Lähikuva vedessä uivasta linnusta.
Punasotka. Kuva: Evgeni Usov.

Valtakunnallisen Priodiversity LIFE -hankkeen tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa. Se on 50 miljoonan euron rahoituksellaan Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke. Hankkeen toimijajoukko on poikkeuksellisen laaja.

Priodiversity LIFE -hanke yhdistää toimijat eri sektoreilta luontokadon torjuntaan. Hankkeessa kootaan parhaita käytäntöjä ja etsitään uusia rahoitusmuotoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Maakunnat saavat omat luonnon monimuotoisuusohjelmat

Laajan kumppanijoukon voimin laaditaan kahdeksaan maakuntaan luonnon monimuotoisuutta edistävät ohjelmat eli lumo-ohjelmat. Niitä laaditaan yhdessä keskeisten alueellisten toimijoiden kanssa. Jokaisessa lumo-ohjelmassa tunnistetaan luonnon monimuotoiskeskittymät, niiden suojavyöhykkeet ja yhteydet. Lisäksi priorisoimme alueelliset luonnon ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet, joista osa toteutetaan Priodiversity LIFE -hankkeessa.

Hankituista kokemuksista luodaan toimintamalli, jolla autetaan myös naapurimaakunnat omien lumo-ohjelmiensa tekoon.

Ennallistaminen ja luonnonhoito tehdään laajoina kokonaisuuksina

Ennallistamisessa ja luonnonhoidossa tavoitellaan suuria, monimuotoisuudeltaan arvokkaita keskittymiä, joihin voi sisältyä luonnonsuojelualueita sekä niiden ulkopuolisia alueita. Ennallistamiskohteet voivat olla esimerkiksi lintuvesiä, metsiä, perinnebiotooppeja, soita tai vesistöjä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden ja kustannusten kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Monimuotoisuudeltaan arvokkaimmat alueet ovat keskiössä, mutta mukana on niiden suojavyöhykkeitä sekä niitä yhdistäviä ja ympäröiviä alueita.

Ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä tekevien yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat saatujen urakoiden myötä. Samalla yritysten osaaminen kasvaa ennallistamistöihin.

Maanomistajille kaikki hankkeen toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Yhdeksän piirrettyä kuvaa. Kuva on alla pdf-muodossa ja siinä on mukana myös vaihtoehtoinen teksti.

Tiedon levittäminen ja koulutus ovat avainasemassa

Kaikki toiminta perustuu tutkimustietoon. Luontotieto tehdään avoimeksi ja helposti käytettäväksi, luonnonhoidon ja ennallistamisen vaikutuksista saadaan uutta tietoa, ja uusia seurantamenetelmiä kehitetään.

Koulutuksen ja osaamisen levittämiseen panostetaan niin, että luontokadon torjunnan parhaat ja kustannustehokkaimmat käytännöt leviävät. Tätä varten perustetaan biodiversiteettikoulutusverkosto. Osaaminen kasvaa niin julkisella sektorilla kuin ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä tekevissä yrityksissä.

Luontokadon rahoitukseen saadaan uusia toimijoita

Kahdeksan hankevuoden aikana on tavoitteena löytää uusia rahoitusmuotoja luontokadon torjuntaan. Tarkoitus on laajentaa rahoituspohjaa hyödyntämällä muita EU:n rahoitusmuotoja sekä saamalla uusia rahoittajia yksityiseltä sektorilta mukaan. Tätä varten perustetaan biodiversiteettirahoitushubi.

Tavoitteena on, että hankkeen lopussa luontokadon torjuntaan käytetty rahoitus on monipuolistunut, millä voi olla pysyviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden rahoituksen ylläpitämiseksi.

Ministeriöiden välinen yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Valtioneuvoston kanslian johdolla kehitetään ministeriöiden välistä yhteistyötä ja vahvistetaan biodiversiteettipolitiikan toimeenpanon johdonmukaisuutta. Päättäjille tarjotaan koulutusta, jotta luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset saataisiin nykyistä paremmin osaksi päätöksentekoa yhteiskunnan eri sektoreilla.

Hankkeessa seurataan myös eri ministeriöiden yhteistyönä, kuinka julkisen rahoituksen käyttö vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Tällä pyritään ohjaamaan valtion rahoituksen käyttöä siten, että se tukee luonnon monimuotoisuutta ja välttää siihen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

Luontokasvatuksella ja viestinnällä lisätään ymmärrystä luontokadon ratkaisuista

Priodiversity LIFE -hankkeen kohdeyleisöinä ovat myös kansalaiset ja nuoret. Näyttelyiden, retkien ja erilaisten tapahtumien avulla otetaan kansalaiset mukaan pohtimaan luontokadon ratkaisuja sekä omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Hankkeen rahoitus ja toimijat

Hanke toimii kahdeksan vuotta 2024–2031 ja saa osarahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Hankkeen budjetti on 50 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa euroa tulee EU:n LIFE-ohjelmasta.

Mukana hankkeessa 1.1.2024 ovat:
Metsähallitus (Luonto- ja eräpalvelut, Metsätalous), valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Hankekumppaneiden tunnukset.

Päivitetty viimeksi 20.5.2024