Den flygekorren klättrar i träd.
Bild: Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

I vårt projekt för flygekorren publicerar vi mycket ny information, preciserar den gamla och vidtar många praktiska åtgärder. Åtgärderna indelas med hjälp av bokstäver och de framskrider i ordning från planering till uppföljning: från förberedelse, det vill säga planering av objekt A, från markförvärv till skyddsändamål B, från vidtagande av åtgärder C, från uppföljning av konsekvenser D, från kommunikation E och från projektadministration F. Med hjälp av bokstavsbeteckningar kan du följa till exempel till vilka åtgärder våra handböcker och andra åtgärder hör.

A planer

A1 Officiella artdatabaser i Finland (Artdatacentret) och i Estland (Keskkonnaamet)

A2 Inventeringshandbok och erfarenheter av användningen av hundar för inventering av flygekorrar

A3 Prognosmodeller för habitatnätverk (kartor över placeringen av lämpliga habitat)

A4 Handbok om god praxis för beaktande av flygekorre i tätorter


A5 Planer för skyddsåtgärder i tätorter i Finland

 • Planer för tätortsobjekt (färdigställs 2021, sammandraget publiceras år 2023)

A6 Planer för skyddsåtgärder i ekonomiskogar i Finland

 • Planer för privat- och statsskogsobjekt i Finland (färdigställs 2021, sammandraget publiceras år 2023)
 • Planer för objekt i Rekijokidalen (färdigställs 2022, sammandraget publiceras år 2023)
 • Planer för ekonomiskogsobjekt i Estland (färdigställs 2022, sammandraget publiceras år 2023)

A7 Handbok om god praxis för beaktande av flygekorre i behandlingen av ekonomiskogar

 • Utbildningspaket för Finland (färdigställs 2023)
 • Broschyr om beaktande av flygekorren i behandlingen av ekonomiskogar (färdigställs 2023)
 • Estlands handboksmaterial (färdigställs 2023)

A8 Planer för skyddsåtgärder i områden med aspsuccession i Finland

 • Planer för områden med aspsuccession (färdigställs 2021, sammandraget publiceras år 2023)

A9 Planer för skyddsåtgärder i områden där boholkar ska sättas upp i Estland

 • Placeringen av boholkar för flygekorrar i Estland
Karta över nordöstra Estland med fältgruppernas läge (1-9).
Totalt har 250 flygekorrskålar lokaliserats i nio områden (1-9) i nordöstra Estland.


B Nya naturskyddsområden


B1 Tre områden (Egentliga Finland, Norra Karelen, Norra Savolax)

C Praktiska skyddsåtgärder


C1 Utveckling av habitatnätverket i tätorter (Esbo, Jyväskylä och Kuopio)

 • Sammanställning av informationsskyltar för objekten (färdigställs 2022)
 • Sammanställning av genomförda åtgärder i tätorter (färdigställs 2023)

C2 Tryggande av habitatnätverken i ekonomiskogsobjekten i Finland och Estland

 • Sammanställning av genomförda åtgärder i ekonomiskogsobjekt (färdigställs 2023)

C3 Tryggande av aspsuccessionen i Natura-områdena (10 st.) och i ekonomiskogsobjekten (6 st.) i Finland

 • Sammanställning av genomförda åtgärder i områden med aspsuccession (färdigställs 2023)

C4 Ökning av antalet boplatser med holkar i Estland

 • Sammanställning av placeringen av boholkar för flygekorrar i Estland (färdigställs 2023)

D Konsekvenser

D1 Uppföljning av skyddsåtgärderna

Inga officiella projektpublikationer planeras.

D2 Socioekonomiska konsekvenser

D3 Ekosystemkonsekvenser

E Kommunikation samt förmedling av information och resultat

E1 Kommunikationsmaterial

Webbplats på flera språk

Projektbroschyr på flera språk

Projektvideor

Sammanfattning av projektet/Layman’s report

 • Layman’s report (färdigställs 2024)

E2 Information till allmänheten och intressentgrupper

Inga officiella projektpublikationer planeras.

E3 Utställningar och miljöfostran

E4 Workshopar och avslutningsseminarier huvudsakligen för yrkesutbildade

Inga officiella projektpublikationer planeras.

F Projektförvaltning

F1 Grundläggande arbete, rapportering och kommissionens uppföljning (CINEA, NEEMO)

 • Updated project performance indicators (utvärdering av projektets effektivitet) (färdigställs 2025)
 • After LIFE Plan (plan för upprätthållande av projektets resultat efter projektet) (färdigställs 2025)

F2 Styrgruppernas arbete

Inga officiella projektpublikationer planeras.

Senast uppdaterad 1.12.2022