Almmustahtton 16.10.2020

Anárjávrri Ádjásullo ráhpaid burgigohtet

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat álggaha Ádjásullomuoras ráhkaduvvon ráhpaid burgima. Ádjásuolu lea okta eanemus beaggán sámiid bassi báiki.

Meahciráđđehus mearridii giđđat háleštemiid ja vihkkehallama maŋŋá burgogoahtit ráhpaid Ádjásullos. Mearajohtaluslágádus lea huksen sullui 1980-logus massiiva betoŋŋakája, mii dál lea Fávledoaimmahaga hálddus, ja man Fávledoaimmahat burgá maŋŋelis. Meahciráđđehus ráhkadii dálá ráhpaid jagi 2002 stivret sullui boahtán olbmuid johtima ja suddjet sullo gollama vuostá. Ráhpat álget leat geavahanagis loahpas ja farga fuomášahtti dorvvolašvuođariska.

Okta eanemus beaggán sámiid bassi báiki

Ádjásuolu lea hui beaggán ja viidát gudnejahtton bassi báiki Ádjásullos lea maiddái kultur- ja dutkanhistorjjálaččat stuorra mearkkašupmi. Dat lea riikkaviidosaččat dehálaš dološbázahas ja Musealágádus lea nammadan Ádjásullo Suomas máilmmiárbevierručuozáhagaid ulbmillogahallamii.

Mannan jagiin máilmmis leat háleštallan ain eanet eamiálbmogiid bassi báikkiid ávkkástallamis turismmas. Dál eai šat ane heivvolažžan ráhkadit dahje bajásdoallat turismma vejolažžan dahkan ráhkadusaid ovtta deháleamos sámiid bassi báikkis.

Meahciráđđehus ii áiggo gieldit Ádjásullui johtima, iige dasa leat oppa láhkaásaheami dáfus ágga. Dohko sáhttá ráhkadusaid burgima maŋŋáge johtit, muhto sullo viiddit turismaávkkástallama ráhkadusat burgojuvvojit. Meahciráđđehus háliida doaibmat ovdamearkan eamiálbmogiid bassi báikkiid gudnejahttimis.

Ráhkadusaid burgimis fuolatkeahttá sámekultuvrra čalmmustahttin Ádjásullo bokte lea ain vejolaš. Turisttat sáhttet ain oahpásmuvvat Ádjásullui, muhto almmá sullui mannama. Dál ovdamearkan sullui turisttaid fievrridan turismafitnodatdoalli čájeha Ádjásullo jávrri alde. Sullui eai šat dolvojuvvo stuorra olmmošmearit, iige ráhpparáhkadusaide leat šat atnu.

Lassedieđut

Meahciráđđehus, Luonddubálvalusat, álbmotmeahccehoavda Pirjo Seurujärvi, tel 0400 125782