Almmustahtton 2.11.2018

Boahtte jagi guolástankoarttat vuovdimassii

Jagi 2019 guolleváriiddikšunmávssut bohte vuovdimassii ikte 1. skábmamánu. Go máksá jahkelobi, oažžu guolástankoartta mielde Suomu-bláđi. Guolleváriiddikšunmáksu lea bákkolaš buohkaide, geat leat 18-64-jahkásaččat ja bivdet muđuid go oaggumiin, rudneoaggumiin dahje áŋkorsiimmain.
Go guolleváriiddikšunmávssu máksá dál, de lea dat fámus seammás jagi álggu rájes. Govva: Mirja Sevón
Guolleváriiddikšunmávssus čoggon ruđat geavahuvvojit luonddu ávkin guollečáziid ja -náliid dikšumii.
Guolleváriid dikšunmáksu lea máŋgga guolásteaddjái guovddáš guolástanlohpi. Stáhta guolleváriiddikšunmávssu galgá máksit, jus agis beales lea 18-64-jahkásaš ja guolásta vuokkain dahje bivdosiin. Oaggun ja sallit áŋkorsiibma ii dárbbaš guolástanlobi, muhto dat gullet almmolaš guolástanvuoigatvuođaide.
Fuolahis guolásteapmi olles jagi guolástanlobiin
Guolleváriiddikšunmávssu jahkái 2019 sáhttá máksit jo dál buriin áiggiin, vai guolástanlohpi lea fámus seammás jagi álggu rájes. Guolleváriiddikšunmávssu sáhttá máksit kaleanddarjahkái, čieža kaleandarjándora áigái dahje ovtta kaleandarjándorii.
Stáhta guolleváriiddikšunmávssu sáhttá máksit Eräluvat.fi-neahttabálvalusas, bálvalannummiris 020 69 2424, Meahciráđđehusa luondduguovddážiin ja R-kioskkain. Lohpi lea lága mielde persovnnalaš, nuba mávssu oktavuođas jerrojuvvo namma, oktavuođadieđut ja riegádanáigi. Guolleváriiddikšunmávssu haddi lea 45 euro olles jahkái, 15 euro vahkkui ja 6 euro beaivvis.
Guolleváriiddikšunmávssu olles jahkái 2019 máksán olbmuide sáddejuvvo giđđat Suomu-bláđđi, man mielde lea lobihálddašeaddji guolástankoarta. Guolástankoarta lea duođaštus guolleváriiddikšunmávssu máksimis, dego máksinkuite, man oažžu oastima oktavuođas.

Guolleváriiddikšunmáksu lea eallima eaktu suvdilis guollenáliide

Guolleváriiddikšunmáksu veahkeha bajásdoallat ja ovddidit suopmelaš guollečáziid ja -náliid. Guollečáziid geavaheamis ja dikšumis vástidit boahtte jagi rájes guolledoalloguovllut, mat ovttas čáhceeaiggádiiguin ožžot guolleváriiddikšunmávssuin čoggon ruđaid suvdilis guolásteami sihkkarastimii. Oasi guolleváriiddikšunmávssuin ožžot maiddái riikkaviidosaš guolástansuorggi rávvenorganisašuvnnat ja sierra ovddidanfidnut, maiguin ovddidat guollebivddu, guollečáziid dikšuma ja guolástusa bearráigeahču.
  • Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu