Den flygekorren klättrar i träd.
Bild: Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

I vårt projekt för flygekorren publicerar vi mycket ny information, preciserar den gamla och vidtar många praktiska åtgärder. Åtgärderna indelas med hjälp av bokstäver och de framskrider i ordning från planering till uppföljning: från förberedelse, det vill säga planering av objekt A, från markförvärv till skyddsändamål B, från vidtagande av åtgärder C, från uppföljning av konsekvenser D, från kommunikation E och från projektadministration F. Med hjälp av bokstavsbeteckningar kan du följa till exempel till vilka åtgärder våra handböcker och andra åtgärder hör.

A planer

A1 Officiella artdatabaser i Finland (Artdatacentret) och i Estland (Keskkonnaamet)

A2 Inventeringshandbok och erfarenheter av användningen av hundar för inventering av flygekorrar

A3 Prognosmodeller för habitatnätverk (kartor över placeringen av lämpliga habitat)

 • Prognosmodellkartor över Finland (laji.fi, på finska)
 • Prognosmodellkartor över Estland (färdigställs 2021)
 • Rapport om tillgången till och publicerbarheten av prognosmodellkartor / Report of rules for sensitivity and availability for predictive habitat maps in Finland (färdigställs 2021)

A4 Handbok om god praxis för beaktande av flygekorre i tätorter


A5 Planer för skyddsåtgärder i tätorter i Finland

 • Planer för tätortsobjekt (färdigställs 2021)

A6 Planer för skyddsåtgärder i ekonomiskogar i Finland

 • Planer för privat- och statsskogsobjekt i Finland (färdigställs 2021)
 • Planer för objekt i Rekijokidalen (färdigställs 2022)
 • Planer för ekonomiskogsobjekt i Estland (färdigställs 2023)

A7 Handbok om god praxis för beaktande av flygekorre i behandlingen av ekonomiskogar

 • Utbildningspaket för Finland (färdigställs 2022)
 • Broschyr om beaktande av flygekorren i behandlingen av ekonomiskogar (färdigställs 2022)
 • Estlands handboksmaterial (färdigställs 2022)

A8 Planer för skyddsåtgärder i områden med aspsuccession i Finland

 • Planer för områden med aspsuccession (färdigställs 2021)

A9 Planer för skyddsåtgärder i områden där boholkar ska hängas i Estland

 • Placeringen av boholkar för flygekorrar i Estland (färdigställs 2021)


B Nya naturskyddsområden


B1 Tre områden (Egentliga Finland, Norra Karelen, Norra Savolax)

C Praktiska skyddsåtgärder


C1 Utveckling av habitatnätverket i tätorter (Esbo, Jyväskylä och Kuopio)

 • Sammanställning av informationsskyltar för objekten (färdigställs 2022)
 • Sammanställning av genomförda åtgärder i tätorter (färdigställs 2023)

C2 Tryggande av habitatnätverken i ekonomiskogsobjekten i Finland och Estland

 • Sammanställning av genomförda åtgärder i ekonomiskogsobjekt (färdigställs 2023)

C3 Tryggande av aspsuccessionen i Natura-områdena (10 st.) och i ekonomiskogsobjekten (6 st.) i Finland

 • Sammanställning av genomförda åtgärder i områden med aspsuccession (färdigställs 2023)

C4 Ökning av antalet boplatser med holkar i Estland

 • Sammanställning av placeringen av boholkar för flygekorrar i Estland (färdigställs 2023)

E Kommunikation samt förmedling av information och resultat

E1 Kommunikationsmaterial

Webbplats på flera språk

Projektbroschyr på flera språk

Projektvideor

Sammanfattning av projektet/Layman’s report

 • Layman’s report (färdigställs 2024)

E2 Information till allmänheten och intressentgrupper

Inga officiella projektpublikationer planeras.

E3 Utställningar och miljöfostran

E4 Workshopar och avslutningsseminarier huvudsakligen för yrkesutbildade

Inga officiella projektpublikationer planeras.

F Projektförvaltning

F1 Grundläggande arbete, rapportering och kommissionens uppföljning (CINEA, NEEMO)

 • Updated project performance indicators (utvärdering av projektets effektivitet) (färdigställs 2025)
 • After LIFE Plan (plan för upprätthållande av projektets resultat efter projektet) (färdigställs 2025)

F2 Styrgruppernas arbete

Inga officiella projektpublikationer planeras.

Senast uppdaterad 8.12.2021