På Kauhaneva har det fyllts igen diken och man kan redan se resultat. Foto: Forststyrelsen.

Restaurering av boreal myrmark på Natura 2000 -områden

Inom det hittills största LIFE Natur -projektet i Finland, Boreal myrmarknät LIFE, har Forststyrelsens naturtjänster restaurerat nästan 4 800 hektar myrområden.

Det femåriga projektet berörde sammanlagt 54 Natura 2000 -områden på olika håll i Finland. Över en miljon meter av dike fylldes igen och 100 entreprenörer sysselsattes med EU-pengar för återställningsarbetet. Utflykter till myrmarkerna ordnades för över 3 500 skolelever.

Läs om projektets resultat:

Finland bär ett stort och krävande internationellt ansvar för att myrnaturens mångfald bevaras i barrskogszonen. Myrnaturen har uppvisat större mångfald i Finland än i något annat område av samma storlek. Mest har myrnaturen förändrats av de omfattande skogsdikningarna under 1900-talets senare hälft.

Målet med projektet var att återställa vattenhushållningen och landskapet på utdikade myrar så att de blir mera naturenliga genom att fylla igen diken och minska på trädbeståndet.

Restaurering gynnar flera värdefulla myrnaturtyper, t.ex. aapamyrar, högmossar, rikkärr och skogskärr.

Ett viktigt mål var också att utöka människornas kunskap om myrnaturen och att erbjuda upplevelser i myrnatur.

Projektets kostnader var 6,7 miljoner euro, varav Europeiska unionen finansierade hälften. Projektet Boreal myrmarknät LIFE (Boreal Peatland LIFE) genomfördes av Forststyrelsens naturtjänster i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland samt Jyväskylä universitets institution för bio- och miljövetenskaper.

Senast uppdaterad 3.6.2020