Två studenter som undersöker tecknen av en flygekorre vid foten av ett träd.
Studenter som lär sig att göra flygekorre kartläggning. Bild: Elina Pilke.

Mycket att berätta om flygekorren

För att vi ska lyckas sammanställa och förmedla information och insikter om flygekorren till en bred publik utreder vi projektets konsekvenser för flygekorrbeståndets tillstånd. Vi informerar om flygekorren på många sätt.

Teman nedan: Socioekonomiska konsekvenser, Ekosystemkonsekvenser, Informationsförmedling och Utställningar (projektverksamhetens kod inom parentes).

Socioekonomiska konsekvenser (D2)

Vilka tankar väcker skyddet av flygekorren? Skulle jag vilja ha en flygekorre till granne? Vad kostar det att trygga flygekorrens levnadsförhållanden? Vilka konsekvenser kan användningen av skogarna ha för flygekorrens hela utbredningsområde? Vi människor är intresserade av mycket!

Vi kommer att göra en mångsidig utredning av de socioekonomiska konsekvenserna av projektet Flygekorre-LIFE.

Naturresursinstitutet genomförde en Geoinformationsförfrågan, enkät i Kuopio, Jyväskylä och Esbo för att höra invånarna vilka områden de anser viktigast i frågan om rekreation och bevarande av naturvärden. Resultaten är publicerade som kartor, där vi kan se viktiga rekreationsområdena rekreationsområden i förhållande till områden som vi vet är viktiga för flygekorren.

Ekosystemkonsekvenser (D3)

Hur påverkar olika sätt att skydda flygekorren skogarna i artens utbredningsområde i framtiden? Om användningen av skogsområdena till exempel gynnar antalet lämpliga habitat eller korridorerna mellan habitaten, måste vi då på lång sikt pruta på avkastningen från skogsbruket?

Inom ramen för projektet jämför Naturresursinstitutet de uppskattade konsekvenserna av olika avverknings- och skyddsåtgärder med antalet skogar samt med flygekorrens habitatnätverk.

Konsekvenserna av de olika målen bedöms på några tiotal års sikt, det vill säga som framtidsscenarier. Genom att jämföra scenarierna kan vi identifiera ett lämpligt strategiskt verksamhetssätt där vi på ett hållbart sätt kan kombinera skyddet av flygekorren med användningen av skogarna i ekonomiskt syfte.

Informationsförmedling (E2)

Vi berättar om flygekorren och det arbete som utförts i projektet på ett mångsidigt sätt via olika kanaler. En viktig del av informationsförmedlingen om flygekorren är möten med markägarna och andra intressentgrupper.

Flygekorrens liv kan följas via bokameror. Det har funnits två sändningar, från Finlands naturskyddsförbunds och Kuopio naturhistoriska museums kameror:

Längs naturstigarna kommer man bekvämt till flygekorrskogen för en promenad i Jyväskylä och Rekijokidalen. I Kuopio finns en ambassadör för flygekorren och en naturskola.

Vi ordnar många slags evenemang till exempel i Finlands naturcentrum Haltia.

Miljöfostran och utställningar (E3)

Vi har publicerat en handbok i miljöfostran för att dela information och ge pedagogiska tips relaterade till den flygekorren.

En helt ny utställning öppnades våren 2020 i Finlands naturcentrum Haltia.

Ambulerande utställning öppnades våren 2022 på Kuopio naturhistoriska museum.

I Estland sammanställs en flygekorrutställning i Iisaku naturum, mitt i artens förekomstområde i nordöstra Estland.

Senast uppdaterad 19.10.2022