Korsnäsin merituulivoimapuisto

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Suomen lounaisrannikolle, Korsnäsin edustalle, merituulivoimapuisto, jonka nimellisteho on vähintään 1 300 megawattia. Korsnäsin merituulivoimapuisto on toteutuessaan miljardiluokan investointi.

Kartta Metsähallituksen Korsnäsin merituulivoimapuiston hankealuessta.
Korsnäsin merituulivoimapuistohankkeen sijainti.

Ajankohtaista

Silakan kutualuekartoitukset ja linnustoselvitykset käynnissä.

Tuulimittauksia valmistellaan.

YVA-, kaavoitus- ja tekninen konsultti valittu (AFRY Finland Oy).

metsä.fi-lehden juttu hankkeen etenemisestä (metsafi-lehti.fi)

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Korsnäsin merituulivoimapuistoon rakennettaisiin 70-100 turbiinia, joiden nimellisteho olisi 12-20 megawattia. 

Suomen tavoitteena on olla fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Valtion maa- ja vesialueiden hallinnoijana Metsähallituksella on tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tavoitteenamme on kolminkertaistaa tuulivoiman tuotanto alueillamme vuoteen 2030 mennessä. 

Toimimme Korsnäsin hankkeessa mahdollistajana ja tuomme siihen suomalaisen tuulivoimaosaamisen. Mukaan haemme kumppania, joka tuntee merituulivoiman rakentamisen sekä tuulivoimatuotannon liiketoimintana. Hankkeen valmistuttua jäämme alueelle vuokranantajaksi. 

Havainnevideo

Alla olevalla videolla havainnollistamme, miten Korsnäsin merituulivoimapuisto näkyisi mereltä maalle eri paikkoihin Korsnäsin ympäristössä.

Hankkeen tausta

Korsnäsin kunta hyväksyi merituulivoiman kaavoitusaloitteen syksyllä 2020. Hankealue sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla yleisellä vesialueella noin 15 kilometrin päässä rannikolta. Hankealueen koko on 220 km2 ja se sijaitsee osittain Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueella Merialuesuunnitelman tuulivoimatuotantoon merkityllä alueella. Merialuesuunnitelma on keskeisten merialueen toimijoiden yhdessä muotoilema strateginen näkemys merialueen kestävästä käytöstä ja tarvittavista toimista riittävän ympäristön tilan ylläpitämiseksi. 

Lopullinen aluerajaus tehdään suunnittelun edistyessä ja siihen vaikuttavat muun muassa suojelualueet, merenpohja, veden syvyys ja osallistavat keskustelut eri sidosryhmien kanssa. Myös alueen laivareitit ja Puolustusvoimien tarpeet on huomioitu suunnittelualueen sijoittelussa. 

Tuulivoimaloita merellä.
Tuulivoimaloita merellä. Kuva: Jari Kurvinen/Vastavalo

Alueen luonnonolosuhteet

Merialue Korsnäsin edustalla on erittäin hyvätuulinen. Keskituulen nopeus on siellä jopa yli 9 metriä sekunnissa. Myös veden syvyys ja pohjan geologia sopivat hyvin tuulivoimarakentamiseen. Veden syvyys on hankealueella pääosin 10-30 metriä. Monimuotoisuudeltaan rikkain pohjalajisto viihtyy parhaiten alle kymmenen metrin syvyydessä. Alueen pohjaeläimistöä tullaan kuitenkin kartoittamaan vielä tarkemmin hankkeen edetessä. 

Hankkeen sijoittelussa on huomioitu myös kalastus ja kalalajit. Kalojen lisääntymiselle tärkeät riutat ja matalikot jäävät hankealueen ulkopuolelle. Olemme myös tunnistaneet, että muuttolintujen lentoreitit kulkevat lähempänä rannikkoa kuin mitä hankealue sijaitsee. 

Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee reilun kymmenen kilometrin päässä Merenkurkun saaristosta, joka on Suomen ainoa luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa. Näkymämatkan päässä hankealueesta sijaitsee myös Natura-luontotyyppejä. Tuulivoimapuiston vaikutukset näihin alueisiin selvitetään osana hankkeen luvitusta.

Hankkeen rakennettavuus

Merituulivoiman rakentamisen yhtenä edellytyksenä ovat hyvät satamat. Korsnäsin hankealueen lähellä sijaitsee kolme isoa satamaa, Kaskinen, Kristiina ja Vaasa. Satamiin menee rautatie. Kartoitamme parhaillaan satamien toimintakykyä ja varastokapasiteettia. 

Rahtilaiva Vaskiluodon satamassa
Rahtilaiva Vaskiluodon satamassa. Mikko Karjalainen/Vastavalo.

Sähkönsiirto Korsnäsin hankealueelta mantereelle toteutetaan meren pohjaan asennettavilla merikaapeleilla. Merituulipuisto liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon mantereelle rakennettavalla voimajohdolla. 

Suomen sähkönsiirtoverkosta vastaa Fingrid. Käymme parhaillaan Fingridin kanssa neuvotteluja erilaisista liittymisvaihtoehdoista sähköverkkoon. Tarkastelemme liittymävaihtoja myös osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Paikallisuus

Merituulipuiston rakentamisella on monipuolisia myönteisiä vaikutuksia alueen talouteen ja elinkeinotoimintaan. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia alueen talouteen myös verotulojen kautta. Työllisyysvaikutuksia muodostuu esim. suunnittelusta, tuulipuiston infrastruktuurin liittyvästä rakentamisesta, kuljetuksista, tuulivoimaloiden asennustöistä ja majoitus- sekä ruokailupalveluista. 

Kunnat saavat Suomessa verottaa alueillaan sijaitsevia kiinteistöjä. Yksittäisen kunnan tuulivoimaloista saamat verotulot riippuvat voimalan rakennuskustannuksista, tuulipuiston tehosta sekä kunnan määrittämästä veroprosentista. Yhden merituulivoimalan Korsnäsin kunnalle tuoma vuosittainen kiinteistöverotulo voi olla jopa 70 000 euroa vuodessa. Näin ollen koko tuulivoimapuistoin vuosittainen kiinteistöverotulo olisi useita miljoonia euroja.

Toimintamalli

Metsähallitus ei itse rakenna tai omista tuulivoimapuistoja. Toimimme alueilla mahdollistajana ja vuokranantajana. Emme myy valtion alueita tuulivoimatoimijoille. Aiemmin olemme toimineet hakkeidemme kehittäjänä joko yksin tai yhdessä muiden maanomistajien tai hankekehittäjien kanssa. Korsnäsin hankkeessa toimintamallimme on hankkeen poikkeuksellisuuden vuoksi hieman erilainen. Haemme vastuullista kumppania, jonka kanssa kehittämme hankkeen rakennusvalmiiksi. 

Aikataulu

Korsnäsin tuulivoimapuiston hankekehityksen arvioidaan kestävän noin neljä vuotta. Kaavoitus käynnistyi vuonna 2020 ja ympäristövaikutusten arviointi tulee käynnistymään vuonna 2021. Keväällä 2021 aloitettiin myös ensimmäiset luontoselvitykset ja työ jatkuu edelleen mm. linnustoselvityksillä. Hankkeen rakentaminen kestää useita vuosia ja arviomme mukaan Korsnäsin merituulivoimapuisto voisi olla tuotannossa aikaisintaan 2028. 

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakiin ja asetukseen pohjautuva ennalta ehkäisevän ympäristöpolitiikan mukainen menettely, jossa selvitetään järjestelmällisesti kohteena olevan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin.

Lue lisää (ymparisto.fi).

Hankkeen tiedotteet

7.10. Paikallinen vuoropuhelu käynnistymässä Korsnäsin merituulivoimahankkeessa

9.6.2021 Luontokartoitukset ovat alkaneet Korsnäsin merituulivoimapuiston hankealueella

16.11.2020 Metsähallitus jätti Korsnäsin kunnalle merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Lisätiedot

  • Kaupalliset asiat, hankkeen myynti ja partnerivalinta, Kinga Charpentier, Ernst & Young Oy, +358 503 229 397, kinga.charpentier@fi.ey.com
  • Luvitus ja tekniset asiat, Karoliina Jaatinen, Affry, +358 40 6604 407, karoliina.jaatinen@afry.com
  • Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio, Metsähallitus, puh. +358 206 395 302, pertti.tapio@metsa.fi