Almmustahtton 4.11.2020

Meahciráđđehus buorida vánddardeaddjiid ja turisttaid bálvalusaid Nuorta-Lappis

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat investere vánddardeaddjiid ja turisttaid bálvalusaid buorideapmái Nuorta-Lappis. Čakčat dahkko bargu earret eará Suovvaguoikka skohtermáđijain ja Salla vánddardanmáđijain ja ođasmahttit Salla boazopárkka čájáhusa. Ovttasbargu gielddain lea čoavddasajis.

Suovvaguoikkas skohtermáđijaid ordnen lea álgán

Suovvaguoikkas lea álggahuvvon golmmajagi skohtermáđijaid divvunagoarta luottaid merkemis ovttasbarggus Suovvaguoikka gielddain. Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat lea doaimmahan čavčča bargguide materiálaid, ja Suovvaguoikka gielda lea ordnen bargiid. Maiddái luottaid šaldiid ortnega leat kárten, ja boahtte giđa maiddái daid ordnegohtet. Bargu dahkko riikkabeivviid meahccejohtalusfávlliid buorideapmái mieđihuvvon sierraruhtademiin.

Sallas ja Suovvaguoikkas ordnen vánddardanmáđijaid

Salladuoddara ala badjánan Almmi háhpohalli muotkki (Taivaan tavoittelija taival) leat ordnen nanosmahttimiin. Dainna álkidahttit johtima ja maiddái stivret johttiid bissut máđija alde, dalle eatnama gollan geahppána. Sallas leat maiddái kárten Salladuoddara guovllu máđijaid rovvemuoraid ortnega boahttevaš divvunbargguid duogážin. Lassin Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat pláne oahpistemiid Salla gieldda huksen luonddudárkonlávvui.

Maiddái ránnjágieldda Suovvaguoikka Kivitunturi máđidjii leat dahkan smávva ordnenbargguid ja plánen boahttevaš viiddis ordnenbargguid.

Salla Boazopárkkas ođasmahttit čájáhusa

Sallan Boazopárkka čájáhus ođasmahtto, ja ođasmahtton čájáhus rahppojuvvo boahtte jagi loahpabealde. Bargu lea juo ovdánan bures, ja geassit leat govven govaid guovllu luonddus ja čállán čájáhusteavsttaid. Bargu ovdána šleađgaagoarttain ja čájáhusráhkadusaid huksema ja ođđa diorámaid bokte gárvvásmuva guvlui. Suovvaguoikkas oahpistanguovddáš Korvatunturi čájáhus buoriduvvo ja buoridit maiddái luondduturismagulahallama ovttasbarggus gielddain ja guovllu turismadoaibmiiguin.

Salla Boazopárkka čájáhusa ođastanbargu lea oassi PAN – Davvi luondduihtagat –prošeavttas, man Meahciráđđehusa Lappi Luonddubálvalusat jođiha. PAN-prošeakta oažžu ruhtadeami EU:a ENI Kolarctic-ránnjávuođaprográmmas ja Matkalla Sallaan ry:s

Lassedieđut
Meahciráđđehus, Luonddubálvalusat, párkajođiheaddji Hely Juntunen, tel. 0400 219 287