Suunnittelualue sijaitsee Kittilän, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueella. Alueiden yhteispinta-ala on n. 167 000 ha.

Suunnittelualue koostuu syrjäisistä ja osin vaikeapääsysistä, eri päätöksiin perustuvista alueista: Vintilänkairan vanhojen metsien suojeluohjelma-alue, Koitelaiskairan luonnonpuistojen kehittämisohjelma ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alue sekä Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue, Ilmakkiaavan soidensuojelualue ja Pomokairan vanhojen metsien suojeluohjelma-alue. Alueet ovat lähes kokonaan Natura-alueita.

Alueet säilyvät erämaisena luonnonsuojelun, poronhoidon, eränkäynnin ja marjastuksen alueena. Aktiivisena toimenpiteenä alueella toteutetaan palojatkumosuunnitelmaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on kohdealueen maankäytön pitkän aikavälin strateginen suunnitelma ja linjaus. Sen avulla toteutetaan laeissa säädettyjen perustamistavoitteiden lisäksi alueiden hoidolle ja käytölle asetettuja tavoitteita. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tavoitteet. Suunnitelmakausi on noin 15 vuotta.

Suunnitelma on hyväksytty 31.10.2011.

Päivitetty viimeksi 4.6.2020