Luonnonsuojelulain 15§:n mukainen päätös minkin ja supikoiran vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueilla

Päätöksestä ei ole valitettu ja se on tullut voimaan.

Päätöksen sisältö

Päätös koskee liitteessä 1 mainittuja Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle sijoittuvia ympäristöministeriön asetuksella 246/2022 sekä valtioneuvoston asetuksella 245/2022 perustettuja luonnonsuojelualueita.

Päätöksen nojalla on sallittua:

 • hirven ajo vuosittain 1.10.–15.1. välisenä aikana
  • liitteen 1 kohdassa A luetelluilla, ympäristöministeriön asetuksella 246/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla, sekä
  • liitteen 1 kohdassa B luetelluilla, valtioneuvoston asetuksella 245/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla;
 • supikoiran ja minkin vähentäminen vuosittain 1.9.–31.3. välisenä aikana
  • liitteen 1 kohdassa C luetelluilla, ympäristöministeriön asetuksella 246/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla, sekä
  • liitteen 1 kohdassa D luetelluilla, valtioneuvoston asetuksella 245/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla.

Tämän päätöksen mukaisesti tapahtuvaan pyyntiin valtion maalla tarvitaan lisäksi metsästyslain mukainen, joko vuokrasopimuksella tai metsästysluvalla myönnettävä metsästysoikeus (Metsästyslaki 45–46 §) sekä mahdollisesti tarvittava metsästyslain mukainen pyyntilupa.

Päätöksen ehdot

Päätös on voimassa 16.10.2022 –31.7.2032.

Alueilla on noudatettava tämän päätöksen ehtojen lisäksi luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä.

Metsästyksessä tulee lisäksi noudattaa metsästyslain (615/1993) määräyksiä sekä asetuksia, joita lain nojalla on annettu.

Tämän päätöksen mukaisesti tapahtuvaan pyyntiin valtion maalla tarvitaan lisäksi metsästyslain mukainen, joko vuokrasopimuksella tai metsästysluvalla myönnettävä metsästysoikeus (Metsästyslaki 45–46 §) sekä mahdollisesti tarvittava metsästyslain mukainen pyyntilupa.

Luonnonsuojelualueella tulee liikkua niin, että vältetään kasvillisuuden turhaa tallaantumista ja maaston kulumista. Tarpeetonta häiriötä luonnolle ja alueen muille käyttäjille tulee välttää. Metsästyksen järjestelyssä on erityisesti huomioitava luonnonsuojelualueiden virkistyskäyttö ja toimittava siten, ettei metsästys aiheuta haittaa eikä vaaraa muille kävijöille.

Luonnonsuojelualueilla ei saa pystyttää pysyviä ruokintakatoksia tai metsästystorneja, liikkua maastossa moottoriajoneuvolla eikä tehdä avotulta. Riistan ruokinta on kielletty. Avotulen saa tehdä tähän tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa, käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta.
Ampumista luonnonsuojelualueen retkeilyreittien tai retkeilyrakenteiden (rakennukset, rakennelmat) läheisyydessä tulee välttää. Ammuttaessa on varmistuttava ampumasektorien turvallisuudesta.
Luonnonsuojelualueelle ei saa jäädä toiminnasta jälkiä tai roskia.

Hakijan tulee välittömästi raportoida Metsähallitukselle havaitsemistaan ongelmista tai Metsähallituksen toimintaa vaativista epäkohdista.

Loukku- tai rautapyyntiä harjoitettaessa pyyntilaitteet on merkittävä niin, että niistä käy ilmi metsästysoikeuden haltijan yhteystieto sekä tämän Metsähallituksen päätöksen numero.

Tämän päätöksen nojalla päätöksen haltijan on liikkuessaan lupa-alueella toimittava siten, että se ei aiheuta häiriötä rauhoitetulle, uhanalaiselle tai erityisesti suojellulle lajille (LSL 39, 42, 47, 49 §:t).

