Nya skyddsområden i Nyland

Statsrådet och miljöministeriet har utfärdat förordningar genom vilka man på olika håll i landskapet Nyland har inrättat naturskyddsområden på statens marker i maj 2021.

Alla de skyddsområden som inrättats ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de ingår huvudsakligen i olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. Genom en förordning av statsrådet inrättades 29 naturskyddsområden vars sammanlagda areal är cirka 5883 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättades 67 naturskyddsområden vars sammanlagda areal är cirka 2 299 hektar. I områdena finns bland annat lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt skärgårds- och havsnatur.

Kartorna

Allmänna kartor över naturskyddsområdenas läge:

Kartbilagorna av områdena