Skydd av arter och naturtyper

Forststyrelsen ansvarar för skyddet av värdefulla naturtyper och djur-, växt- och svamparter i statens områden som är i sin förvaltning. samlar in data, observerar förändringar och när det behövs, även gör skötselåtgärder för att trygga mångfalden av arter och naturtyper.

Forststyrelsens Naturtjänster är ansvarig för skyddet i statens skyddsområden och i områden reserverade för skyddsändamål samt inventerar och vårdar också privata skyddsområden i samarbete med ägarna. Forststyrelsen Skogsbruk Ab är ansvarig av skyddet i statens mångbruksskogar.

Största delen av Finlands Natura 2000 -nätet är i statens områden och därför har Forststyrelsen ett stort ansvar för att naturtyperna och arterna i EUs skyddsdirektiv är påen gynnsam nivå.

Uppgifterna om skyddsområdenas naturvärden samlas i det geografiska informationssystemet ULJAS som ägs av Forststyrelsens Naturtjänster och används av hela Finlands miljöförvaltning. Forststyrelsen Skogsbruk Ab änvänder motsvarande system (SILVIA).

Mera information