Indikatorer för Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster

Målen för Forststyrelsen Naturtjänster samt Jakt- och fisketjänster fastställs i det strategiska resultatavtal som vi gör upp tillsammans med de resultatstyrande ministerierna (miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet). Regeringsprogrammet, de styrande ministeriernas strategier och Forststyrelsens ägarpolitik ligger till grund för resultatavtalet. Forststyrelsens verksamhetsstrategi samt Naturtjänsters och Jakt- och fisketjänsters egna verksamhetsprogram gör det möjligt att de fastställda målen nås.

Vi använder effekt-, prestations- och kvalitetsindikatorer till att bedöma hur målen i resultatavtalet uppnåtts. Indikatorerna är utvecklade av Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster i samarbete med de resultatstyrande ministerierna. Följande effektmål i resultatavtalet följs upp med indikatorerna:

  1. Arternas och naturtypernas skyddsnivå förbättras.
  2. Natura 2000- och naturskyddsnätverkets tillstånd förbättras.
  3. Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bevaras och dess tillstånd förbättras.
  4. Vilt- och fiskbestånden hålls livskraftiga och fiske och jakt idkas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
  5. Heltäckande, ekologiska och hållbara fiske- och jakttjänster erbjuds och skapar välbefinnande.
  6. Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Indikatorer

Det finns 18 olika indikatorer.