Almmustahtton 31.10.2019

Meäʹcchalltõõzz veeidas tääʹssärvv- da õõut-tääʹssvuõttplaan lij čõõđtum

Teâđtõs, čõõđtemnalla nelljdpeeiʹv 31.10.2019 č 6.00

Meäʹcchalltõõzz ođđ tääʹssärvv- da õõut-tääʹssvuõttplaan lij lääʹjjšiõttummuš plaan käʹttlab.
Plaan vieʹǩǩin Meäʹcchalltõs ooudad õõut-tääʹssvuõđ da jaukkad čårstummuž. Meäʹcchalltõõzzâst
tueʹjjee nuʹtt 1200 jeeʹres vuuʹdi äʹšštobddi. Ääʹššlai, čõõnõsäʹrttli da õhttsažtuâjjtuâjjlai lååkkmieʹrr lij veeidas. Ååʹn rajjum oođummuž pueʹree dohti oummi tuâjj-jieʹllem da veâl jeänbõõzzi pååđ- ääiʹj.
Meäʹcchalltõõzz tääʹssärvv- da õõut-tääʹssvuõttplaan juâkkai koummân vueʹss- vuʹvdden: Õõut-tääʹssvuõđ ooudummuš Meäʹcchalltõõzz tuâjjuʹvddituåimmjummšest da kääzzkõõzzin de tuåim säʹmmlai õõut-tääʹssvuõđ staanummšen. Plaan vieʹǩǩin ärvstâʹlle ânnʼjõž vueʹǩǩ, a tõn, mäʹhtt tääʹssärvv da õõut-tääʹssvuõtt teâuddai Meäʹcchalltõõzzâst personkååʹdd kõõskâst da tuåimmjummšest muđoi. Plaanâst meäʹrtâʹlle, mäʹhtt
Meäʹcchalltõs pueʹtti ääiʹjest toobdast, kässjââtt da ouddlest cõõggââtt čårstummuž da ooudad õõut-tääʹssvuõtt âânnmõõžž da sooǥǥbieʹli tääʹssärvv.
Tääʹssärvv- da õõut-tääʹssvuõttplaan čõõđat Meäʹcchalltõõzz vaʹstâʹttemvuõđ- prograamm da šiõttad
peäʹlstes ǩeâđđa čõõđtum tuåimmjemvueʹǩǩ vuäʹppõs. Plaan vieʹǩǩin praavjâʹtte, štõ vaʹstâʹttempolitiikk
peäʹlestvälddmõõžž meeraikõskksain vaʹstâʹttemvuõđ vuäʹppõõzzin da vuâđđjuurdin, nuʹtt mäʹhtt YK:n
piʹštti ooudâsviikkâm tuåimmjemprograammâst ( Agenda 2030) de YK:n põrggsid da
ooumažvuõiggâdvuõđid kuõskki vuâđđjuurdin, teâuddje še Meäʹcchalltõõzz tuåimmjummšest. Plaan raʹjje
persoonkååʹddest norrum tuâjjäʹrttel. Plaan lij rajjum poʹdde 2019-2022 da tõn čõõđtummuš da
seuʹrrjummuš lij vaʹsttõttum.

Õõut-tääʹssvuõđ õõudummuš Meäʹcchalltõõzz tuâjjuʹvddituåimmjummšest

Meäʹcchalltõõzzâst lij jåʹttʼtuum päʹlǩǩkarttõs. Tõn tueʹjjee ođđnallšem âlddnemnaalin, štõ vueiʹtlva
paʹlǩǩummuž vuâđđteʹm jeäʹrdõõzz puäʹđči õuʹdde. Mieʹrräiggsai tuâjjlai õõut-tääʹssvuõtt piâssmõš
tuâjjvuõtt- ouddõõzzi pirrõʹsse pueʹrâʹtte. Ouddmiârkkân tuâjjvuõtt- ouddõssân åårrai ePaass ââʹldee
ooudâs še mieʹrräiggsaid ââʹnnemnalla.
Tuâjjõhttõõzz määŋgnallšemvuõđ lââʹzztummuš stääʹne ouddmiârkkan anonyym rekrytâʹsttem vieʹǩǩin. Tuâjj da jeeʹres jieʹllem õʹhtte suåvvtõõllmõõžž vaʹǯǯtõõzzid vaʹsttee ouddmiârkkân ooudâsviiǥǥeeʹl
ougglest- tueʹjjeemvueʹǩǩid, de tuâjjäiʹǧǧlueǯǯjõõzzid, koozz ođđ tuâjjäiʹǧǧlääʹǩǩ puätt uʹvdded ânnʼjõž
pueʹrab vuäittmõšvuõđid. Meäʹcchalltõõzzâst lij nolltoleranss stamldõʹsse. Stamldõʹsse kässjõõttmõš
kuõskki vuäʹpstõõzz da mõõntõõllmõõžžid õõuʹdâʹtte ooudâs. Seännai da nuuʹbbid äärv uʹvddem
mainstemnääʹl õõuʹdâʹtte nuʹtt Meäʹcchalltõõzz seʹst ǥu vuârrvaikktummšest čõõnõsäʹrttlivuiʹm.
Ouddoummi vuõiǥstâttmõõžž liâ måtam kõskksaž vueʹǩǩ vaikkted jååʹđtummuž da ouddoummituâj
ooudnallšem- da õhttnažvuõʹtte de eettlai tuåimmjemvueʹǩǩi raavummša organisaatioin.
Ouddlâʹsttemtuåimi plaanâst auʹǩǩee persoonkåʹdde rajjum tääʹssärvv- da õõut-tääʹssvuõđ karttõõzz.
Karttõʹsse vaʹsttee nuʹtt peäʹl persoonkååʹddest.

