Vuvddiid ovddežiidikšunvuogit

Mieskamuora lasiheapmi

Mieskamuora buvttadeapmi lea dábáleamos ovdežiiddikšunvuohki. Mieskamuoraid lasihit vuosttažettiin báikkiide, main mieskamuorra meinne nohkat, ja báikkiide, gos dat váilu, muhto maid lagašguovlluin leat dakkár šlájat, maidda mieskamuorra lea dehálaš.

Mieskamuora sáhttá dahkat ollemiin muora ceaggut dahje njeaidimiin eatnamii. Váldoáššis ollen ja njeaidin dahkko mohtorsaháin. Ollemis sáhttá maiddái ávkkástallat ollenruovddi. Muoraid sáhttá njeaidit oktan ruohttasiin maiddái rogganmašiinnain.

Smávvalomiid dahkan

Smávvalomiid dahket dávjá nuorralágan, hui ovttabealat goahccevuovddis. Smávvalomiid dahkamis goahccemuorat njeidojuvvojit moatti mihtu viidodagas. Dalle dahket juogo smávvaviidodaga lomiid, gosa lastamuorat besset ođasmuvvat dahje muorat njeidojuvvojit daid lastamuoraid birrasis, mat leat vuoittáhallamin goahccemuoraide gilvvohallamis čuovggas ja eallinsajis.

Smávvalomiid dahkan lasiha lastamuora ja muoradaga mosaihkavuođa. lassin smávvalomiide šaddan vesát lasihit muoradaga ahkevariašuvnna.

Boaldin

Boaldinčuozáhahkan válljejuvvojit dávjá šattu dáfus gaskageardán dahje guorba vuovddit, go šattolaš vuovddit leat dábálaččat menddo láktasat boaldimii. Vuovddi boaldimiin oassi muorain ráddiluvvet, oassi jápmá seammás ja oassi easkka jagiid geažes. Dán čuovvumuššan guvlui šaddet oppa áigge ođđa, eará mieskanmuttus lean muorat. Muorrašlájat dávjá šaddet máŋggabealagabbon boaldima maŋŋá. Šaddan muorat leat báikkuid joavkun, báikkuid molsašuddi gaskkain nubbi nuppis. Muoradat leat sierraahkásaš, go oassi álgoálggolaš muoradagas ceavzá boaldimis. Boaldimiid mielde goarddavuohta lassána. Dat leat eallineaktu muhtun hárvenaš dahje áittavullosaš šlájaide.

Vuvddiid ovddežiiddikšuma boaldimat válmmaštallojuvvojit fuolain. Dalle oassi muorain njeidojuvvo buollinguorbmin guvlui mii galgá boldojuvvot. Ovddežiiddikšuma birrasii dahkat buollinguji jávkademiin muoraid ja iđihemiin minerálaeatnama oidnosii. Luondu galgá leat boaldinmuttus doarvái goikkis. Vuovddi boaldin gáibida olu olbmuid jáddadan- ja fáktendoaimmaide.

Lassedieđut

  • Badjel 200 vuovdeboaldima luonddu ávkin 1989-2019. Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat lea dahkan 30 jagi áigge badjel 200 ovddežiiddikšuma boaldima 100 suodjalanguovllus (dieđáhus 4.6.2019)