Partnervalets kriterier

Vi genomför Korsnäsprojektet tillsammans med en partner. Samarbetspartnern utses genom konkurrensutsättning och har strikta krav på ansvarsfullhet. Partnern, som kan vara ett företag eller ett konsortium, söks både på den inhemska och den internationella marknaden.

Vind turbine till sjöss

Utöver den kompetens, de resurser och den erfarenhet som det omfattande havsbaserade vindkraftsprojektet kräver, förutsätts av partnern som väljs också ansvarsfull och hållbar affärsverksamhetspraxis. Ansvarsfull affärsverksamhetspraxis är viktig i ett projekt som omfattar många intressentgrupper på olika nivåer i samhället. Projektet är också nationellt viktigt för att målen för Finlands förnybara energi ska uppnås.

Stränga ESG-krav (Environmental, Social och Governance) är normal praxis i omfattande investeringsprojekt. De företag som deltar i upphandlingen av projekten är erfarna ansvarsrapportörer och vana vid utvärderingen av deras affärsverksamhetspraxis som en del av projektens kommersiella förutredningar.

Kraven på ansvarsfullhet hänför sig till miljöprestanda, klimatfrågor, projektets sociala konsekvenser och god förvaltning.

Projektet följer EU:s förfaranden i offentliga upphandlingar och god praxis inom ansvarsfullhet.

Bolagen förutsätts ha integrerat företagsansvaret starkt i sin affärsverksamhet och sitt ledningssystem och av dem förutsätts målinriktad ledning av företagsansvaret.

Klimat- och miljöfrågorna kopplas till verksamheten

Den partner som väljs ska ha ett målinriktat klimatprogram. Enligt statens ägarpolitik förutsätts partnern beakta målet om ett koldioxidneutralt Finland 2035 och målet i Parisavtalet att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader.
Partnern ska rapportera sina klimatrisker och möjligheter och de kan påvisas till exempel genom TCFD-rapportering. TCFD eller Task Force on Climate-related Financial Disclosures har skapat en internationell rapporteringsrekommendation för företag om att inkludera klimatrelaterade risker och möjligheter i företagets ekonomiska rapportering.

Utgångspunkten för planeringen av projektet i Korsnäs är att beakta den känsliga havsnaturen. Därför ska partnern lägga fram en utredning om åtgärder för att bekämpa minskningen av den biologiska mångfalden som en del av miljökonsekvensbedömningen (MKB). Partnerns certifierade miljösystem, såsom ISO 14001, ses som en fördel.

Mänskliga rättigheterna, sociala konsekvenserna, arbetet och säkerheten i skick

Partnern i projektet i Korsnäs förutsätts följa internationella åtaganden i anslutning till mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter. Dessa är bl.a. FN:s människorättsprinciper och Internationella arbetsorganisationen ILO:s principer, som ska beaktas transparent både i den egna verksamheten och i underleverantörskedjorna.

Företaget eller konsortiet ska ha övertygande arrangemang för ledning av arbetssäkerheten och partnern ska också visa att man följer god arbetssäkerhetspraxis.

Den partner som väljs ska också förbinda sig till en systematisk växelverkan med intressentgrupperna och lägga fram en plan för växelverkan.

God förvaltning är ett grundläggande krav

Partnern måste följa god förvaltningssed. Av partnern förutsätts nolltolerans mot korruption. Aggressiv skatteplanering är inte godtagbar. Ansvarsfullhet ska också beaktas i ledningens belöningskriterier.

Ansvarsfullheten utvärderas på förhand och övervakas

Forststyrelsen använder en utomstående oberoende auditerare som bedömer de olika delområdena av den eventuella partnerns ansvarsfullhet.

Partnerskapsavtalet, som ingås efter att budgivningsförfarandet har slutförts, innehåller också krav på ansvarsfullhet.