Skydd av naturtyper

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för uppgifter med anknytning till skydd, restaurering, naturvård och uppföljning av statens naturskyddsområden. I skyddsområdena finns många olika habitat, såsom insjöar, habitat i Östersjön och dess kustområden, vårdbiotoper, lundar, boreala skogar, åsar, högmossar, aapamyrar och fjällområden.

En stor del av naturtyperna i naturskyddsområdena är orörda. I många av områdena har skogsbruk ändå idkats tidigare, vilket har försvagat naturtypernas struktur och funktion. Aktiva restaurerings- och naturvårdsåtgärder behövs alltså i många skyddsområden.

Aktuell och tillförlitlig information om arternas och naturtypernas tillstånd i naturskyddsområdena behövs för att beskriva ett skyddsområdes naturvärden och bedöma skötselbehovet. Genom att inventera naturtyperna samlar vi in information om bland annat skyddsområdenas vegetationstyper, areal och representativitet för naturtyper som är upptagna i habitatdirektivet, antalet levande och döda trädbestånd och deras struktur samt det objektspecifika skötselbehovet.

Utifrån de insamlade uppgifterna utarbetar vi naturvårds- och restaureringsplaner, där de fastställda åtgärderna inriktas på de objekt som mest brådskande behöver skötsel. Uppgifterna om skyddsområdenas naturvärden samlas i det geografiska informationssystemet SAKTI. Vi använder den information som samlats in om terrängen när vi planerar skyddsområdenas skötsel och användning, hotbedömer naturtyper i Finland samt rapporterar till EU om habitatdirektivet.

I EU:s habitatdirektiv ingår 69 finländska naturtyper, av vilka 14 är primärt skyddade. För att skydda värdefulla naturtyper har vi inrättat Natura 2000-områden. Många andra områden ingår också i nätverket av naturskyddsområden i Finland.

Mera information