Almmustahtton 11.4.2022

Meahciráđđehusa ja Lappi ráđđádallangotti ordnen čanusjoavkodilálašvuohta huksemin rahpasut ságastallankultuvrra

Meahciráđđehus ordnii ovttasbarggus Lappi ráđđádallangottiin čanusjoavkodilálašvuođa Roavvenjárggaš 28.3.2022. Dilálašvuohta ordnejuvvui Lappi ráđđádallangotti bivdagis, dasgo rabas ”jorba beavddi sagastallamii” lei stuorra dárbu. Sagastallan lei eanagotti eallinfámolašvuođa ovddideami earenoamážit stáhta eatnamiid ja sierra geavahanhámiid oktiiheiveheami perspektiivvas ja dan vuođđun geavahuvvui Meahciráđđehusa Lappi luondduriggodatplána, mii lea dahkkojuvvon ovttas eanagotti čanusjoavkkuiguin.

Henkilöitä istuu salissa pöytien ääressä. Takana diaesitys sekä henkilö, joka selostaa.
Čanusjoavkodilálašvuođa áigge gulle sáhkavuoruid sierra perspektiivvain

Čanusjoavkodilálašvuhtii oassálaste Lappi ráđđádallangotti lahtut, Lappi luondduriggodatplána ovttasbargojoavkku lahtut ja earát dehálaš čanusjoavkkut. Meahciráđđehusa bealde ledje mielde Lappi guovllustivrenjoavkku lassin Meahciráđđehusa váldohoavda Juha S. Niemelä. Giddejuvvon latnja muhto rabas sagastallan dagai vejolažžan sierra čanusjoavkkuid jurdagiid molsumiid fáttáid birrasii ja dagai vejolažžan maiddái máŋggabealat sagastallama.

Dilálašvuođa áigge hállat besse áššedovdit earret eará Meahciguovddáža, Lappi fidnoallaskuvlla ja Lappi gávpegámmára bealde. ”Rabas sagastallamii lea Lappis áinnas dárbu ja dán beaivvát ságastallama lea dárbu joatkit. Čanusjoavkkut besset ieža buktit oainnuidis ovdan, go sáhttit sihkkarastit dorvvolaš sagastallanvuođu.”  Gávnnaha Lappi ráđđádallangotti sirdašuvvi sátnejođiheaddji Tanja Joona, gii válljejuvvui 24.3. Meahciráđđehusa hálddahussii čuovvovaš golmmajahkásaš badjái.

Dilálašvuođa boađus lei čuovvovaš: mo sierra ealáhusaid ja eanangeavahanhámiid ávkkástallama ávkkiid ja hehttehusaid sáhttá mihtidit Lappis? Rabas sagastallan, oktasaš plánen ja holisttalaš válddus mearrádusdahkamis lei dás dehálaš dahkkin. Oktasaš dáhttu ja dárbu čanusjoavkkuid gullamii lea stuoris, man dihtii seammasullasaš dilálašvuođaid dárbbašit maiddái boahttevuođas. Čanusjoavkkut dárbbašit foruma, gos sáhttet sagastallat rahpasit maiddái váttis áššiin.

Meahciráđđehus háliida maiddái boahttevuođas oassálastit sierra čanusjoavkkuid gaskasaš ságastallamii dákkáraš dilálašvuođaid hámis. Dilálašvuođa áigge oassálastit bukte ovdan, ahte olggobealát, neutrála oassebealli heivešii dilálašvuođa ordnejeaddjin boahttevuođas. Gávdnojit forumat, gos rabas sagastallan jo dáhpáhuvvá, goittotge sávahahtti livččii atnit ávkin jo gárvvis joavkkuid koordinerejuvvon vuogi mielde.

Oktasaš plánen lea okta Meahciráđđehusa vuođđoárvvuin. Stáhta eana- ja čáhceguovlluide čuhcet máŋggalágan geavahandárbbut ja sávaldagat. Daid oktiiheiveheapmi lea Meahciráđđehusa dehálaš bargu.” Meahciráđđehusa váldohoavda Juha S. Niemelä buktá ovdan sáhkavuorustis. Mii dahkat guovlluid geavaheami plánema ovttasbarggus čanusjoavkkuiguin, dan dihtii hállat dávjá oktasaš plánemis. Dás lea buorre ovdamearkan Lappi luondduriggodatplána ja justa gárvvásmuvvan sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplána. Mii dahkat čanusjoavkoovttasbarggu lágas mearriduvvon vugiin, eaktodáhtolaččat, soahpamušaid vuođul ja álo dárbbu mielde.

Lassedieđut

Meri-Tuulia Forsman
Dieđiheaddji, t. +358406378719, meri-tuulia.forsman@metsa.fi