Almmustahtton 31.8.2020

Urho Kekkonen meermieʹcc histoorla sääʹmmǩeeʹddin tueʹjjeet skääđđkaartʼtõõzzid

Urho Kekkonen meermieʹcc histoorla sääʹmmǩeeʹddin tueʹjjeet skääđđkaartʼtõõzzid

Urho Kekkonen meermieʹcc ääppalvuuʹdest lie koumm histoorlânji ärvvsaž sääʹmmǩeeʹdd.  Sääʹmmǩeeʹddi raajõõzzin tueʹjjeet čõhččmannu aalǥâst dokumentâʹsttem- da skääđđkaartʼtõõzzid puõʹtti teevvamtaarbi plaaneem diõtt.

Åʹsǩǩkuõšk, Åʹsǩǩääuʹr da Čuõmmjooǥǥ sääʹmmǩeeʹddid jeälâʹtte Peäccmest sirddja jouddâm nuõrttsäʹmmla, da ǩeeʹdd raajõõzzeesvuiʹm leʹjje âânnmõõžžâst muäʹdd eeʹjj äiʹǧǧen 1940-lååǥǥast.  Ǩeeʹdd lie oʹdinakai Lääʹddjânnmest seillum raajõsobbvuõđ, kook lie rajjum vuäʹmm Peäccam Suõʹnnʼjelsiid raajõsäʹrbbvuõđ mieʹldd. Sääʹmmǩeeʹdd tuõđi lie väʹlddkååʹddlanji miârkteei raajõsäʹrbbpääiʹǩ, da tõk lie suõjjuum. Ǩeeʹddi raajõõzz lie tivvum 1980-lååǥǥast da 2000-lååǥǥast.

Ååʹn raajõõzzin tueʹjjeet tääʹrǩes raajõspirstõõzzid da tõk sniimât da tõi teevvamtaarbid kaartʼtet. Pääiʹǩ lie tivvum 1980-lååǥǥast ääʹljeeʹl juʹn mäŋgg vuâra, da mõõk-ne raajõõzz lie rajjum obbnes oʹđđest, leâša vueʹss lie seillam alggveärlaž hääʹmstes. Tuâjast vääžnai vueʹssen lij-i noorrâd õʹhtte paaiʹǩi teevvamhistoria.

Paaiʹǩi ääiʹjab teevvmõõžžin jeäʹla nuʹtt jiânnai arkiivaunnâz, âʹte še moštt-teâđ paaiʹǩin da säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž raajjâmnääʹlest kaiʹbbjet. Kaartʼtõstuâi vuâđald plaaneet tõi paaiʹǩi teevvmõõžž, kook taarbše oođummuš jäänmõsân. Oođummuš tueʹjjeet eeʹjj 2022 loopp mõõʹneen. Sääʹmmǩeeʹddi teevvmõʹšše lie vuåǯǯum eeʹttiǩ-kååʹdd miõttum lââʹssteäggtummuš. Muʹzeipravleeʹnnʼja da Sääʹm-muʹzei vaʹsttee tuâi vuäʹpstõõzzâst.

Meäʹcchalltõõzz Luâttkääzzkõõzz lie tiʹllʼjam kaartʼtõõzzid Sitowise VÕ:st.

Lââʹssteâđ

Meäʹcchalltõs, Luâttkääzzkõõzz, spesiaalplaaneei Siiri Tolonen, teʹlfon 040 8603800