Almmustahtton 23.5.2024

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida vaʹlljeeš Eeʹjj museon 2024

Eeʹjj museo 2024 -ciist juõʹǩǩeš täʹbbe vueʹssmannu 23. peeiʹv Lääʹddjânnam museoleett da Meeraikõskksaž museosuåvtõs ICOM riâššâm Museocisttgaalâst Jyväskyläst.

Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siidast lij šõddâm Pâʹjj-Lappi jäänmõsân miârkteei kõʹllʼjempäiʹǩǩ da maatkčemvueiʹnelm. Eeʹjj 2022 ävvnam Jânnam lie mij päärna -čuäjtõssam veeiduum da vuâđđtivvum Siida-rajlmest lij leämmaž samai oʹnnstam. Ođđ õhttsaž čuäjtõs, Sääʹm-museo tuejjeem repatriaatiotuâjj da õutstõõzzlaž norldõktuâjj lie miârkteeinalla ooudâs viikkâm museosueʹrj meersaž da meeraikõskksaž õhttsažkååddlaž kuâsttjemvuõđ da vaaiktemvuõđ.

Rämmšep da leäʹp tååđva, što Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siida määŋgpeällsaž tuâjj sääʹm kulttuurääʹrb da tââʹv luâđ pueʹrren vuäǯǯai Lääʹddjânnam museosueʹrj jäänmõsân miârkteei tobdstõõzz.

“Cistt fiin tuâjast kooll puk Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siida tuâjjlažkådda da pukid siʹjjid, kook lie vuässõõttâm čuäjtõs- da oođeemhaʹŋǩǩõõzzid mõõnnâm iiʹjji ääiʹj. Sij lie tän tuâj väimsteez tuejjääm. Sääʹm-museo haaʹlad späʹssbõõššâd jeäʹrben veâl sääʹmõutstõõzz, kååʹtt lij vuässõõttâm čuäjtõõzz oođummša, repatriaatiotuõjju da õutstõõzzlaž tuõjju di tuärjjääm museo tuâj”, tuõđi intendeʹntt Eija Ojanlatva, ko vuâsttavaaʹldi ciist Sääʹm-museo peäʹlest.

“Mij Meäʹcchalltõõzzâst ââʹnnep jõnn äärvast pâʹjjel 25 eeʹjj juätkkjam Luâttkõõskõõzz da Sääʹm-museo õhttsažtuâj Siidast. Tõt lij viikkâm miʹjjid kookkas, da leäʹp õõutâst leämmaž ooudâstjooʹđi. Ko vuõssmõs čuäjtõs ävvni, kueiʹt organisaatio õhttsaž čuäjtõs leäi vuõssmõs šlaajstes. Ođđ čuäjtõõzzsteen šõddiim ođđ mušttlemnääʹl, ko õõʹnim čeäppõõzz ouʹddepohttmõõžžineen. Konseʹptt kueiʹt čuäjtõsǩiõttǩeerjtõõzz õhttummšest õhttân čuäjtõssân toiʹmmai õinn”, rämmaš Meäʹcchalltõõzz virkkõõvvâmâânnmõõžž spesiaaläʹšštobddi Kirsi Ukkonen.

“Tät lij miârkteei vuâmmšõsčuäʹjtummuš Eeʹjj euroopplaž museo -ciist paaldâst. Tuäivvap, što täk ciist kuâsttje še Sääʹm-museo Siida meersaž tuâj äärvast âânnmõõžžâst da teäggtõõzzâst”, ceälkk museojååʹđteei Taina Pieski.

Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siida ođđ čuäjtõs lij leämmaž oʹnnstam tõn diõtt, ko mij åʹrnn lie kõʹllʼjam jäänab ko ni kuäʹss ouddâl. Meeʹst Siidast lie oʹđđest ääʹvummuž mâŋŋa pieʹllneʹb eeʹjjest kõʹllʼjam 226 000 kõʹllʼjeeʹjed, da seeʹst čuäjtõõzzsteen âlddsin 120 000 kõʹllʼjeeʹjed. Mij čuäjtõõzzâst kõʹllʼjeeʹjin pâʹjjel peäʹl lie ålggjânnmin pueʹtti kueʹss.

Ciistâst ǩeâštʼte Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida lââʹssen nellj museo: Ânnʼjõžčeäppõõzz museo Chappe Raaseporist, Luostarinmäen museokortteli Turkust, Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjust di Varkauden museokeskus Konsti Varkaus-gåårdest. Ciist juõʹǩǩeš lååǥǥad vuâra.
  
Giitu! Takkâ! Späʹsseb! Kiitos!

Lââʹssteâđ

  • Museojååʹđteei Taina Pieski, taina.pieski@samimuseum.fi, +358505351574
  • Virkkõõvvâmâânnmõõžž spesiaaläʹšštobddi Kirsi Ukkonen, kirsi.ukkonen@metsa.fi, +358400479986