Forststyrelsens år och samhällsansvar 2021

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som använder, vårdar och skyddar statens mark- och vattenområden på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I vår verksamhet har vi åtagit oss att arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I vårt arbete samordnar vi ägarens, intressentgruppernas och kundernas olika målsättningar och förväntningar.

År 2021 var framgångsrikt både med tanke på ekonomin och andra målsättningar, även om coronapandemin fortsättningsvis skapade osäkerhet och försvårade prognostiseringen. Antalet besök vid naturobjekten ökade jämfört med föregående rekordår och antalet tillstånd samt antalet dagar som användes för jakt och fiske var på en hög nivå. Inom skogsbruket var året varierande på grund av marknadsläget, men det var bra på grund av den goda efterfrågan och priset på virke. Inom fastighetsutvecklingen syntes intresset för den inhemska turismen i form av ökad efterfrågan inom fastighets- och tomtaffärerna. Vi fortsatte utvecklingsprojektet för Korsnäs havsvindkraftspark tillsammans med kommunen. Vi främjade samhällsansvar och programmet för samhällsansvar systematiskt i all vår verksamhet. Vår verksamhet har också betydande konsekvenser för det omgivande samhället via värdekedjorna.

Vi skapar värde för naturen, människan och samhället

Klimat

I vårt klimatprogram utökar vi kolsänkorna och kolförråden och produktionen av ren energi samt minskar våra utsläpp. Antalet vindkraftsavtal på statliga områden ökar kraftigt. Vi gick vidare med Korsnäs havsvindkraftsprojekt och började i slutet av året leta efter en ansvarsfull projektpartner. Vi utökar kolsänkan i trädbeståndet i mångbruksskogarna och kolförråden i statens skogar med 10 % före år 2035.

Biologisk mångfald

Vi hejdar naturförlusten på statens mark- och vattenområden genom aktiva åtgärder som upprätthåller och ökar den biologiska mångfalden samt minimerar de skadliga konsekvenserna för miljön. Vi genomförde rekordmycket naturvårds- och restaureringsarbete på statens marker, på sammanlagt över 16 000 hektar. Under 2020–2023 lägger vi cirka 46 miljoner euro på aktiva projekt för restaurering och naturvård som ökar den biologiska mångfalden.

Välfärd och kultur

Att röra sig i naturen och hålla på med jakt och fiske var fortsatt populärt 2021. Antalet besök i nationalparkerna steg för första gången till över 4 miljoner och totalt gjordes cirka 8,5 miljoner besök vid terrängobjekten. Intresset för jakt och fiske fortsatte dessutom vara rekordstort.

Ekonomi

Forststyrelsekoncernens resultat uppgick till 119,9 miljoner euro och Forststyrelsens verksamhet hade direkta effekter på samhället genom skatter, löner, köp av material och tjänster, investeringar och intäktsföring till ett belopp av 450 miljoner euro. Indirekta ekonomiska effekter uppstod via upphandlingar och värdekedjor för arbete som köpts utifrån samt möjliggjorda arbetsplatser till ett belopp av 3 miljarder.

Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport 2021