 

Rekordmycket restaurerings- och naturvårdsarbete

I statens skyddsområden och mångbruksskogar utfördes naturvårds- och restaureringsarbeten samt återställande av livsmiljöer på sammanlagt över 16 000 hektar. Målet är att upprätthålla och främja den biologiska mångfalden på statens marker genom aktiva åtgärder samt att minimera skadliga konsekvenser för miljön. 

I skyddsområdena användes projektfinansiering från livsmiljöprogrammet Helmi och EU:s LIFE-program för restaurering och naturvård. Åtgärderna i mångbruksskogarna genomfördes med Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s egen finansiering.

Fortsatt populärt med fritidsaktiviteter i naturen

Det fortsatte vara allt populärare att röra sig i naturen och att syssla med jakt och fiske. Det sammanlagda antalet besök i Forststyrelsens nationalparker, vid historiska platser och andra rekreations- och utflyktsmål ökade till över 9 miljoner. Med hjälp av separat finansiering som naturtjänsterna beviljades kunde man iståndsätta friluftskonstruktioner och utöka de tillgängliga tjänsterna. 

Över en halv miljon jakt- och fiskedagar användes för jakt och fiske. Det ökade antalet besökare sätter press på den ekologiska och sociala hållbarheten på de populäraste platserna. I synnerhet inom jakt och fiske överskrider efterfrågan på tillstånd ställvis tillståndskvoterna. 

–    Naturaktiviteter ger människor välbefinnande och det ökade besökarantalet medför också betydande ekonomiska fördelar för regionerna. Vid naturobjekten och utflyktsmålen uppskattades de regionala ekonomiska effekterna av besökarna uppgå till 456 miljoner euro i fjol, konstaterar naturtjänstdirektör Henrik Jansson.

Modellen för värdeskapande beskriver verksamhetens effektivitet

I genomförandet av Forststyrelsens strategi Vi kultiverar morgondagen betonades biologisk mångfald, förnybar energi och utveckling av hållbar naturturism och kundupplevelsen. 

Modellen för värdeskapande beskriver verksamhetens effektivitet genom vilket värde Forststyrelsens verksamhet ger samhället i fråga om ekonomi, miljö och sociala aspekter.  

Forststyrelsens verksamhet hade direkta konsekvenser för samhället bland annat genom skatter, löner, köp av material och tjänster, investeringar och intäktsföring till ett belopp av cirka 450 miljoner euro. Indirekta ekonomiska effekter uppstod via upphandlingar och värdekedjor för arbete som köpts utifrån samt möjliggjorda arbetsplatser till ett belopp av cirka tre miljarder. 

Mer information: 
Generaldirektör Juha S. Niemelä, tfn 0206 39 4201, mobiltelefon: 
Direktör Terhi Koipijärvi (Kommunikation, strategi och samhällsansvar), tfn 0206 39 4080

Läs mer: Forststyrelsens Års- och samhällsansvarsrapport 2021 (på finska): https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2658