Almmustahtton 28.12.2020

Jallamus ideathan leat dat buoremusat – bivnnuhis Guođohanvahkuid sávzadoalli eallá meara eavttuiguin

Ođđajagimánus 2021 ohcat fas sávzaguođoheaddjiid Meahciráđđehusa árbevierrobáikkiide. Simos eret lean sávzadoalli Ville Eskola joatká áhčis álggahan barggu ja doalvu juohke jagi čuđiid sávzzaid ealu guohtut Mearrabađa álbmotmeahccái. Sávzzat dikšot álbmotmeahci árvvolaš árbebirrasiid ja olles pakeahtta fállá seammás vajálduvakeahtes eallámušaid Guođohanvahkuid sávzaguođoheaddjiide.

Ville Eskola eallá sávzadoallin Mearrabađa rittus eallima, gos riđut bohtet fáhkkestaga ja mearračázi allodat molsašuddá. Son árbii ámmáhis iežas vánhemiin. Áhčči lei dat, guhte vuosttamužžan hutkkai doalvvui sávzzaid guohtut geassái Mearrabađa álbmotmeahccái.

– Áhči idea atne jallan gilis ja buollingottis galggai láigohit fatnasa sávzzaid fievrrideapmái. Muhto jallamus ideathan leat dat buoremusat, Ville Eskola čaimmiha.

Eskola lea dolvon sávzzaidis álbmotmeahccái geassebargui jo jagi 2014 rájes. Maiddái máŋggat sávzaguođoheaddjit leat movttáskan doibmii, geahččalan oktii ja boahtán nuppe hávege. Bivnnuhis guođohanvahkuide lea vejolaš ohcat fas ođđajagimánus. Guođoheaddjit idjadit Meahciráđđehusa árbebirasbáikkiin lean stobuin ja oassálastet árvvolaš luonddusuodjalanbargui go atnet fuola báikkis guhton ealliin. Ođđa báikin lea Mearrabađa álbmotmeahci Selkä-Sarvis lean stohpu, Kokko, man birrasis Eskola sávzzat guhtot.

Aiddo dál, juovllaid áigge, Ville Eskola ja sávzzat ellet ráfálaš áiggi. Hoahput álget giđđat, go lábbát riegádit. Álgogease lea vuorus sávzzaid válljen sullui. Dohko dolvot buot 550 sávzza. Lábbát báhcet guohtut ruovttubealdduide. Juvves sulluide válljejuvvojit nuorra sávzzat, mat sáhttet lihkadit doppu njuovžilit. Boarrásut sávzzat dolvojuvvojit vuollegaš sulluide, main eai leat geađggit. Árgges sávzzaid eai doalvvo álbmotmeahccái, go mátki lea gáibideaddji ja álbmotmeahci johttit sáhttet buktit dáidda ealliide menddo olu streassa.

– Álkihan dát ii leat, muhto doaibma, mas buohkat ávkašuvvet. Alccen dat lea okta geasi alimus boddu doalvut sávzzaid sullui. Čakčat fas sávzzaid ruoktut viežžan lea hui somá. Dat lea lihkosmuvvama dovdu, go sávzzat leat dorvvus ja joavkkuin leat bargan ovttas, Eskola muitala.

Guođohanvahkut árbebirrasiid seailluheami beales

Árbebirrasat, dego niittut, giettit ja láiddomat, leat šat vuollel 1 % das mii lei 100 jagi áigi. Árbebirrasiin ellet sulaid njealjádas Suoma áittavullošaš šlájain, ja dát birrasat leat bivnnuhat mieđašattuide ja gavjejeaddjiide. Meahciráđđehus lea árbebirrasiid stuorámus hálddašeaddji Suomas ja stáhta suodjalanguovlluin dikšot jahkásaččat sulaid 7000 spábbačiekčangietti sturrodaga veardde árbebirrasiid. Guohtonealliid eaiggádat, dego Ville Eskola, leat čoavddarollas dán árvvolaš luonddudikšunbarggus. Jus sii eai buvttašii sin ealliid guohtut valjit šaddan šattuid, niittut savvošedje ja máŋggat hárvenaš šlájat jávkkašedje.

Guođohanvahkut ja báikkiid válddahallamat:
https://www.luontoon.fi/vapaaehtoistoiminta/paimenviikot

Lassedieđut:
Ville Eskola, Eskola sávzadállu, ville.eskola@outlook.com, t. 040 834 8936
Hannele Kytö, Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat, hannele.kyto@metsa.fi, t. 040 184 9709