Almmustahtton 28.4.2021

Meahciráđđehusa stobuid várren jahkái 2022 leahkkasa vuossárgga 3.5. dmu 13.00

Vuossárggas 3.5.2021 dmu 13.00 rájes sáhttá dahkat várremiid Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid bajásdoallan várren- ja láigostobuide jahkái 2022. Várremiid sáhttá dahkat Eräluvat neahttagávppis. Smávva oassi stobuin lea várremis guovllu luondduguovddážis dahje min ovttasbargofitnodatdoalliid bokte.

Meahciráđđehus Luonddubálvalusat bajásdoallá vánddardeaddjiid atnui sulaid 150 várren- ja láigostobu álbmotmehciin, eará luonddusuodjalanguovlluin ja meahcceguovllus. Stobuid várren jahkái 2022 leahkkasa vuossárgga 3.5. dmu 13.

Stuorámus oassi stobuin lea várremis Eräluvat neahttagávppi (verkkokauppa.eraluvat.fi) bokte dahje Bálvalannummiris 020 692 424. Muhtun stobuid sáhttá várret dušše luondduguovddážiid bokte maiddái eará áiggiide. Bivnnuheamos stobuin sáhttet leat maiddái ráddjehusat várrema guhkkodahkii, vai nu gallis go vejolaš besset dain návddašit.

Meahciráđđehus lea beaivádan stobuid várreneavttuid, man galgá váldit vuhtii várrema plánedettiin 3.5.2021 rájes. Ođđa várreneavttut beaiváduvvojit lundui.fi- siidduide (lundui.fi).

Lundui.fi-neahttabálvalusas leat stohpogovvádusat ja várrenrávvagat

Várrema smiehttan olbmo gánneha fitnat čujuhusas www.lundui.fi/fi/stobut oahpásmuvvamin stohpofállui ja dárkkistit várremii gullevaš dárkilut dieđuid.

Várren- ja láigostobuid lassin vánddardeaddjiide leat fállojuvvon nuvttá beaive- ja ávdinstobut. Beaivestobut leat oaivvilduvvon vánddardeaddjiid beaiveatnui, ja dušše spiehkastatdiliin dain sáhttá idjadit. Ávdinstobut leat oaivvilduvvon vácci, čuoigga dahje eará neavvuiguin lihkadeaddjiid priváhta olbmuid gaskaboddasaš vuoiŋŋastan- ja idjadanatnui.

Rávvagat koronavirusa ektui

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid koronavirusii laktásan áiggedási rávvagat leat čohkkejuvvon lundui.fi-siidduide (lundui.fi/koronavirusravvagat).

Siidu beaiváduvvo, go rávvagat šaddet dárkileabbon dávdadili ja virgeoapmahašrávvagiid mielde.

Jagi 2021 várren-, láigo- ja ávdinstobut dollojuvvojit rabas, muhto várrenstobuid kapasiteahtta lea guovlluid bokte ráddjejuvvon doisttážii. Meahciráđđehus ávžžuha áššehasaide, ahte sii dárkkistit ág. guovllu dili Lundui.fi -neahttabálvalusas čuozáhaga siidduin ovdal mátkái vuolgima. Meahciráđđehus maiddái ávžžuha koronapandemiija áigge vuosttažettiin iežas idjadanrusttega geavaheapmái. Stohpovárrema šluhtten lea áššehasa ovddasvástádus. Várremiid šluhtten ja ruđaid máhcaheapmi ollislaččat nuvttá ovdal earrebeaivvi lea fámus 31.12.2021 rádjai. Meahciráđđehus várre vuoigatvuođa nuppástusaide.

Lassedieđut

www.verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/

https://www.lundui.fi/fi/stobut/varreneavttut

www.lundui.fi/koronavirusrávvagat

https://www.lundui.fi/fi/stobut/varreneavttut