Julkaisuja

Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma 2012-2021 Maankäyttökartta Ylä-Lappi (pdf, 28 Mt)

Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2012-2021

Suunnittelualue käsittää Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien sekä Sodankylän kunnasta Kuutuan alueen Metsähallituksen hallinnassa olevat maat ja vedet. Metsähallituksen hallinnassa Ylä-Lapissa on kaikkiaan noin 2,8 miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja vesialueita eli noin 91 % koko alueen pinta-alasta.

Suunnitelman laadinnassa keskeisellä sijalla oli laajapohjainen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida Metsähallituksen toimintaa ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä tehdä esitys toiminnan linjauksiksi Metsähallituksen johtoryhmän päätöstä varten. Johtoryhmä hyväksyi toiminnan linjaukset 6.5.2013.

Toiminnan linjaukset tulevalle 10-vuotiskaudelle on laadittu toimintavaihtoehdon ”Nykymalli ajantasaistettuna” perusteella. Metsätalouden osalta toiminnan linjaukset on muodostettu yhteistyöryhmän esittämien tarkennusten perusteella, jotka poikkeavat ”Nykymalli ajantasaistettuna” -toimintavaihtoehdosta mm. hakkuutavoitteen ja matkailun vetovoima-alueiden käsittelyn suhteen.

Toiminnan linjausten perusteella on laadittu toimintaohjelma vuosille 2012-2021, jossa kuvataan eri käyttömuotojen yhteensovittamisen periaatteet ja määritellään maankäytön suunnittelun, luonnonsuojelun, eräasioiden, luonnon virkistyskäytön, kaavoituksen, kiinteistökaupan, metsätalouden sekä maa-ainestoimintojen painotukset ja keskeiset tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa on määritetty metsätalouden mitoitus tulevalle kymmenvuotiskaudelle.

Suunnitelmaan liittyvät maankäyttöpäätökset koskevat valmisteilla olevien yleis- ja asemakaavojen rakentamiseen osoitettujen alueita ja Metsäntutkimuslaitokselta siirtyneitä alueita. Lisäksi metsätalouden hallinnoimien alueiden osalta on vahvistettu paliskuntasopimuksissa tehdyt päätökset tärkeimpien porolaidunalueiden rajaamiseksi määräajaksi toiminnan ulkopuolelle sekä joidenkin alueiden siirtämisestä pysyvästi metsätaloustoiminnan ulkopuolelle.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä seurataan 34 mittarin avulla. Mittaritiedot kerätään pääosin vuosittain, mutta seuranta tapahtuu viiden vuoden jaksoissa.

Päivitetty viimeksi 28.4.2020