Päätöksen perustelut

Keski-Pohjanmaan luonnonsuojelualueet on perustettu mm. maakunnan edustavien dyynien, hiekkarantojen, lehtojen, metsien, soiden, lintukosteikkojen ja rantaluonnon suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueiden tavoitteena on mm. säilyttää alueet ja niiden eliöstö luonnontilaisena sekä turvata ekosysteemien häiriötön kehitys.

Luonnonsuojelualueilla ovat voimassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 13–15 §:ien mukaiset rauhoitusmääräykset. Lain 15 §:n mukaan alueella voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla vähentää vierasperäisten sekä, jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai käynyt muutoin vahingolliseksi, muidenkin kasvi- ja eläinlajin yksilöiden lukumäärää. Lain 15 §:n 2 momentin nojalla voidaan samoilla edellytyksillä lisäksi ajaa hirveä metsästyksen yhteydessä.

Supikoira on säädetty EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi ja sekä supikoira että minkki kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi vuonna 2019 toteutetuilla kansallisen lainsäädännön muutoksilla (683/2019, 703/2019, 704/2019). Metsähallitus on arvioinut, että tämän päätöksen koskemilla alueilla ja päätöksen voimassaoloaikana on alueiden suojelutavoitteiden turvaamiseksi tarpeen vähentää minkki- ja supikoirakantoja. Kyseiset alueet ovat olleet myös ennen suojelualueiden perustamista metsästyskäytössä ja alueilla on pyydetty mainittuja vieraslajeja, joten tällä päätöksellä mahdollistetaan alueilla niiden suojelutavoitteiden turvaamisen kannalta tarpeellisen vieraslajien kannanhallinnan jatkuvuus.

Minkki ja supikoira aiheuttavat merkittävää vahinkoa paikallisiin lintukantoihin. Vieraspetojen tehokas pyynti on oleellinen luonnonhoitomuoto varsinkin pesimälinnuston suojelussa. Erityisesti kevättalven ja kevään aikana tapahtuva vieraslajien poisto on tehokkainta kannan hallintaa, koska se kohdistuu lisääntyvään kannanosaan, ja toiminta on nostettu tärkeäksi kansallisessa vieraslajien hallintasuunnitelmassa.

Lupa hirven ajoon mahdollistaa hirvikantojen tarkoituksenmukaisen säätelyn joko miesajona tai metsästyslainsäädännön mukaisesti hirvenmetsästykseen sallittua koiraa käyttäen niillä alueilla, jotka ovat olleet aiemminkin vakiintuneen hirvenmetsästyksen piirissä.

Rajoittamalla metsästys vuosittain ajanjaksolle 1.9.–31.3. välisenä aikana (minkki, supikoira) tai 1.10.–15.1. (hirven ajo) varmistetaan, että päätöksen sallima metsästys ei vaaranna alueiden suojeluarvoja tai ole ristiriidassa luonnonsuojelualueiden muun virkistyskäytön kanssa.

Arvio päätöksen mukaisen toiminnan vaikutuksesta Natura 2000 -arvoihin

Metsähallitus katsoo, ettei päätöksen ehtojen mukainen toiminta aiheuta merkittävää haittaa päätöksen kohteena olevien Natura 2000 -alueiden suojeluperusteena oleville luonnonarvoille, eikä siten vähennä alueiden Natura-arvoja.

Yhteyshenkilö

Erikoissuunnittelija Heidi Kontiokari
heidi.kontiokari@metsa.fi
Puh. 0206 396 142

Sovelletut säädökset

Valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (245/2022)
Ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (246/2022)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996): 15, 65 §
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015): 1, 11, 16 §
Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (704/2019): 1–3 §
Metsästyslaki (615/1993): 6, 9, 17, 20, 26, 44–46 §
Laki Metsähallituksesta (234/2016): 5, 21.1. §

Muutoksenhaku

Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta niin kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös on nähtävillä Metsähallituksen pääkonttorilla Tikkurilassa (Ratatie 11, 01301 Vantaa) sekä Metsähallituksen verkkosivuilla (www.metsa.fi/kuulutukset) 30 päivää tämän päätöksen julkaisemisesta Metsähallituksen verkkosivulla. Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Metsähallituksen verkkosivuilla.

