Publicerad 6.4.2023

Forststyrelsen har överlåtit planeringsinitiativ för fem nya havsbaserade vindkraftsparker – på totalt 6000 megawatt – till kommunerna

Potentiella vindkraftsområden i allmänna vattenområden 1. Område: ca 120 km2, Siikajoki och Karlö 2. Område: ca 200 km2, Brahestad, Siikajoki 3. Område: ca 160 km2, Pyhäjoki, Brahestad 4. Område: ca 150 km2, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby 5. Område: ca 200 km2, Nykarleby, en liten del av Vörå och Korsholm 6. Område: ca 180 km2, Närpes 7. Område: ca 180 km2, Kristinestad

Forststyrelsen har lämnat in planeringsinitiativ för fem nya havsbaserade vindkraftsparker till kommunerna Kristinestad, Närpes, Pyhäjoki, Brahestad, Siikajoki och Karlö. Den sammanlagda kapaciteten för projekten är cirka 6 000 megawatt (MW). När kommunerna har godkänt initiativen, fortskrider utvecklingen av projekten som är belägna i statens havsområden.

“Fem havsbaserade vindkraftsparker visar att Finland är fullt engagerat i att öka kapaciteten för förnybar energi. Detta möjliggör storskaliga investeringar i den gröna omställningen, säger Juha S. Niemelä, Forststyrelsens generaldirektör.

Vindkraftsprogrammet till havs stödjer till exempel Finlands mål att bli en ledande aktör inom vätgasekonomin i Europa.

“Den första konkurrensutsättningen i slutet av förra året visade att både inhemska och internationella företag ser Finland som en attraktiv investeringsmiljö”, säger Juha S. Niemelä.

Alla planerade områden (Siikajoki, Karlö, Pyhäjoki och Brahestad – områden nummer 1, 2, och 3; Närpes – nummer 6; Kristinestad – nummer 7 på den bifogade kartan) har preliminärt identifierats som områden lämpliga för vindkraftsproduktion i havsområdesplanen och förstudier.

Områdena lämpar sig även för havsbaserad vindkraftskonstruktion, till exempel vad gäller vattendjup, havsbottens geologiska struktur, elöverföringsalternativen och vintersjöfarten. Tillstånd från Försvarsmakten har även erhållits för användningen av områdena.

Kristinestad och Närpes har meddelat att de kommer att behandla planeringsinitiativen efter att förslaget till Österbottens landskapsplan har offentliggjorts. Norra Österbottens landskapsplanförslag för energi- och klimatfas, som täcker de övriga berörda kommunernas områden, har redan publicerats.

När kommunerna har godkänt planeringsinitiativen, öppnar Forststyrelsen konkurrensutsättningen för två havsbaserade vindkraftsprojektpartner i september-oktober i år och för ytterligare två projekt nästa år. Den samtidiga utvecklingen av flera projekt begränsas t.ex. av den omfattande forskningskapacitet som krävs och som är begränsad i Finland. Beslut om det femte projektet kommer därför att fattas senare.

Utöver de fem planerade projekten har Forststyrelsen identifierat två andra områden (nummer 4 och 5 på kartan) för havsbaserad vindkraft på västkusten. Beslut om vidareutveckling av dem fattas också senare.

Alla fem projekt i planeringsstadiet skulle öka Finlands utsläppsfria elproduktionskapacitet med cirka 6 000 MW på 2030-talet. Kapaciteten motsvarar nästan fyra Olkiluoto 3-kärnkraftsenheter.

I Finland har kommuner ensamrätt att besluta om planering och konstruktion av havsbaserad vindkraft som ligger inom deras områden. Detta gäller även för statligt ägda områden. De lokala kommunerna kommer också att få fastighetsskatteintäkter från havsbaserade vindkraftsparker belägna på deras områden. Forststyrelsen å sin sida ansvarar för utvecklingen av statliga områden och förstudien för projekt inom territorialvattnet.

En havsbaserad vindkraftspark begränsar inte användningen av havsområdet för båtliv, fiske eller rekreation. Under byggandet av kraftverken är rörelsen i området begränsad av säkerhetsskäl. Det område som arrenderas ut till vindkraftsparken kommer alltid att ägas av staten.

Havsbaserade vindkraftsparker kan locka investeringar till Finland utöver att de förbättrar vårt lands självförsörjning på el samt försörjningsberedskapen. En ökad utsläppsfri elproduktion är också en förutsättning för att Finlands klimatmål ska kunna förverkligas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Utveckling av havsvindkraft: Tuomas Hallenberg, direktör, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen,
tfn 0206 394 717, e-post: tuomas.hallenberg@metsa.fi
Konkurrensutsättning: Otto Swanljung, vindkraftsdirektör, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394643, e-post: otto.swanljung@metsa.fi
Media och andra intressentgrupper: Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 239, e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av havsvindkraft på vår webbplats:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/

Beställ Forststyrelsens nyhetsbrev om havsvindkraft på adressen
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/

Konkurrensutsättning av havsvindkraftsprojekt i territorialvattnet – Bakgrundsinformation

Forststyrelsen gör förstudier och utvecklar projekten så att de är tillräckligt säkra att genomföra och söker en partner för att bygga och driva projektet. Konkurrensutsättningsförfarandet och alla de faser, utredningar och förhandlingar som ingår i det pågår uppskattningsvis fram till sommaren 2024.

Den valda partnern fortsätter utvecklingen av projektet genom att söka olika tillstånd, vilket i Finland tar mellan fem och sju år. Därefter får partnern börja bygga vindkraftverken. Byggnadsskedet tar två till tre år.

Forststyrelsen deltar inte i energiproduktionen, utan blir efter det inledande skedet arrendator för området. Forststyrelsens uppgift är att förvalta och utveckla statsägda mark- och vattenområden. Inkomsterna från dessa intäktsförs i statsbudgeten.