Tietosuojaseloste Metsähallituksen ihmisoikeusvaikutusten arviointiin liittyvään kyselyyn

Osana Metsähallituksen strategia- ja vastuullisuustyötä Metsähallitus arvioi toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia. Kyselyssä vastaajilta kysytään näkemystä Metsähallituksen toiminnan ihmisoikeusvaikutuksista. Kyselyn tuloksia käytetään ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvän toiminnan kehittämiseen Metsähallituksessa.

Tietojen kerääminen
Asiakkaita koskevat tiedot on kerätty Metsähallituksen asiakas- ja sopimusrekistereistä.

Rekisteröitäviä tietoja ovat
• Kyselyn kohteena olevan henkilön nimi ja sähköpostiosoite
• Ostettu tuote tai muu käytetty palvelu
• Tiedon tuottaja (joku Metsähallituksen vastuualueista)

Kumppanien ja sidosryhmien tiedot on kerätty Metsähallituksen yhteystietorekistereistä ja sopimusrekistereistä.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
• Kyselyn kohteena olevan henkilö nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio
• Edellä kerrotun organisaation sijoittuminen maantieteellisesti (vaihtoehdot: Lappi, Pohjanmaa-Kainuu, Järvi-Suomi, Rannikko, Valtakunnallinen)
• Edellä kerrotun organisaation asemointi (vaihtoehdot: TKI, koulutus ja hankekumppanit, Järjestöt ja liitot, Palveluntuottajat, Hallinto ja muu viranomaisyhteistyö, Yhteensovittaminen)
• Tiedon tuottaja (joku Metsähallituksen vastuualueista)

Tietojen käsittely ja luovutus
Kyselytutkimuksessa henkilötietojen käsittely perustuu Metsähallituksen oikeutettuun etuun. Tiedot on Metsähallituksessa kerätty verkkolevylle, jossa niitä säilytetään käyttöoikeuksin suojattuna. Käyttöoikeuksia annetaan ainoastaan niille Metsähallituksen työntekijöille, joiden työtehtäviin kuuluu kerättyjen tietojen käsittelyä.

Tiedot siirretään salatulla yhteydellä ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin kyselyn toteuttajalle (Deloitte Oy), joka lähettää kyselyn Metsähallituksen yhteystietorekisterissä oleville vastaanottajille. Kyselyn kutsu sisältää linkin, jonka kautta voi osallistua kyselyyn. Kyselyn vastaanottajalla on kyselyviestin linkin kautta saatavilla tarvittavat henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot Metsähallituksen tietosuojaselosteen mukaisesti. Vastaamalla kyselyyn vastaaja hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn annettujen tietojen mukaisesti. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikki vastaukset sekä käsitellään, että raportoidaan anonyymisti siten, ettei vastauksia pysty yhdistämään yksittäisiin vastaajiin.

Tietojen suojaus
Yhteystietorekisterien tietojen suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia.

Tietojen säilytys
Metsähallituksessa yhteystietorekisteri säilytetään Metsähallituksen verkkolevyllä asianmukaisesti suojattuna. Tietoja voidaan tulevaisuudessa käyttää osana Metsähallituksen tulevia kumppani- ja sidosryhmäkyselyitä. Deloitte Oy tuhoaa saamansa otteen Metsähallituksen yhteystietorekisteristä kyselyn päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista sekä muutoinkin käyttää tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot
Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat ensisijaisesti tämän yhteystietorekisterin rekisterivastuuhenkilöt:
Sanna Konola (sanna.konola@metsa.fi), puh. 0406248501
Hanna Kelola-Mäkeläinen (hanna.kelola-makelainen@metsa.fi), puh. 0206394642

sekä tietosuoja-asioista vastaava laadun- ja riskienhallintapäällikkö Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen@metsa.fi, 0206394656).

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja@metsa.fi-osoitteeseen.