Restaurering av myrar ger många slags fördelar

När diken fylls och träd avlägsnas kan myrar återställas till sitt ursprungliga tillstånd. De myrar som restaurerats inom ramen för Hydrologi-LIFE har tidigare dikats ut för skogsbruk. Dikningen har gjort att myrarna torkat ut. Trädbeståndet har ökat på de dikade områdena och närliggande myrarna. Under projektets gång kommer över en miljon meter diken att fyllas. Vid behov tar man hjälp av torv- och trädammar. Torv kan lyftas på en myr och formas till vallar som leder vattnet bort från dikena till ytan av myren.

År 2022 nådde vi projektets mål: att restaurera 5200 hektar myrmarker!

Ett rakt dike i skogen under granar.
Utdikat område i Noux nationalpark. Foto Helena Lundén.

Det växer en del träd på de dikade myrarna. De måste avlägsnas innan restaureringsåtgärderna börjar vidtas. Under projektet röjs träd på nästan 50 skyddsområden, vilket sysselsätter tiotals företagare.

Restaureringen av myrarna tryggar den hotade myrnaturen. På samma gång minskas näringsbelastningen från dikade myrar till lägre ner belägna vattendrag och säkerställs det kolförråd som är bundet i myrtorven.

I projektet återställs också över 200 ha myrar utanför skyddsområden i statens ekonomiskogar. Åtgärderna förbättrar de mångsidiga möjligheterna att utnyttja statens marker i och med att det till exempel uppkommer livsmiljöer för vilt och bärväxtlighet på myrarna.

I skogen växer ormbunkar samt granar och andra träd.
Ett område som man har restaurerat i Sibbo storskogs nationalpark år 2011. Foto Helena Lundén 2019.

Nya sätt att trygga mångfalden och vattenvården i ekonomiskogar

Projektet Hydrologi-LIFE testar en metod för att trygga statusen i vattendrag nedanför myren samtidigt som man stöder de arter som lider av torkan på myrarna.

I den nya metoden styrs vatten till sådana myrar inom skyddsområden som torkar ut på grund av närliggande diken. Vatten kan avledas kostnadseffektivt till exempel i samband med iståndsättningsdikning, när ett lämpligt objekt har lokaliserats och man avtalat om åtgärderna med markägaren. I Finland finns det hundratusentals hektar till synes odikade myrar som ändå torkat ut på grund av de omgivande dikena. I fortsättningen kan den nya metoden utnyttjas på bred front även på andra ställen än i utkanterna av skyddsområden.

Med hjälp av god planering av diken och samarbete i fråga om restaureringen förbättras habitatet på myrarna samtidigt som kostnaderna för att iståndsätta dikena minskar. Kurser ordnas av Tapio Oy, vår projektpartner i Hydrologi-LIFE.

Småvattnen i skick

Projektet syftar till att iståndsätta över 30 km bäckar och ett flertal mindre gölar. Detta förbättrar småvattnens naturliga status som försämrats under årtionden.

Tillståndet i bäckarna kan förbättras med flera olika iståndsättningsmetoder. Åtgärderna ger både djuren, växterna och människorna fördelar. Några hinkar grus kan bli en lekplats för öring och en trädstam i bäcken kan skydda bottendjuren och ge dem näring. Vi iståndsätter bäckar också som talkoarbete. Det öppnar utmärkta möjligheter att utföra betydelsefullt naturvårdsarbete i gott sällskap.

Vi iståndsätter även värdefulla fågelvatten. År 2021 förbättrade vi t.ex. fågelsjön Päätyeenlahti i norra Karelen, där fåglarna nu har tryggare platser att bygga bo utan att bli hotade av minkar, rävar och mårdhundar.

Inventeringar och planer säkerställer kvaliteten på arbetet

Projektet Hydrologi-LIFE samlar in enorma mängder data om arterna i skyddsområdena som underlag för restaureringen. Över 150 arbetsdagar i terrängen ger information om förekomster av bland annat mossa, kärlväxter, fåglar, svampar, fjärilar och blötdjur på de olika objekten. Med hjälp av denna information kan vi rikta restaureringen till områden där åtgärderna ger mest nytta för hotade och för övrigt värdefulla arter. På fem objekt inventerar vi också kulturarvet.

Varje restaurering grundar sig på en exakt, objektspecifik plan. Vi upprättar inemot 90 restaureringsplaner som säkerställer att åtgärderna vidtas smidigt och kostnadseffektivt.

Globalt betydande uppföljning

Projektet Hydrologi-LIFE satsar på att följa upp effekterna av restaureringar. Vi besöker varje objekt för att kontrollera att åtgärderna har genomförts planenligt.
Från de myrar som restaurerats samlar vi in vattenprov och följer med hjälp av mätare automatiskt upp vattenståndet under den snöfria tiden. Vi utreder hur restaureringen påverkar växter, hotade fladdermöss och bäckarnas tillstånd. Vilka effekter iståndsättning av värdefulla fågelvatten har följs också upp på många sätt, bland annat genom observationer av fågelbeståndet, fiskbeståndet och vegetationen.

Vid uppföljningen kan man dra fördel av de uppskattade långtidsuppföljningarna som startade i det tidigare LIFE-projektet om boreala myrmarksnät. Med hjälp av dem kan restaureringens effekter granskas i en även globalt betydande skala som omfattar restaureringsåtgärder inom en period av upp till 15 år. Vi utvecklar också nya fjärrkarteringsmetoder för att kunna uppskatta effekterna av restaureringar mer mångsidigt än tidigare och med mindre arbete.

Projektet bedömer också flera aspekter på hur restaureringar påverkar de lokala ekonomierna eller rekreationsmöjligheterna i skyddsområden.
Uppföljningen av effekterna är mycket viktig – den gör att vi kan förbättra åtgärderna och ta till exempel rekreationsbehoven bättre i beaktande.

Vi kommunicerar och utbildar

Projektet Hydrologi-LIFE producerar nytt och inspirerande material som lärare och föreståndare för naturum kan använda för att berätta om våtmarkernas betydelse och mångsidiga användningsmöjligheter. Ett exempel är spelet Våtmarksspelet (Kosteikkopeli), som Limingovikens naturum tog i bruk i oktober 2018 och som finns på nätet sedan början av år 2021.

Vi sammanställer också korta videor och våtmarkskort med information om vad var och en kan göra för att förbättra myrarnas och småvattnens tillstånd.
Vi anordnar mångsidig utbildning bland annat för dem som iståndsätter bäckar och fågelvatten.

Mer information finns på sidorna på finska:

Tapio Oy och Suomen metsäkeskus utbildar markägare och skogsbruksaktörer i hur de kan sätta in nya vattenvårdsåtgärder på olika håll i Finland.

Nya skyddsområden i värdefulla regioner

I projektet inrättas ett privatskyddsområde på två värdefulla naturobjekt. De ligger i Mellersta Finland och i Norra Savolax. Skyddsområdenas gemensamma areal är över 150 hektar. De syftar främst till att trygga värdefull myrnatur.

Senast uppdaterad 24.1.2023