Metsähallitus Metsätalous Oy:n energiapolitiikka 2021

Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa ohjaa konsernin yhteisten vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikan lisäksi energiapolitiikka. Energiapolitiikan määrittää Metsätalous Oy:n johto. Metsätalous Oy sitoutuu energiapolitiikalla energialainsäädännön ja muiden sitovien velvoitteiden ja vaatimusten noudattamiseen sekä energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Energiapolitiikka koskee koko Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa ja kattaa kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n prosessit ja toiminnot. Politiikan ajantasaisuus varmistetaan ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuosittain.

Energiapolitiikkaa toteutetaan energiahallintajärjestelmän (ETJ+) avulla, joka on integroitu ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmään. Toimintaa ohjaavat myös Metsähallituksen ilmasto-ohjelma, vastuullisuusohjelma ja toimintatapaohje (Code of Conduct).

Energiapolitiikassa tunnistetaan energiatehokkuuden kannalta merkittävimmät toiminnot ja niihin liittyvät parantamismahdollisuudet. Metsätalous Oy:n toimintaan liittyviä suurimpia energiankäyttökohteita ovat urakointina teetettävät puunkorjuu, puun kuljetus ja metsänhoito- ja tienpidontyöt, sekä käytössä olevien rakennusten energiankäyttö ja matkustus.

Metsähallitus seuraa toimintaansa liittyvää energiankäyttöä säännöllisesti energiakatselmuksessa, jossa kartoitetaan merkittävät energiankäyttökohteet ja tunnistetaan oman toiminnan energiankulutus. Katselmuksen perusteella määritetään energiatehokkuuden parantamisen kannalta olennaisimmat toimenpiteet. Metsähallitus Metsätalous Oy:n pidemmän aikavälin päämäärien mukaisesti se pyrkii ohjaamaan energiaintensiivistä puun korjuuta ja puun kuljetusta energiatehokkaampaan suuntaan, edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä vähentää matkustuksesta syntyviä päästöjä.

Energiatehokkuusjärjestelmän toimivuutta seurataan ja järjestelmä katselmoidaan vuosittain johdon katselmuksessa. Metsätalous Oy raportoi energia-asioista Metsätalous Oy:n hallituksessa ja tulokset julkaistaan konsernin vuosi- ja vastuullisuuskertomuksessa.

Energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto, kehittäminen ja seuranta koordinoidaan Metsätalous Oy:n ympäristöryhmässä. Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja vastaa energia-asioiden johtamisesta ja toteutumisesta.