Publicerad 5.1.2023

Forststyrelsen genomför gallringsinriktade avverkningar söder om Aalistunturi

Söder om Aalistunturi genomförs under början av vintern 2023 skogsvårds- och gallringsinriktad skogsbehandling inom ett cirka 400 hektar stort område. Fröträd avlägsnas också ovanpå plantbeståndet. Värdefulla naturobjekt lämnas utanför hygget.

Avverkningen utförs på en tillfällig vinterväg som byggts under tiden marken har varit frusen. De rådande vinterförhållandena gör det möjligt att utnyttja vintervägnätet fullt ut vid drivning i området.

Objekten som ska gallras är 55–90 år gamla. Största delen av objekten har bearbetats och planterats med tall, en del har förnyats på naturlig väg. Bland den planterade tallen växer naturligt uppkommen björk och gran.

Fröträden som ska avlägsnas är cirka 90–110 år gamla. Avverkningen av fröträd har gjorts vid objekten för 10–15 år sedan. Plantbeståndet som uppkommit under de fröträd som ska avlägsnas är för närvarande cirka en meter långt.

I området följer man anvisningarna i Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket. Naturens mångfald beaktas genom att lämna naturvårdsträd och viltsnår, även alla döda träd sparas. Naturobjekten i mångbruksskogarna, de ekologiska förbindelserna samt Aalistunturi naturskyddsområde säkerställer det ekologiska nätverkets verksamhet i området.

Privata naturinventerare har under de senaste åren inventerat Aalistunturis område och lämnat uppgifter om naturobjekt och artobservationer till Forststyrelsen. Även Forststyrelsens experter har kartlagt natur- och artobservationerna i området. Alla observationer har gåtts igenom och värdefulla objekt har beaktats i planeringen av avverkningarna.

Mer information om avverkningarna fås av Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s regiondirektör Samuli Myllymäki, samuli.myllymaki@metsa.fi, tfn 0400194645


Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena – genom att samordna olika behov och förväntningar. ​ 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab sköter de skogar som används för affärsverksamhet och tryggar samtidigt virkesproduktionen, den biologiska mångfalden, kundernas behov och förutsättningarna för mångbruk samt främjar stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.