Publicerad 16.11.2020

Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark

Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle fram till 2035. Forststyrelsen intar en viktig roll när det gäller att uppnå det här målet eftersom den administrerar sådana statliga områden där det är möjligt att bygga en betydande mängd vindkraftverk, med vars energi det är möjligt att minska behovet av fossila bränslen.

Slut upp av en vindturbin.

– Forststyrelsen har som mål att mångdubbla vindkraftskapaciteten på statens områden fram till 2030, berättar Forststyrelsens vindkraftschef Otto Swanljung.

– Projektet i Korsnäs är vårt första egna projekt kring en havsvindkraftspark. Det finns tills vidare lite produktion av havsvindkraft i Finland och vi vill vara med och möjliggöra dess utveckling och skapa en affärsverksamhet som är hållbar och samhälleligt effektiv, fortsätter Swanljung.

– Havsvindkraftens inverkan på den regionala ekonomin är stor. Genomförandet av Korsnäs havsvindkraftspark skulle innebära en enorm vitamininjektion för Korsnäs kommuns och också för hela Vasaregionens ekonomi, säger Swanljung.

Utvecklandet av den regionala ekonomin viktigt

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar berättar att man inom kommunen förhåller sig positivt till initiativet.

– Vi fattade precis senaste veckan beslut om den kommunala skatteprocenten. Det fanns ett visst tryck på att höja procenten men inga praktiska möjligheter för detta. Genomförandet av ett projekt för en havsvindkraftspark skulle innebära en ny möjlighet för Korsnäs kommun, säger Båssar. Det skulle ge arbetsplatser och invånare samt entreprenörmöjligheter för byggande och därigenom skatteintäkter.

– En havsvindkraftspark skulle äntligen kunna täcka den lucka som stängningen av Outokumpus gruva på 1970-talet medförde. Vi har försökt allt för att skapa nya arbetsplatser i Korsnäs, men det är inte enkelt på landsbygden, säger Båssar.

Klimatfrågorna är starkt på kommande också inom det kommunala beslutsfattandet och en havsvindkraftspark skulle göra det lättare att uppnå målen. Målet för Österbottens förbunds klimatprogram som sträcker sig fram till 2040 är en klimatneutral el- och värmeproduktion samt trafik.

– Också i Vasaregionen håller man på att utarbeta ett eget regionalt program för klimatneutralitet, där även Korsnäs deltar, berättar Båssar.

Ortsbornas uppfattning kommer att höras

Korsnäs kommunstyrelse kommer att behandla planläggningsinitiativet på sitt möte den 23 november. Om initiativet godkänns utgör detta startskottet för omfattande utredningsarbeten. Planläggningens slutliga områdesgränser, var vindkraftverken placeras inom planområdet och det slutliga antalet vindkraftverk och den kraftledningsrutt som behövs för anslutningen till elnätet preciseras under planprocessen.

– Vi vill agera så öppet som möjligt inom projektet och höra ortsbornas uppfattning, säger Forststyrelsens projektledare för vindkraftsverksamheten Pertti Tapio.

– Lokalinvånarna är säkert intresserade av var kraftledningen ska gå samt hur vindkraftverken kommer att synas vid kusten och om det uppstår ett blinkande ljus. Vi kommer att reda ut de här frågorna och många andra och beskriva dem så väl som möjligt, säger Tapio.

– Om projektet genomförs bibehålls havsområdet i statlig ägo och man får fortsätta röra sig och fiska på vindkraftsparkens område precis som förut, fortsätter Tapio.

Mer information:

Vindkraftschef Otto Swanljung, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

Projektchef för vindkraftsverksamheten, Pertti Tapio, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi

Kommundirektör Christina Båssar, Korsnäs kommun, 046 922 9495, christina.bassar@korsnas.fi

Kontaktchef Kristiina Vuopala, Forststyrelsen, 040 729 8819, kristiina.vuopala@metsa.fi

Läs mer om vindkraft, metsa.fi