Almmustahtton 18.1.2021

Meahciráđđehusa ođđa luonddubálvalushoavda Henrik Jansson: Luonddu máŋggahámatvuođa dorvvasteapmi buktá buresveadjima olles servodahkii

Stáhtaráđđi lea nammadan FM Henrik Janssona Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid hoavdan. Luonddubálvalushoavda vástida maiddái Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaid oppalašvuođas. Dasa gullet Luonddubálvalusaid lassin maiddái Fuođđobálvalusat. Jansson lea doaibman 12 jagi áigge fásta Meahciráđđehusa Luonddubálvalusain luonddusuodjaleami, kulturárbbi gáhttema ja luonddu áhpásmahttinanu ja maŋimuš golbma jagi Rittu luonddubálvalusaid guovlluhoavdan. Son bajida Luonddubálvalusaid barggu ja mihttomeriid mearkkašumi luonddu lassin olles servodahkii.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid váimmusdoaibman lea luonddu máŋggahámatvuođa dorvvasteapmi, ođđa luonddubálvalushoavda deattuha. Luonddubálvalusat dikšu Suoma luonddusuodjalanfierpmádaga ja buorida luonddu máŋggahámatvuođa dili ee. luonddudikšun- ja ovddežiiddikšundoaimmain. Henrik ”Henkka” Jansson muittuha maiddái dán barggu viiddit servodatlaš mearkkašumiin.

– Luonddubálvalusat lea buorre ovdamearka das, ahte mo luonddu máŋggahámatvuođa dorvvasteapmi buktá ávkki servodahkii viidábut ja badjel sohkabuolvvaid áigge. Oppa riikka álbmotmehciide ja eará luonddučuozáhagaide dorvvastan turisma luovvá bargosajiid ja nanne guovlluekonomiija eará guovlluin Suomas. Álbmotdearvvašvuohta badjána luonddus lihkadeami mielde. Suopma-bránda nanosmuvvá máilmmis. Buot vuođđun lea luondduárvvuid gáhtten, Henrik Jansson logahallá.

Henrik Jansson vuordá buori ovttasbarggu Luonddubálvalusaid stivren ministeriijaiguin birasministeriijain ja eana- ja meahccedoalloministeriijain. Luonddubálvalushoavda oassálastá fuopmášahttu vugiin olles Meahciráđđehusa stivremii ja strategiija ollašuhttimii.

– Vuorddán iluin ovttasbarggu Henkkain: beassat ovttas ollašuhttit Meahciráđđehusa ođđa strategiija ja fievrridit ovddasguvlui ođasmuvvan Meahciráđđehusa brándda, dahje Meahciráđđehusa váldohoavda Juha S. Niemelä.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid barggus lea maiddái nana riikkaidgaskasaš ollisvuohta.

– Min dahkan bargu suodjalanguovlluin ollašuhttá Suoma geatnegasvuođaid luondu máŋggahámatvuođa ávkin EU:s ja globálalaččat. Min dikšon našuvnnalaš luonddusuodjalanfierpmádat lea oassi EU:a Natura-guovllufierpmádagas ja oppa globála luonddusuodjalanfierpmádagas. Suoma vuohki dikšut álbmotmeahccefierpmádaga oppalašvuohtan ja buvttadit dohko riikkavuložiidda ja luondduturismii ávkin lean bálvalusaid lea máilmmibeaggán. Buot dás sáhttá giitit mu ovddideaddjiid ja Luonddubálvalusaid buori bargoveaga, Henrik Jansson dadjá.

Henrik Jansson. Govva: Jari Kostet.

Henrik Jansson váibmu ravká maiddái Meahciráđđehusa dikšon historjáčuozáhagaide. Daidda gullet ee. Helssega Vallisaari, Raasepori ja Kuusisto bázahasladnit ja Aulanko kulturhistorjjálaš luonddusuodjalanguovlu.

– Álbmotmeahcit leat nana bránda, ja dat leat šaddan fuopmášahtti turismma geasuhusdahkkin. Min dikšon historjáčuozáhagain lea potentiála dávisteaddji geasuheaddjivuhti. Daid ovddideapmi turismma dáfus lea ášši, maid háliidat dahkat ovttas min guimmiiguin, Henrik Jansson dadjá.

Golmma máná 46-jahkásaš áhčči loaktá friddjaáiggis Kustavi suologuovllus fatnasiin johtimiin ja guolástettiin. Muđui aitosašsuopmelaš eallima devdet bearraša lassin lihkadeapmi, ustibat ja lohkan.

Henrik Jansson álggaha luonddubálvalushoavdan barggustis 1.2.2021. Dálá luonddubálvalushoavda Timo Tanninen luobai virggistis iežas hálu bokte jahkebeali ovdal virgeáigodagas nohkama. son báhcá Meahciráđđehusa bálvalussii Senior Advisoran.

Lassedieđut:

Luonddubálvalushoavda 1.2.2021 rájes Henrik Jansson, 0400 328 759.