Publicerad 14.6.2022

Biogasbil transporterar virke för Forststyrelsen

Virkesbil.

Forststyrelsen börjar använda biogas som producerats med avfall och sidoströmmar från industrin för sina virkestransporter. Det nya bränslet har upp till 90 procent mindre växthusutsläpp under sin livscykel jämfört med fossila bränslen. En virkesbil som drivs med flytande biogas (LBG) är den första kombinationen av helsläpvagnar som använder biogas i Europa.

“Ansvarsfull verksamhet står i centrum för allt. Vårt löfte är att utveckla lösningar genom vilka vi övergår från fossil ekonomi till bioekonomi och kräver allt mer utsläppssnål teknik. Biogasbilen är en del av denna palett med vilken vi söker lösningar ”, berättar Heikki Kääriäinen, direktör för kundrelationer vid Forststyrelsen.

Bilen som rör sig i Uleåborgsregionen började trafikera i början av juni. Företagare är Kuljetusliike Eskola.

“På basis av de första dagarna har detta varit en positiv upplevelse och bilen har fungerat riktigt bra. Vi ville följa med, eftersom minskningen av utsläppen också gäller vår bransch. Man måste förnya sig så att man inte blir förlamad av utvecklingen “, konstaterar Pasi Eskola, företagare vid Kuljetusliike Eskola. 

Den största bromsen för ibruktagandet av förnybara bränslen har varit det långsamt växande tankningsnätverket. Biogas finns för närvarande att tillgå vid en tankstation i Uleåborg. Med en god planering av körarrangemangen och väglagren orsakar detta dock inga stora problem.

Biogasbilen får sina energikällor från inhemskt avfall, såsom bioavfall och gödsel samt från industrins sidoströmmar. För närvarande har endast cirka 4 procent av biogasens produktionspotential enligt Gasum utnyttjats i Finland *. Den potentiella mängden biogas som produceras i biogasanläggningar har uppskattats till cirka 10 TWh per år.

Biogas är en helt förnybar råvara och växthusgasutsläppen under dess livscykel är upp till 90 procent mindre * * än utsläppen från fossila bränslen och dessutom producerar den betydligt mindre partiklar och kväveoxider.

“Biogas är ett av marknadens mest miljövänliga bränslen. Utöver utsläppen är vi intresserade av bland annat tankningsinfrastrukturen samt biogasens lönsamhet och lämplighet för virkestransporter. Vi tror att biogasanvändningen också kommer att vara en kostnadseffektiv lösning ”, berättar Forststyrelsens utvecklingschef Jouni Karjalainen.

Drivning och transport är Forststyrelsens största utsläppskällor. I anslutning till sitt klimatprogram har Forststyrelsen tillsammans med sina partner utvecklat och prövat klimatvänliga transporter och drivningsmetoder. Till exempel 2021 började man använda förnybar diesel vid virkestransporter och dessutom har man gjort försök och forskning med stora virkesbilar (HCT) och långa tågtransporter (LHT). Användningen av biogas vid transporter undersöks tillsammans med Östra Finlands universitet och Metsäteho.

Mer information

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, direktör för kundrelationer Heikki Kääriäinen, tfn 020 639 5002

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, utvecklingschef Jouni Karjalainen, tfn 020 639 6665

Kuljetusliike Eskola, företagare Pasi Eskola, tfn 044 433 3101

Bild: Antti Pylväs, Haukimedia

Virkesbil.

* https://www.gasum.com/kaasusta/biokaasu/biokaasu/ (på finska)

**  Beräkningen av Gasums växthusgasutsläpp grundar sig på Energimyndighetens anvisning om hållbarhetskriterier och på fastställandet av minskningen av växthusgasutsläppen enligt RES-direktivet (EU Renewable Energy Directive 2009/28/EC). Gasums räkningar fastställs årligen genom en extern och oberoende tredje parts auditering. I beräkningen av växthusgasutsläppen beaktas utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxidul (N2O) och metan (CH4). Som fossil jämförelse används värdet 83,8 g CO2-ekv/MJ (RES-direktivet).