Almmustahtton 11.9.2021

Guolleváriiddikšunmávssuid vuoitu lahkana 10 miljovnna – guolásteami bivnnutvuohta lea veháš unnon mannan jagis

Gollan jagi guolleváriiddikšunmávssut leat lonistuvvon badjel 250 000 ja vuoitu lea čoggon sullii 9,5 miljovnna euro. Mávssut leat lonistuvvon njoazibut go mannán jagi, goas vuoitu manai juo borgemánu loahpas badjel 10 miljovnna euro. Goittotge mannan jagi hui bivnnuhin šaddan guolástanmokta lea joatkašuvvan ain buorebun go jagi 2019, goas guolleváriiddikšunmávssuid olles jagi vuoitu lei 8,9 miljovnna euro.

Jagi 2021 guolleváriiddikšunmávssuid vuovdin álggii vuosttaš mánotbajiin veháš jođáneappot go mannan jagi álggaheamis. Cuoŋo- geassemánu vuoitu bázii uhcibun go mannan jagi seammá áigodagas, goas guolásteami bivnnutvuohta lassánii koronapandemiija ja lassánan astoáiggi mielde. Suoidne-borgemánu vuoittus beasaimet guhkes áigái arvebajis fuolatkeahttá mannan jagi seammá mánotbajiid loguide. Liegga čakčamánu álgu lea doallan jođu allagin ain, ja loahppageasi vuovdimiin oidno juo olgoriikalaš guolásteddjiid lassánan mearri.

Meahciráđđehusa neahttabálvalusaid geavaheaddjidieđuid vuođul nuoramusaid, geat leat geatnegasat máksit, beroštupmi guolleváriiddikšunmáksui lea geahppánan mannan jagi ektui eanemus, go fas vuorrasut olbmuid beroštupmi lea bisson measta mannan jagi dásis. Mannan jagi gorálaččat eanemusat lassánii aiddo vuorrasamosiid ja nuoramusaid máksingeatnegasaid beroštupmi guolleváriiddikšunmáksui.

Guolleváriiddikšunmávssu ferte máksit, jos lea 18—64-jahkásaš ja bivdá reappáid dahje guolásta muđui go bilkemiin, oaggumiin dahje sallitvuokkain. Guolleváriiddikšunmáksu okto addá vuoigatvuođa guolástit ovtta stákkuin ja vuokkain, bivdosiidda dahje máŋgga stákku geavaheapmái dárbbašuvvo lassin čáhceguovllu oamasteaddji lohpi.

Guolleváriiddikšunmávssu sáhttá oastit Meahciráđđehusa neahttagávppis čujuhusas www.eraluvat.fi, Eräluvat-applikašuvnnain, bálvalannummiris 020 69 2424, R-kioskkain ja Meahciráđđehusa luondduguovddážiin. Guolleváriiddikšunmávssu sáhttá lonistit oppa kaleanddarjahkái (45 €), čieža jándorii (15 €) dahje ovtta jándorii (6 €). Mávssus galgá doallat mielde guolástettiin lohpebearráigeahččama váras juogo báberduođaštusa dahje elektronihkalaš duođaštusa, ovdamearkka dihtii Eräluvat-applikašuvnna. Maiddái identitehta galgá duođaštit jearadettiin.

Guolleváriiddikšunmávssuid čoaggá Meahciráđđehus, mii dahká ruhtačilgehusa čoggon ruđain eana- ja meahccedoalloministeriijai. Eana- ja meahccedoalloministeriija ja EBI-guovddážat mieđihit váriid guollečáziid suvdilis geavaheami ja dikšuma plánemii ja doaibmabijuide, guolástanbearráigeahččamii, guolástanáiggeájiid ovddideapmái, guolledoallosuorggi rávvenbálvalusaide, guolledoalloguovlluid doaibmamii ja oamasteaddjibuhtadusaide.

Lue lisää eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Loga lasi eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lassedieđut:
Kirsi Suojoki, sierraplánejeaddji, Meahciráđđehus, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875

Eana- ja meahccedoalloministeriija
Meahciráđđehus, Fuođđobálvalusat
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážat
Luondduriggodatguovddáš
Suoma lustaáiggeguolásteaddjiid guovddášsearvi (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry)
Guolledoalu guovddášlihttu (Kalatalouden Keskusliitto )
Suoma sisčáhceámmátguollebivdiid lihttu (Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry)
Suoma ámmátguollebivdilihttu (Suomen Ammattikalastajaliitto ry)