Metsähallituksen vuosi ja vastuullisuus 2021

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka käyttää, hoitaa ja suojelee valtion maa- ja vesialueita vastuullisesti ja kestävästi. Olemme toiminnassamme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita. Työssämme yhteensovitamme erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden tavoitteita ja odotuksia.

Kasvatamme huomista

Vuosi 2021 oli Metsähallitukselle sekä talouden että myös muiden tavoitteiden kannalta menestyksekäs, vaikka vuotta leimasi yhä koronapandemian luoma epävarmuus ja ennakoinnin vaikeus. Luontokohteiden käyntimäärät kasvoivat edellisestä ennätysvuodesta ja lupamäärät sekä erällä vietetyt päivät olivat korkealla tasolla. Metsätaloudessa vuosi oli markkinatilanteen takia vaihteleva, mutta hyvä. Kiinteistökehityksessä kiinnostus kotimaan matkailuun näkyi vilkkaana kysyntänä kiinteistö- ja tonttikaupoissa. Veimme eteenpäin Korsnäsin merituulivoimapuiston kehityshanketta yhdessä kunnan kanssa. Edistimme vastuullisuutta ja vastuullisuusohjelmaa systemaattisesti kaikessa toiminnassamme. Toiminnallamme on myös arvoketjujen kautta merkittävät vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportti 2021

Luomme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle

Ilmasto

Ilmasto-ohjelmassamme lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähennämme päästöjämme. Tuulivoimasopimusten määrä valtion alueilla on kovassa kasvussa. Veimme eteenpäin Korsnäsin merituulivoimahanketta ja käynnistimme loppuvuodesta vastuullisen hankekumppanin haun. Kasvatamme monikäyttömetsien puuston hiilinielua ja valtion metsien hiilivaratoja kumpaakin 10 % vuoteen 2035 mennessä.

Luonnon monimuotoisuus

Hillitsemme luontokatoa valtion maa- ja vesialueilla aktiivisilla toimenpiteillä, joilla ylläpidämme ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta sekä minimoimme ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Teimme ennätysmäärän luonnonhoito- ja ennallistamistöitä valtion mailla, yhteensä yli 16 000 hehtaarin verran. Käytämme luonnon monimuotoisuuden lisääviin aktiivisiin ennallistamisen ja luonnonhoidon hankkeisiin vuosina 2020–2023 noin 46 miljoonaa euroa.

Hyvinvointi ja kulttuuri

Valtion maille tehtiin yhteensä 10 miljoonaa virkistyskäyttöön liittyvää käyntiä, ja metsästäjät ja kalastajat viettivät valtion alueilla yhteensä yli puoli miljoonaa päivää. Luontomatkailu kansallispuistoissa ja muissa retkikohteissamme oli suositumpaa kuin koskaan. Lisäksi luontokeskuksissa ja kulttuuriperintökohteissa vierailtiin yli 1,8 miljoonaa kertaa sekä opastusten, tapahtumien ja nuorisoviestinnän kautta tavoitimme yli 65 000 henkilöä.

Talous

Metsähallitus-konsernin tulos oli 119,9 miljoonaa euroa ja Metsähallituksen toiminnalla oli suoria vaikutuksia yhteiskuntaan verojen, palkkojen, materiaali- ja palveluostojen, investointien ja tuloutuksen kautta 450 miljoonaa euroa. Epäsuoria talousvaikutuksia syntyi hankintojen ja ulkopuolelta ostetun työn arvoketjujen sekä mahdollistettujen työpaikkojen kautta 3 miljardin verran.