Besvärsanvisning

(Lag om Forststyrelsen 13.1 §, naturvårdslagen 61.2 §)

Besvärsanvisning

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom skriftligt besvär hos förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriftens innehåll och undertecknande

I besvärsskriften, som riktas till förvaltningsdomstolen, ska uppges:

 • den ändringssökandes namn och hemkommun
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar av beslutet ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas
 • postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas den ändringssökande. Om den ändringssökandes talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besväret, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

Den ändringssökande, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften ska fogas:

 • det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
 • bevis på vilket datum beslutet delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som den ändringssökande åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har inlämnats till myndigheten
 • ombudets fullmakt, om ombudet inte verkar som advokat eller allmänt rättsbiträde.

Besvärstid

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Dagen för delfåendet inräknas inte i besvärstiden.

Dagen för delfåendet fastställs på följande sätt:

 • om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår delfåendedagen av datumstämpeln i beslutet
 • om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delfåendedagen av mottagningsbeviset
 • om beslutet har postats som vanligt brev, anses delfåendet ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om annat inte framgår
 • om beslutet delgivits på annat sätt till annan person än mottagaren av beslutet (mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha delgivits beslutet den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset
 • om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen eller genom officiell kungörelse på anslagstavla, anses delfåendet ha ägt rum den sjunde dagen efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavla
 • om beslutet har delgivits som elektroniskt meddelande räknas mottagaren ha fått del av handlingen på tredje dagen från det att meddelandet skickades.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärsskriften kan lämnas in till förvaltningsdomstolen personligen, sändas med posten som betald postförsändelse eller lämnas in genom ombud eller bud. Postning sker på avsändarens eget ansvar. För att besvären ska kunna upptas till prövning, ska besvärsskriften vara myndigheten till handa senast den sista dagen av besvärstiden (30 dagar) före tjänstetidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden ännu följande vardag till tjänstetidens slut.

Handläggningsavgift

En rättegångsavgift tas ut av den som anhängiggjort ändringssökningsärendet enligt vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Förvaltningsdomstolens adress

Helsingfors förvaltningsdomstol
Besöksadress: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Postadress: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Fax: 029 56 42079
E-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Telefon: 029 56 42000