Almmustahtton 29.3.2019

Urho Kekkonen álbmotmeahci varas dikšun- ja geavahanplána ii rahppojuvvo dán muttus

Soađegili gielda evttohii Urho Kekkonen álbmotmeahci dikšun- ja geavahanplána ja ortnetnjuolggadusa beaivádeami go sávaldahkan lei turisma- ja prográmmabálvalusmáđijaid viiddideapmi Kakslauttanen ja Dávgevári birrasiin. Meahciráđđehus atná árvvus, ahte gielda ja gieldda guovllus doaibman fitnodatdoallit atnet álbmotmeahci árvvus turismii, muhto viidát oassálaston ja varas plána beaivvádahttin ii álggahuvvo dán muttus.

Urho Kekkonen álbmotmeahci dikšun- ja geavahanplána lea dušše golbma ja ortnetnjuolggadus guokte jagi boaris. Plána várás dahkkui vuđolaš oassálastinproseassa. Ovttasbargojoavkkus ledje ee. turismma, gielddaid, boazodoalu, meahcásteaddjiid ja Sámedikki ovddasteaddjit. Gii beare earáge bealli dahje priváhta olmmoš basttii man beare plána gárvvisteami muttus buktit ovdan oaivilis. Plána manai čađa viiddis cealkámušjorrosa, ja buot áššeoasálaččain lei plánas birasministeriija nannenmearrádusa maŋŋáge maiddái váiddavuoigatvuohta.

Álbmotmeahccái čuhcet ruossalas ja dievaslaččatge vuostálas gáibádusat, maid galgá heivehit oktii dikšun- ja geavahanplánas. Ravdaeavttuid addá láhkaásaheapmi. Ovdamearkan meahciráđđehusláhka ja luonddusuodjalanláhka gáibidit sámekultuvrra hárjeheami eavttuid dorvvasteami, ja maiddái boazodoalu geatnegasvuođat galget ollašuvvat. Álbmotmeahci áhpásmuhttinatnu ja luondduturisma galgá heivehuvvot guovllu luondduárvvuide, go lea sáhka luonddusuodjalanguovllus. Buot álbmotmeahccái čuohcán gáibádusaid leage veadjemeahttun deavdit.

Luondduturismma vejolašvuođat buorránedje plána mielde

Luondduturismma vejolašvuođat buorránedje plána mielde. Sihkkelastima leahkkaseapmi álbmotmeahci merkejuvvon máđijain buvttii guovllu turismabálvalusaide mearkkašahtti lassigalledeaddjiid. Vejolašvuođaid buoridii maiddái vejolašvuohta ordnet skohteriin fuolahuvvon čuoiganvánddardemiid ja turisttaid vuojiheapmi álbmotmeahci dihto fuolahanluottain. Ođđa beanaleaŋggusmáđijaid eai sáhttán leahkkut ovtta dáláža lassin boazodoalu hehttekeahtesvuođa dorvvasteapmin. Riidet sáhttá njealji máđijas, ja boazoleaŋggusdoaimma hárjehit soahpamuša mielde oppa álbmotmeahcis.

Álbmotmeahci ráđđádallangoddi gieđahalai Soađegili gieldda álgaga

Álbmotmeahci easkka čoahkkanan ráđđádallangoddi gávnnahii, ahte viiddis oassálastinproseassa bokte čađahuvvon plánas gárte dahkat vealttakeahtes kompromissačovdosiid garra ruossalas dovdduid čuoččáldahtán áššiin, ja ahte jus plána rahppojuvvo, de olles álbmotmeahci galgá guorahallat dássebealagit. Sámedikki oaivil gieldda álgagis lei, ahte plána ja ortnetnjuolggadus leat guhkes ráđđádallamiid boađus, iige daid beaivvádahttimii leat ágga dilis, mas Sámedikki mielas turismma hálddaškeahtes lassáneapmi uhkida sámiid árbevirolaš ealáhusaid ja eallinvuogi.

Meahciráđđehus ja plána dohkkehan birasministeriija leat ságastallamiid ja om. ákkaid vuođul mearridan, ahte varas plána beaivvádahttin ii álggahuvvo dán muttus. Go dikšun- ja geavahanplána čuovvovaš háve dárkkistuvvo, váldojuvvo olles álbmotmeahcci guorahallamii seammá oktavuođas.

Meahciráđđehus atná árvvus, ahte Soađegili gielda ja gieldda guovllu doaibmit atnet álbmotmeahci dehálažžan turismii. Maiddái Meahciráđđehussii suvdilis luondduturisma ovddideapmi lea okta álbmotmeahci dikšuma ja geavaheami dehálaš mihttomeriin.

Lassidieđut:
Guovlluhoavda Jyrki Tolonen, telefon 0400 388609