Mnemosynefjäril. Foto: Mikko Kuussari.

Projektet Naturvård-LIFE projektet fungerade åren 2011–2016.

Naturvård i Natura 2000 -områden

Syftet med projektet Naturvård-LIFE var att genom vårdåtgärder förbättra tillståndet på de naturtyper som är värdefullast för mångfalden och på livsbetingelser för de arter som är typiska där. Det finns områden som kräver naturvård i 64 Natura 2000-områden från Skärgårdshavet till Kuusamo.

Inom projektet vårdades sammanlagt 1 000 hektar ängar, torrängar, trädbevuxna vårdbiotoper, lundar och gamla lövskogar där vitryggig hackspett lever.

Till projektet valde objekt som utan vårdåtgärder riskerar att förlora sina värden i fråga om arter. Till exempel lundar som domineras av lövträd försvagas ofta av att granar vinner mark i alltför hög grad, vilket försvagar livsbetingelserna för lundvegetationen och de arter som är beroende av den samt försvårar förnyelsen av lövträdsbeståndet. Då det traditionella jordbruket försvinner hotas arterna på ängar och torrängar i sin tur av igenväxning av områden efter att betesgång eller slåtter upphört.

Rapporten för allmänheten (Layman´s Report) har publicerats på svenska:

Kostnadsberäkningen för det femåriga projektet var cirka 3,65 miljoner euro, varav hälften finansierades av EU. Samarbetspartner i projektet som leddes av Forststyrelsens Naturtjänster var WWF Finland och Finlands miljöcentral.

Mera information om projektet får man från
Panu Kuokkanen
Forststyrelsen, Naturtjänster
panu.kuokkanen(at)metsa.fi

Mera information om Naturvård-LIFE

Senior Ranger -verksamhet på en av Forststyrelsens kulturgård Korteniemi 2013 (video på finska, youtube.com)

Naturen på ön Jurmo i Skärgårdhavets nationalpark vårdades av frivilliga talkoarbetare år 2014. (video med svensk text, youtube.com)

På Jurmo fortsatte arbetet med att Forststyrelsens naturtjänster brände sju hektar hed i april 2016. Hedbränningen skedde på östra sidan av ön och lyckades mycket bra. Hedarna brukades bränna av skärgårdsborna så att man skulle få bättre betesmarker åt boskap. Traditionen slutade på Jurmo på 1930-talet. Forststyrelsen återupptog traditionen på 2000-talet. Avsikten med bränningen och skötselarbetena är att återskapa Jurmos fina hedar med sin unika natur. Läs mer om nationalparken: www.utinaturen.fi/sv/skargardshavet.

Projektets sista talkoläger var i Tvärminne. Under somrarna 2012–2016 har talkoläger ordnats tillsammans med WWF. Iståndsättandet av de här områdena hade varit omöjligt av ekonomiska orsaker utan projektfinansiering och närmare 300 talkoarbetares hjälpande händer.

Senast uppdaterad 29.5.2020