Aluejohtaja Pirkko Siikamäki

Esittelijä, aluepäällikkö Arto Vilén

Liitteet

Liite 1 Luettelo päätöksen koskemista alueista (ks. alla)
Liite 2 Kartta päätöksen koskemista alueista (pdf)
(Liite 3 Valitusosoitus: valitusaika on päättynyt)

Liite 1. Luettelo Metsähallituksen päätöksen MH 5959/2022 koskemista alueista

A) Päätöksellä sallitaan hirvenajo seuraavilla ympäristöministeriön asetuksella 246/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:

 • Huminakankaan luonnonsuojelualue Kannuksen kunnassa;
 • Isosaaren tulvalehdon luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa;
 • Vähäjärven lehdon ja Ruotsalon lettojen luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa;
 • Iso-Ruonasen luonnonsuojelualue Lestijärven kunnassa;
 • Tamppikosken luonnonsuojelualue Toholammin kunnassa;
 • Ylitalon luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa;
 • Ämmänkankaan luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa.

B) Päätöksellä sallitaan hirvenajo seuraavilla valtioneuvoston asetuksella 245/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:

 • Linjalamminkankaan luonnonsuojelualueen osat Halsuan ja Lestijärven kunnissa (Linjalamminkankaan luonnonsuojelualueella päätös ei hirvenajon osalta koske Perhon kunnassa sijaitsevaa luonnonsuojelualueen osaa, jolla hirvenmetsästys on em. asetuksen 3 § nojalla sallittu)
 • Laajalahden luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa;

C) Päätöksellä sallitaan minkin ja supikoiran vähentäminen seuraavilla ympäristöministeriön asetuksella 246/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:

 • Huminakankaan luonnonsuojelualue Kannuksen kunnassa;
 • Isosaaren tulvalehdon luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa;
 • Vähäjärven lehdon ja Ruotsalon lettojen luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa;
 • Iso-Ruonasen luonnonsuojelualue Lestijärven kunnassa;
 • Tamppikosken luonnonsuojelualue Toholammin kunnassa;
 • Ylitalon luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa;
 • Ämmänkankaan luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa.

D) Päätöksellä sallitaan minkin ja supikoiran vähentäminen seuraavilla valtioneuvoston asetuksella 245/2022 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:

 • Hötölamminnevan luonnonsuojelualue Alajärven kaupungissa ja Perhon kunnassa;
 • Kotkannevan–Metsolamminnevan luonnonsuojelualue Halsuan kunnassa ja Kokkolan kaupungissa;
 • Linjalamminkankaan luonnonsuojelualue Halsuan, Lestijärven ja Perhon kunnissa;
 • Taskunevan luonnonsuojelualue Halsuan kunnassa;
 • Etelänevan–Viitasalonnevan–Seljäsennevan luonnonsuojelualue Kannuksen kunnassa ja Kokkolan kaupungissa;
 • Kiimanevan–Ison Köyrisennevan luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa;
 • Vattajanniemen luonnonsuojelualue Kokkolan kaupungissa;
 • Isonevan luonnonsuojelualue Lestijärven kunnassa;
 • Lehtosenjärven luonnonsuojelualue Lestijärven kunnassa;
 • Lestijoen yläjuoksun luonnonsuojelualue Lestijärven ja Toholammin kunnissa;
 • Salmelan luonnonsuojelualue Lestijärven kunnassa;
 • Katajakorven luonnonsuojelualue Toholammin kunnassa;
 • Kivinevan luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa;
 • Räyringin lehtojen luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa;
 • Viisteennevan luonnonsuojelualue Vetelin kunnassa.