Almmustahtton 21.5.2019

Pâʹjj-Lappi kueʹllšeeʹllemlooʹvi kaaupšummuš älgg

Kueʹllšiiʹllʼji jiânnai vueʹrddem lååʹppkaaupšummuš Uccjoʹǩǩe, Aanra da Jeänõʹǩǩe älgg puõʹtti neäʹttlest. Kåʹddaazzi vueiʹtte tâʹl låʹnsted seärad 22.5. čiâss 9 ääʹljeel luâttkõõskõõzzin 40 eeuʹr pââʹjjlååʹv, koin vuäǯǯ vuõggkueʹlšeeʹlled jiijjâs kååʹdd vuuʹdest jokkpaaiʹǩin. Ålggpäiʹǩǩ-kåʹddaazzi vueiʹtte äʹlǧǧed mââibaarǥ 21.5. čiâss 9 haʹŋǩǩeed päiʹǩǩvuõttsaid sutkklooʹvid Eräluvat-neʹttkaaupâst leʹbe kääzzkõsnââmrest 020 69 2424.

Kueʹllšeeʹllempââʹjj älgg šuurmõs pieʹǩǩest jokkvuuʹdin 1. ǩieʹssmannu. Kaaupšummuž alttummuš lij tän eeʹjj mâŋŋnam. Parlameʹntt tuʹmmji kueʹllšeeʹllemlääʹjj muttsest pâʹsslašttâm-mannust, koon mâŋŋa Meäʹcchalltõs saaǥǥstõõli pääiklain da Sääʹmtiiʹǧǧin kueʹllšeeʹllem riâššmõõžžâst.

Tän mâŋŋa Meäʹcchalltõs vueiʹti uʹvdded ođđ mieʹrrtuʹmmstõõǥǥ, koʹst räʹtǩǩeeš kueʹllšeeʹllemlooʹvi jäänmõsmeäʹrid. Kaaupšummuš lij vuåittum altteed eman, ǥu tuʹmmstõõǥǥ mââibeällsaž läittamäiʹǧǧ lij puuttâm da mädd- da meäʹcctäällministeria lij staanääm kåʹddaazzi jokklooʹvi hââʹdd. Hâʹdd lij 40 eeuʹr.

Uccjooǥǥâst, Aanrest leʹbe Jeänõõǥǥâst põõššinalla jälsteei kåʹddaazzi vueiʹtte låʹnsted seärdest ääʹljeel pââʹjjlååʹv jooǥǥid, kook liâ luõzz leʹbe kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹd. Vueʹllâkksaid lååʹpp lij däära. Looʹvi meäʹrest ij leäkku mieʹrruum mieʹrr, nuʹt säärneeʹl tõn vueiʹtte låʹnsted puk pääikla. Pääikla vueiʹtte låʹnsted pââʹjjlååʹves Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõõzzâst Siidast, Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest da Tunturi-Lappi luâttkõõskõõzzâst Jeänõõǥǥâst.

Ålggpäiʹǩǩ-kåʹddaazzi vueiʹtte vuäʹstted päiʹǩǩvuõttsaid sutkklooʹvid Pâʹjj-Lappi jooǥǥid. Täk lååʹv liâ mieʹrrõsttum. Täid looʹvid vuäitt haʹŋǩǩeed 21.5. čiâss 9 ääʹljeel Eräluvat.fi-neʹttkaaupâst leʹbe kääzzkõsnââmrest 020 69 2424.

Kåʹddaazzi määuʹsteʹmes kueʹllšeeʹllemlååʹpp Uccjooǥǥâst, Aanrest da Jeänõõǥǥâst lij ooudâs viõǥǥâst valdia čaaʹʒʒin, kook liâ jeeʹres vuuʹd ǥu luõzz leʹbe kuuʹǯ kaggõõttâmčääʹʒʒ. Määuʹsteʹmes lååʹpp jeeʹres vuuʹdid kuâskk vuõgg- da šeeʹllemneävvkueʹllšeellmõõžž. Määuslaž jokklååʹpp kuâskk tõn sâjja pâi vuõggkueʹllšeellmõõžž.

Puk vuuʹd, koid lååʹv kueʹsǩǩe, kuâsttje Meäʹcchalltõõzz Eräluvat.fi-kääzzkõõzzâst. Lââʹssen Meäʹcchalltõs õlmstâtt äʹššniiʹǩǩid Tuikki-lõõst spesiaalnââmar Pâʹjj-Lappi kueʹllšeellmõõžžâst.

Lââʹssteâđ (suomeksi)
Skååttrdemplaanraajji Jarmo Huhtamella, 0400 395534, Meäʹcchalltõs
Spesiaalplaanraajji Markku Seppänen, 0400 397535, Meäʹcchalltõs
Luâttskååttrdemtäällšurr Juha Ahonen, 040 6464250, Meäʹcchalltõs