Õõut-tääʹssvuõđ ouddlâsttmõš Meäʹcchalltõõzz kääzzkõõzzin

Cõõǥteʹm liikkummuž pueʹrõʹttem Meäʹcchalltõõzz narodsââʹjin lij rajjum jiânnai tuâjj.
Cõõjteʹmvuõđ ouddlâʹstte pueʹttiääiʹjest narodsââʹjin da tuåimmjempaaiʹǩin.
Meäʹcchalltõõzz neʹttseeidaid peiʹvvee vuäǯǯamvuõđ – õõlǥtõõzzi meâldlen 23.9.2020 mâânast.
Mobiilsuåvtõõzzid 23.6.2021 mâânast. Neʹttseeidain teâđstâʹtte ouddmiârkkân lookkâmvuõtt
Stuuʹppenlookkâmprograammin, videoi teeʹkstem da ǩiõččâmvueiʹttemvuõtt tabulaattorin säʹppleeitaa.
Vuässõʹttem proseeʹssi äävasvuõđ da saakkummuš ouddlâʹstte da raʹvvjâʹtte tõid vuässõõttji dialogi-
silttummuž .
Plaanâmtuâjjäʹrttli määŋgnallšemvuõđ lââʹzztummuša vuäitt Meäʹcchalltõs vaikkted ââldmõssân jiijjâs
persoonkååʹdd peäʹlest, ǥu čõõnõsäʹrttelorganisaatio nõmmee jiijj jiijjâs äʹšštobddjes plaanâmproseeʹss-a.
Prosesssain jiâ ni jääutai haaʹled staanâd pann- tääʹssärvvsaid vueʹǩǩid.
Meäʹcchalltõõzz õõlǥtâʹttem plaaneem õõut-tääʹssvuõđ čiõlggee nuʹtt õhttsažtuâjjtuâjjlai -da
čõõnõsäʹrtteltuʹtǩǩeem pohttmõõžž da määttčuäitõstuâj vieʹǩǩin.

Tuåim säʹmmlai õõut-tääʹssvuõđ staanummšen

Meäʹcchalltõõzzâst lââʹste persoonkååʹdd teâttmõõžž säʹmmlai kulttuuʹrest da vuõiggâdvuõđin .
Jeärben säʹmmlai dommvuuʹdin leʹbe säʹmmlažääʹšši pirrõõzzâst tueʹjjeei persoonkååʹdd smeʹllkâʹtte
sääʹmmǩiõl mättʼtõʹsse da stääʹne ǩiõllškooultõs vueiʹttemvuõđi mieʹldd.
Tuõttääʹššest õõut-tääʹssvuõđ teâuddjem staanummšen vueiʹtte rekrytâʹsttem vueʹǩǩest ââʹnned
positiivlaž spesiaal – âânnmõš. Meäʹcchalltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧi õõutveäkka raajjâm Akwe: Kon –
tuåimmjem-maall toimmjummuš seuʹrrje da maall õõuʹdee taarbi mieʹldd.
Säʹmmlai dommvuuʹdi meäʹccpaalǥâskååʹdd-i da Meäʹcchalltõõzz Meäʹcctääll Oy vuârrvaikktõõzz pueʹrâʹtte. Meäʹcchalltõs ooudad õhttsažtuâjain Sääʹmteeʹǧǧin seuʹrrjem- mõõnteeʹlm tõid sääʹmkulttuur harjjtâʹttem oudldõõzzid staaneeʹji tueʹjjummša, kooin lij tuʹmmjum säʹmmlai dommvuuʹd kõskksain proseeʹssin da plaaniin.
Säʹmmlaid kuõskki siiʹsǩe peäʹlest plaanâst lij jiâllum lääʹjjšiõttummuš 9 §:s saǥstõõllmõš Sääʹmtiiʹǧǧin.
Meäʹcchalltõs čuäʹjtââll jõnn tääʹssärvv- da õõut-tääʹssvuõđ plaannes Meäʹccpeeiʹvin Heʹlssen Clarion-
Hotel Tallberg- kueʹrncest nelljdpeiʹvven 31.10.2019 č 11.00-12.00.
Lââʹzzteâđaid:
Terhi Vires, henkilöstöjohtaja Metsähallitus, puh. 040 8319542, terhi.vires (at) metsa.fi
Terhi Koipijärvi, viestintäjohtaja, Metsähallitus, puh. 050-5959958, terhi.koipijärvi (at) metsa.fi